Σάββατο, 14 Απριλίου 2018

Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Έκφρασις Μοναχικής Εμπειρίας: Επιστολή Β΄

Ἀνθολόγιο ἀποσπασμάτων ἐπιστολῶν ἐκ τοῦ βιβλίου
"ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ"
Γέρων Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής
Ἐπιστολή Β΄ (Απόσπασμα)
Πρός τόν αὐτόν περί τῆς εὐχῆς, καί ἀπόκρισις ἐρωτήσεων
 Ἡ εὐχή ἔτσι πρέπει νά λέγεται μέ τόν ἐνδιάθετον λόγον. Ἀλλ' ἐπειδή εἰς τήν ἀρχήν δέν τήν ἔχει συνηθίσει ὁ νοῦς, τήν ξεχνᾶ. Δι' αὐτό τήν λέγεις, πότε μέ τό στόμα καί πότε μέ τόν νοῦν. Καί αὐτό γίνεται μέχρις ὅτου τήν χορτάσῃ ὁ νοῦς καί γίνῃ ἐνέργεια.
Ἐνέργεια λέγεται ἐκεῖνο ὅπου, ὅταν λέγῃς τήν εὐχήν, αἰσθάνεσαι μέσα σου - χαρά καί ἀγαλλίασις - καί θέλεις διαρκῶς νά τήν λέγῃς.
Λοιπόν, ὅταν παραλάβῃ ὁ νοῦς τήν εὐχήν καί γίνῃ αὐτή ἡ χαρά πού σοῦ γράφω, τότε θά λέγεται μέσα σου ἀδιαλείπτως, χωρίς τήν βίαν τήν ἐδικήν σου. Αὐτό λέγεται αἴσθησις - ἐνέργεια· ἐπειδή ἡ χάρις ἐνεργεῖ χωρίς τήν θέλησιν τοῦ ἀνθρώπου. Τρώγει, περιπατεῖ, κοιμᾶται, ξυπνᾶ, καί μέσα φωνάζει διαρκῶς τήν εὐχήν. Καί ἔχει εἰρήνην, χαράν.
Τώρα, διά τάς ὥρας τῆς προσευχῆς· ἐπειδή εἶσαι εἰς τόν κόσμον καί ἔχεις διάφορες μέριμνες, βιάζου συνεχῶς νά μή ἀμελήσῃς.  
 Διά τήν "θεωρίαν" ὅπου ζητεῖς, αὐτοῦ δύσκολον εἶναι· θέλει ἀπόλυτον ἡσυχίαν.  
ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ
Δείτε σχετικά: