Κυριακή, 20 Μαΐου 2018

200η Επέτειος από την καρατόμηση του Αγίου νέου οσιομάρτυρος Παύλου

200η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΑΤΟΜΗΣΗ ΤΟΥ
ΑΓ. ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ
ΕΙΣ ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΙΝΕΣ ΣΑΤΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΞΟΟΤΗΤΕΣ
(12.5.2018)
1. Ἡ 200η ἐπέτειος ἀπὸ τὴν καρατόμηση τῆς ἁγίας κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων ἐτελέσθη τὴν 12.5.2018 εἰς τὴν γενέτειρά του. Μὲ ἀπερίγραπτες σωματικὲς καὶ ψυχικὲς ἀλγηδόνες, ἐπασχίζαμε γιὰ νὰ δημιουργηθῇ τάξη, καθαριότης καὶ εὐπρέπεια μαζὶ μὲ πολλοὺς ἐθελοντές, σπουδαιότατους καὶ ἐπώνυμους ἐπιχειρηματίες, οἱ ὁποῖοι ἀπὸ ἀκράδαντο πίστη προσέρχονται καταξοδευόμενοι, ἄκρως ἀνιδιοτελῶς, νὰ ὑπηρετήσουν τὸν Ἅγιο Παῦλο, μέσα στὸ χάος ποὺ μᾶς δημιουργοῦσε μέχρι τὶς προπαραμονὲς ἡ «μαστοράντζα». Ἔχοντας ἐπίγνωση ὄχι μόνον τῶν θείων ἐντολῶν ἀλλὰ καὶ τῶν διδαχῶν καὶ τῶν ἀρχαίων ἡμῶν προγόνων : «ἔργον οὐδὲν ὄνειδος, ἀεργεῖ εἰ ὄνειδος», ἔκαναν αὐτοὶ οἱ ἐθελοντὲς τὶς πιὸ βαρειὲς καὶ δύσκολες ἐργασίες, ἀποδεικνύοντας ἐμπράκτως ὅτι ἐμφοροῦνται καὶ αὐτοὶ ἀπὸ τὴν ἄκρα ταπείνωση.
Εὐελπιστοῦμε προσεχῶς, πρὶν νὰ ἀπέλθουμε ἀπὸ τὸν μάταιο τοῦτο κόσμο, νὰ συγγράψουμε πόνημα μὲ τίτλο «τὰ δικά μας παθήματα νὰ γίνουν δικά σας μαθήματα, γιὰ νὰ γλυτώσετε νίλες καὶ συμφορὲς ἀπὸ τὴν μαστοράντζα»! ! ! . . .
Διότι στὴν Ἑλλάδα, δυστυχέστατα, δὲν ὑπάρχει ὁ σωστὸς ἐπαγγελματικὸς προσανατολισμὸς ἀλλὰ ἡ καθολικὴ ἡμιμάθεια καὶ λαμβάνουν ἀπολυτήρια καὶ διπλώματα ὅλοι οἱ «ξερόλες»! ! ! . . .
2. Ὅμως αὐτὴ τὴ φορὰ προσελάβαμε καὶ πολλοὺς μισθωτούς.
3. Ἐπειδή, ὅταν δὲν εἶσαι παρών, εἶναι ἀδύνατον νὰ ἀποφευχθοῦν ἐλλείψεις, παραλείψεις καὶ ἐλαττώματα, παρ’ὅλον ποὺ ἔπρεπε νὰ εἴμεθα κλινήρεις, ἐν τούτοις εἴμεθα ἐπὶ ποδὸς καὶ ἐπιτηρούσαμε σπιθαμὴ πρὸς σπιθαμὴ γιὰ νὰ προληφθοῦν περαιτέρω ἐλλείψεις, παραλήψεις καὶ ἐλαττώματα, διότι «ἄνευ χωροφυλακεύσεως ἐγένετο οὐδὲν ὀρθόν, ὅ γέγονε» ! ! ! . . .
4. Παρὰ τὶς ἐπανειλημμένες ἐκκλήσεις μας πρὸς τὴν Ἀστυνομία νὰ λάβῃ προληπτικὰ μέτρα, οὕτως ὥστε νὰ ἐξασφαλίζεται ἡ ἄνετος διέλευση ὄχι μόνον τῶν λεωφορείων μὲ εὐλαβεῖς προσκυνητὲς ἀλλὰ τῶν ἄλλων κοσμικῶν τουριστῶν, τῶν λεωφορείων συγκοινωνίας, τῶν φορτηγῶν μὲ γαλακτοκομικά, οἰκοδομικὰ καὶ ἐν γένει προμηθευτῶν τῶν ἐπαρχιακῶν καταστημάτων καθὼς καὶ τῶν διερχομένων ἐπιβατικῶν αὐτοκινήτων, δυστυχῶς δὲν προσῆλθαν οἱ ἀστυνομικοί (ὅπως εἴχαμε συνεννοηθῆ) νὰ τοὺς διαθέσουμε κόκκινες κορδέλες γιὰ νὰ μὴ σταθμεύουν δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ διάφορα αὐτοκίνητα Ι.Χ.
Ἔτσι ἕνα λεωφορεῖο, ὡς φαίνεται, ἔπεσε στὸ χαντάκι.
Ἀποροῦμε δὲ καὶ ἐξιστάμεθα ποῖοι ἰδιοτελεῖς ἤ σαμποτὲρ ἐδαιμονίσθησαν καὶ μάζεψαν τοὺς τρεῖς (3) κώνους τῆς Ἀστυνομίας καὶ τοὺς τοποθέτησαν στὸ στηθαῖο τοῦ δρόμου καὶ ποῖοι μᾶς ἔκλεψαν τὶς πινακίδες ποὺ εἴχαμε τοποθετήσει στὸ δρόμο ἐπιδεικνύοντας ποῦ εὑρίσκονται τὰ κοινοτικὰ ἀφοδευτήρια, τὰ ὁποῖα κατασκευάσαμε ἐμεῖς, πληρώνοντας τά «μαλλιοκέφαλα μας» ! ! ! . . .
5. Ἐκ πείρας, ἔχουμε διαπιστώσει, ὅτι ξένοι ἐκδρομεῖς, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, δὲν ἐμφοροῦνται ἀπὸ θρησκευτικὴ εὐλάβεια, ἀλλὰ συνήθως εἶναι φιλοτομαριστὲς καὶ ἄπληστοι καλοπερασάκηδες, καὶ διὰ τοῦτο δὲν θέλουμε νὰ συμμετέχουν καὶ τέτοιοι ἐκδρομεῖς, διότι : δὲν σέβονται τοὺς χώρους καὶ ἀκόμη καὶ κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ἱεροτελεστιῶν ὁμιλοῦν ἀκαταπαύστως γιὰ κοσμικώτατα καὶ εὐτελῆ κοτσομπολιά, καπνίζουν καὶ αἰσχρολογοῦν ! ! ! . . .
6. Τά «ράδιο ἀρβύλα» ξεκίνησαν ἀπὸ τὴν παραμονὴ νὰ ἐνσπείρουν τὸν πανικό, νὰ μεταφέρουμε τὰ πάντα στοὺς στενούς μας ἐσωτερικοὺς χώρους γιὰ νὰ ἀποφύγουμε τὰ ἀκραῖα καιρικὰ φαινόμενα (μπόρες καὶ καταιγίδες).
Εὐτυχῶς δὲν ὑποκύψαμε καὶ ὁ δωρεοδότης Θεὸς καὶ ὁ Ἅγ. Παῦλος γιὰ πολλοστὴ φορὰ ἔκαναν τὰ θαύματα των καὶ δὲν ἔπεσε οὔτε σταγονίδιο βροχῆς ἀπὸ τὰ μεσάνυκτα τῆς παραμονῆς, μέχρι τὰ μεσάνυκτα τῆς ἑορτῆς ! ! ! . . .  
Ἀνήμερα ἄλλο «ράδιο ἀρβύλα» τόνιζε ὅτι μέχρι τὴν 14ην ὥρα πρέπει νὰ ἔχουν μαζευθῆ τὰ πάντα στὶς ἀποθῆκες μας, διότι θὰ ἔχουμε μπόρες καὶ καταιγίδες. Καὶ αὐτὴ τὴν φορὰ ἀγωνισθήκαμε νὰ μὴ ἐπικρατήσῃ ὁ πανικὸς ποὺ δημιουργοῦσε τὸ «ράδιο ἀρβύλα». Δόξα τῷ Θεῷ ! ! ! . . .
7. Τὸ Γ.Ε.Σ  ἐκπροσωπήθηκε ἀπὸ τὸν Ταξίαρχο κ. Σπυρίδωνα Ζώη.
 Ὅμως αὐτὴ τὴν φορὰ δὲν ἐστάλη ἄγημα, διότι τὸ μονοπάτι ποὺ ὁδηγεῖ ἀπὸ τὸν Ναὸ στὸ γενέθλιο δὲν τὸ εἶχε φαρδύνει ὁ Δῆμος, ὅπως ἔπρεπε. Αὐτὸ εἶναι ἐφικτὸ κατὰ τὴν γνώμη μας νὰ πραγματοποιηθῇ μὲ δύο ἄτομα ἔμπειρα καὶ μὲ ἦθος ἐργασίας καὶ ὄχι μὲ ἐργάτες ψηφοφόρους ἤ ἀλβανούς, εἰς τοὺς ὁποίους ἀνατίθεται ἀπ΄ εὐθείας ἡ ἐργασία καὶ μπροστὰ στὰ μάτια σου προσπαθοῦν νὰ σὲ ἐξαπατήσουν καὶ νὰ τὰ κάνουν  ὅλα «ἅρπα κόλλα» ! ! ! . . .
8. Ἐπίσης αὐτὴ τὴν φορὰ ἔλαμψαν διὰ τῆς ἀπουσίας τους ὄχι μόνον ὁ Περιφερειάρχης ποὺ ἀποφεύγει πάντοτε νὰ μεταβαίνῃ ἐκεῖ ποὺ εἶναι θρησκευόμενοι, ἀλλὰ μεταβαίνει σὲ γλέντια, χοροὺς καὶ πανηγύρια, ὅπου ὑπάρχουν καὶ ψηφοφόροι τους, ἀλλὰ ἔλειπαν ἐπίσης καὶ οἱ τοπικοὶ παράγοντες διαφόρων ὀργανώσεων καὶ φορέων ! ! ! . . .
9. Καὶ αὐτὴ τὴν φορὰ δὲν προσῆλθαν στὴ μικρὴ λιτανεία Ἀρχιερεῖς καὶ ἱερεῖς, μὲ τὴν δικαιολογία ὅτι εἶναι ἠλικιωμένοι καὶ κουρασμένοι.
Ὁ Διδάσκαλος τοῦ Γένους κ. Παναγιώτης Ρήγας, 97 ἐτῶν καὶ ἄλλοι συνομήλικοι του ἀπὸ τὴν Βόρειο Ἑλλάδα καὶ τὰ νησιὰ ἀπὸ τὰ βαθύτατα χαράματα ἔμειναν μέχρι τὸ ἀπόγευμα συμπνευματιζόμενοι μὲ ἄλλους ταπεινοὺς καὶ εὐλαβεῖς χριστιανούς . . .
«Ἰδοὺ δὴ τὶ καλόν, ἤ τὶ τερπνόν, ἀλλ᾿ ἤ τὸ κατοικεῖν ἀδελφοὺς ἐπὶ τὀ αὐτό» (132 Ψαλμός).
10. Ἐνῷ ἀπὸ ἀρχὲς Ἀπριλίου, ὅλοι ἐνημερώθηκαν ὅτι θὰ γίνουν τὰ ἐγκαίνια τοῦ Λαογραφικοῦ Μουσείου τὴν 12.5.2018 καὶ ἀπὸ ἀρχὲς Ἀπριλίου κοινοποιήθηκε καὶ ἐπίσημως μὲ τὶς ἀποσταλεῖσες προσκλήσεις, οἱ δύο ἱερεῖς ποὺ προσῆλθον εἰς τὸ γενέθλιο τελικῶς δὲν μᾶς ἐτέλεσαν τὰ ἐγκαίνια, ἰσχυριζόμενοι ὅτι δὲν τὸ ἐγνώριζαν, γιὰ νὰ φέρουν καὶ τὸ σχετικὸ εὐχολόγιο.
Μὲ λίγα λόγια, ὁ διάβολος, ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ προσπαθοῦσε νὰ μᾶς ἐμποδίσῃ σὲ ὅλα τὰ εὐρεπῆ καὶ θεάρεστα ! ! ! . . .
11. Δυστυχῶς, δὲν προσῆλθον καὶ κληρικοὶ νὰ τραγουδήσουν τὰ εὐπρεπῆ, σεμνὰ καὶ ἀθάνατα δημοτικὰ τραγούδια τῆς φυλῆς μας.  
12. Παρὰ ταῦτα ὁ Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ, Καθηγητὴς τῆς Βυζαντικῆς Μουσικῆς πατὴρ Χρῖστος Κυριακόπουλος καὶ τὰ κοριτσάκια τοῦ Ὀρφανοτροφείου «Ἁγία Τριάς» Ἰλίου ἐσαγήνευσαν καὶ κατενθουσίασαν ἀφαντάστως τοὺς εὐλαβεῖς προσκυνητές ! ! ! . .
Προσπαθοῦσαν δὲ νὰ μᾶς ἀποσπάσουν καὶ τὸν π. Χρῖστο Κυριακόπουλο εἰς τὰ πολυτελείας γεύματά τους. Ὅμως ὁ π. Χρῖστος Κυριακόπουλος μαζὶ μὲ τὸν σπουδαῖο καὶ εὐγενῆ καὶ ἀνιδιοτελῆ παίκτη τοῦ παραδοσιακοῦ κλαρίνου, κ. Κων/νο Ζαφειρόπουλο ἀπὸ τὴν Κέρτεζη Καλαβρύτων παρέμειναν στὸ «καθῆκον» τους καὶ ἀκούραστοι καὶ ἀνιδιοτελῶς ἔδωσαν τὸν καλύτερο ἑαυτό τους ! ! ! . .
Συμπλήρωσαν μὲ τὸ ὡραιότατο καλλιτεχνικὸ πρόγραμμά τους, τὰ παιδάκια ἀπὸ τὸ Ὀρφανοτροφεῖο «Ἁγία Τριάς» Ἰλίου μὲ δημοτικοὺς χοροὺς ὑπὸ τὴν καθοδήγησιν τοῦ Ἀντιπροέδρου τοῦ Ὀρφανοτροφείου κ. Μιλτιάδη Μαΐστρου καὶ τὴν καλλιτεχνικὴ διεύθυνση τῆς κ. Μαρίας Φίλη.
13. Μετὰ τὴν 14.40 ὥρα ἄρχισαν νὰ ἀποχωροῦν εὐλαβεῖς προσκυνητὲς καὶ μόνον οἱ τουρίστριες συνέχισαν νὰ τρώγουν καὶ νὰ πίνουν βουλιμιαίως, τόσον πολὺ ποὺ ὑπέφεραν ἀπὸ τὴν πολυφαγία καὶ τὴν οἰνοποσία. Τὰ δυστυχισμένα πλάσματα ἀκόμη καὶ σήμερα θὰ ὑποφέρουν, διότι στομάχιασαν κατὰ κόρον.
Προσπαθοῦσαν νὰ ἀντικαταστήσουν τὰ πώματα τῶν φιαλῶν οἴνου μὲ πώματα φιαλῶν ὕδατος ποὺ εἶχαν μαζί τους. Ἀφαιρέθησαν ἀπὸ μᾶς καὶ αὐτὰ τὰ πώματα γιὰ νὰ μὴ δύνανται νὰ μεταφέρουν εὔκολα τὸν οἶνο μας στὶς τσάντες τους. Κατόπιν τούτου μᾶς παρακαλοῦσαν νὰ τοὺς πωλήσουμε κρασί, πρᾶγμα ποὺ ἀρνηθήκαμε κατηγορηματικῶς, νὰ μὴ ζαλισθοῦν καὶ πέφτουν στὸν δρόμο καὶ ἔχουμε πολλὰ ἀτυχήματα.
Αὐτὰ τὰ ἀτίθασα γύναια ἐπρόδωσαν τὴν ἐλεεινότατη ἀνατροφή τους καὶ τὸν ἀσυνείδητο χαρακτῆρα τους, φθάνοντας μέχρι τοῦ σημείου νὰ ἰσχυρίζωνται ψευδέστατα ὅτι ὑπέφεραν ἀπὸ ἀκατάσχετη διάρροια καὶ τροφικὴ δηλητηρίαση ἀπὸ τὰ φαγητά μας. Δὲν εἶναι νὰ ἀμφιβάλλῃ κανένας ὅτι ὄντως θὰ ὑπέφεραν τὰ στομάχια τους καὶ ἡ κύστη τους, ὄχι ὅμως ἀπὸ τὴν ποιότητα τῶν ἐδεσμάτων μας ἀλλὰ ἀπὸ τὴν μεγίστη ποσότητα – τὴν κατάχρηση τῶν νοστιμότατων καὶ φρεσκότατων τροφίμων μας καὶ τοῦ οἴνου μας. Ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως δημιούργησαν ὁλόκληρο θέατρο, ὅτι δῆθεν νοσηλεύθηκαν ἀκόμη καὶ στὸ Νοσοκομεῖο Καλαβρύτων μὲ ὁροὺς καὶ ὅτι τοῦτο τὸ ἐπιβεβαιοῦσε καὶ ὁ ἑστιάτωρ, πενήντα μέτρα ἄνω τοῦ Ἁγ. Παύλου ! ! ! . . .
Καὶ πῶς εἶναι δυνατὸν ὁ ἐν λόγῳ ἑστιάτωρ νὰ γνωρίζῃ αὐτὰ τὰ σατανικὰ φληναφήματα  ;;; . . .
Μήπως τὶς ἀκολουθοῦσε ἀπὸ κοντά γιὰ νὰ παρακολουθῇ τὶς λαίμαργες τουρίστριες, ἀπὸ τὴν Ἀροανία μέχρι τὰ Καλάβρυτα, καὶ γιὰ νὰ διαπιστώσῃ ὅτι ὑπέφεραν ἀπὸ ἀκατάσχετες τροφικὲς δηλητηριάσεις καὶ ὅτι νοσηλεύθηκαν μέχρι καὶ μὲ ὁροὺς στὸ Νοσοκομεῖο Καλαβρύτων!!!!!
Εἶναι ὅλα αὐτὰ μία σατανικὴ λασπολογία ποὺ ἀνήκει στὴν σφαίρα τῆς νοσηρᾶς φαντασίας τῶν ἄπληστων γυναικῶν ἤ μία ἐντελῶς σατανικὴ ὀργανωμένη σπήλωση τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν & Πνευματικῶν Ἀξιῶν καὶ τοῦ Σωματείου οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ἀπὸ κακοήθεις παράγοντες;;;;;. . .
Θὰ ἐρευνήσουμε ἐπισταμένως καὶ θὰ ζητήσουμε ἐξηγήσεις γιὰ τὴν ἐν λόγῳ σατανικὴ δυσφήμηση.
14. Τὸ «ράδιο ἀρβύλα» δὲν ἔπιασε ὅτι θὰ κλείσουν οἱ Ἱερὲς Μονές, ἰδίως τοῦ Μεγ. Σπηλαίου. Ἔτσι οἱ εὐλαβεῖς προσκυνητὲς ἀξιώθηκαν νὰ μεταβοῦν ἀκόμη καὶ στὸ Μέγα Σπήλαιο, ποὺ εἶναι ἀνοικτά, ὅπως εἶναι τὰ περισσότερα Μοναστήρια, μέχρι τὴν δύση τοῦ ἠλίου ! ! ! . . .
15. Τόσο πολὺ ὁ ἀντικείμενος διάβολος ἐπολεμοῦσε τὴν ἑορτή μας, μέχρι ποὺ καὶ οἱ ὁδηγοὶ δυστρώπησαν ἀφαντάστως καὶ ἐπ’οὐδενὶ λόγῳ δὲν ἤθελαν νὰ ἐξυπηρετήσουν τοὺς εὐλαβεῖς προσκυνητές μας νὰ ἀποβιβάζωνται σὲ κόμβους διοδίων ἤ κοντὰ σὲ ἐξόδους! ! ! . . .  
16. Παρ’ὅλα ταῦτα οἱ ὑψηλοὶ προσκεκλημένοι μας καὶ τὰ μέλη, συνεργάτες καὶ θαυμαστὲς τῶν σκοπῶν καὶ δραστηριοτήτων καὶ προοπτικῶν τῶν φορέων μας ἔμειναν καὶ ἐφέτος ἀπὸ ὅλα κατενθουσιασμένοι. Τρισεκατομμύρια φορὲς τὸ δευτερόλεπτον Δόξα τῷ Θεῷ ! ! ! . . .
Εὐχαριστοῦμε ἐκ μέσης καρδίας ὅλους τοὺς εὐλαβεῖς προσκυνητές, ἰδίως δὲ τοὺς ἐθελοντές μας καὶ πρὸ παντὸς τὸν δωρεοδότη Θεὸ καὶ τὸν Ἅγιο Παῦλο, ποὺ ἔκαναν τὸ θαῦμα των πάλι καὶ μᾶς προστάτευσαν ἀπὸ πιθανὲς μπόρες καὶ καταιγίδες, ὅπως σκοπίμως καὶ ἐκ τοῦ πονηροῦ διέδιδαν τὰ «ράδιο ἀρβύλα»! ! ! . . .
ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Ἀπὸ τὴν Θεία Λειτουργία εἰς τὸν Ἱ.Ν. Ἁγ.Παύλου εἰς τὴν Ἀροανία Καλαβρύτων (12.5.18), ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγ. Βλασίου κ. Ἱερόθεος καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος.
Σεβασμιώτατοι Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιε,
                          Ναυπακτίας καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεε,
                          Πατρῶν κ. Χρυσόστομε,
Σεβαστοὶ πατέρες,
Ἀγαπητὲ Ταξίαρχε κ. Ζώη, ἐκπρόσωπε τοῦ Ἀρχηγοῦ τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ (ΓΕΣ),
Ἀγαπητὲ Δήμαρχε τῆς μαρτυρικῆς πόλεως τῶν Καλαβρύτων καὶ
λοιποὶ ἐκπρόσωποι τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως,
Ἀγαπητὲς προσωπικότητες διαφόρων φορέων,
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφὲς καὶ ἀδελφοί,
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !  
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ στὶς ψυχές μας, στοὺς οἰκείους μας, στοὺς πλησίον μας, στὴν Ἑλλάδα μας, στὴν Ὀρθοδοξία μας καὶ τὸν κόσμον ἅπαντα ! ! ! . .
1. Ἐὰν δὲν ὑπῆρχε ὁ Ἅγιος Παῦλος καὶ τὸ λοιπὸν νέφος τῶν Νεομαρτύρων, αὐτὰ τὰ παλληκάρια, οἱ Νεομάρτυρες φίλοι τοῦ Χριστοῦ, δὲν θὰ ἐτονώνετο καὶ ἀνεζωογονεῖτο τὸ καθημερινῶς ἐξουθενούμενο ἀπὸ τὸν ἀφόρητο Μωαμεθανικὸ ζυγὸ τῶν Τούρκων σθένος τῶν Ἑλλήνων καὶ δὲν θὰ εἴχαμε οὔτε Ἐθνομάρτυρες. Θὰ φοράγαμε καὶ ἐμεῖς τὸ φέσι τῶν Ὀθωμανῶν καὶ θὰ γινώμεθα γενίτσαροι τοῦ πολυχρονεμένου καὶ πολυχαϊδευομένου Σουλτάνου, τοῦ σύγχρονου σχιζοφρενὴ Χίτλερ, Ἐρντογάν, ὁ ὁποῖος εἶναι ὅμαιμός μας, ἀλλὰ βρυχᾶται σὰν Ἀρχιγενίτσαρος, καὶ δὲν θὰ εἴχαμε οὔτε ἴχνος Ὀρθοδοξίας καὶ Ἑλληνικῆς συνειδήσεως! ! ! . . .
Ἔτσι οἱ εὐλαβεῖς χριστιανοὶ ξεσηκώθηκαν ἀναφωνοῦντες:
«Γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν Πίστη τὴν Ἁγία
καὶ τῆς Πατρίδος τὴν ἐλευθερία,
γι’αὐτὰ τὰ δύο πολεμῶ
καὶ ἀν δὲν τὰ ἀποκτήσω
τὶ μὲ ὠφελεῖ κι ἀν ζήσω; ».
2. Αὐτοὶ οἱ ἥρωες ἄφησαν μία ἱερὰ παρακαταθήκη. Ἔναντι τῆς σκανδαλώδους βοηθείας τοῦ Θεανθρώπου νὰ ἀπελευθερωθῇ ἡ Ἑλλάδα μας, ἔταξαν, μεταξὺ τῶν ἄλλων, καὶ μεγαλοπρεπῆ Ἱερὸ Ναὸ εἰς ἔνδειξη εὐγνωμοσύνης, εὐχαριστίας, δοξολογίας καὶ λατρείας, πρὸς τὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστό! ! ! . . .
3. Αὐτὴ ἡ ἱερὰ παρακαταθήκη ἔγινε Νόμος τοῦ Κράτους καὶ μὲ τὸ Η’ Ψήφισμα, κατόπιν τῆς ὁμοφώνου ἀποφάσεως τῆς Δ’ Ἐθνοσυνελεύσεως τοῦ Ἄργους, ἀπὸ 31 Ἰουλίου 1829. Τὰ βασιλικὰ διατάγματα 1834 καὶ 1838 ρητῶς ὁρίζουν νὰ πραγματοποιηθῇ εἰς τὴν Ἀθήνα.
4. Ὅλα αὐτὰ τὰ ἔτη ἡ Πολιτεία κατεσπατάλησε ἑκατοντάδες δισεκατομμύρια καὶ τρισεκατομμύρια εὐρὼ γιὰ εὐτελῆ ἔργα καὶ ἡ Ἐκκλησία ἐξανέμισε μία ἀμύθητη περιουσία καὶ δυστυχῶς ἀκόμη δὲν ἐπραγματοποιήθηκε τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, μὲ ἄπειρες προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις ! ! ! ! . . .
 Ἐνῷ, γιὰ τοὺς ἐξτρεμιστὲς Μωαμεθανοὺς διατίθενται ἀκόμη καὶ ἐκκλησιαστικοὶ χῶροι γιὰ νεκροταφεῖα καὶ γιὰ μωαμεθανικὰ τεμένη πανάκριβα κεντρικὰ «φιλέτα», Ἀρχαιολογικοὶ χῶροι, γιὰ τὸ Τάμα τῶν Θεοδωράκη Κολοκοτρώνη – Καποδιστρίου καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας δὲν διαθέτουν δυστυχῶς οὔτε μία σπιθαμὴ γῆς! ! ! . . .
5. Βλέποντες αὐτὴ τὴν ἀβελτηρία, ἀδράνεια, ἀδυναμία ἢ σαμποτὰζ τῶν ἰθυνόντων, σκεφθήκαμε, ὅτι ἔχουν ἱερὰ ὑποχρέωση καὶ οἱ λαϊκοὶ γιὰ τὴν ἐκπλήρωσι τοῦ Τάματος τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.
6. Ὡς ἀπόγονοι τῶν προγόνων μας - ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, θελήσαμε νὰ διαθέσωμε ἁπαξάπαντα τὸν μόχθο τοῦ βίου μας γιὰ τὸ κοινὸ καλὸ καὶ νὰ πραγματοποιήσωμε τὸ Τάμα τους, ἀπαλλάσσοντες τοὺς καθ’ὕλην ὑποχρέους, Πολιτεία καὶ Ἐκκλησία, νὰ μὴ διαθέσουν οὔτε μία δεκάρα.
7. Προτείναμε ἐπανειλημμένως γραπτῶς καὶ προφορικῶς στοὺς ἰθύνοντες νὰ συνεργασθοῦμε πρὸς δόξαν Θεοῦ. Ἡ Διοικοῦσα Ἐπιτροπὴ τοῦ Ὀργανισμοῦ  τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, νὰ προεδρεύεται ἀπὸ τὸν ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ νὰ συμμετέχουν, ὡς μέλη οἱ μισοὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας, ἐκλεγόμενοι διὰ κλήρου καὶ προσωπικότητες λαϊκῶν καὶ μὲ Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπὴ ἀπὸ προσωπικότητες ἔχουσες ἀρίστη ἔξωθεν καλὴ μαρτυρία. Προτείναμε ἐπίσης ἕνα κατασταστικὸ λειτουργίας πρότυπον, γιὰ τὴν ἄκρα ἀνιδιοτέλεια καὶ ἀπόλυτη διαφάνειά του.
Οἱ καταμετρήσεις τῶν ἐσόδων αὐτοῦ νὰ γίνωνται ἐντὸς φωταγωγουμένης αἰθούσης. Τέσσερα (4) μέλη τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς καὶ πιθανῶς καὶ εἰσαγγελεῖς καὶ ἀστυνομικοὶ διὰ κληρώσεως νὰ ἐπαγρυπνοῦν νὰ μὴ μπαίνουν στὸ πειρασμὸ νὰ ἀφαιροῦνται χονδρὰ νομίσματα ! ! ! . . .
8. Αὐτὸ δὲν ἀρέσει στοὺς ἰθύνοντες (ὡς παραδείγματος χάριν στὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟ Β)’ καὶ σαμποτάρουν ἀμέσως καὶ ἐμμέσως παντοιοτρόπως τὸ ὡς ἄνω μνημεῖο. Ἐὰν τοὺς εἴχαμε κάνει διαθήκη ὅλο τὸν μόχθο τοῦ βίου μας, ὅπως κατηγορηματικῶς ἀπαιτοῦν καὶ νοσταλγοῦν, θὰ εἶχαν ἁγιοποιήσει ὄχι μόνον ἐμᾶς, ἀλλὰ καὶ ὅλους τοὺς φίλους καὶ συνεργάτες μας. Τώρα ἐκδίδονται καὶ ψευδέστατες ἀνακοινώσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὅτι δῆθεν μᾶς δωρίζει ἐκκλησιαστικὰ οἰκόπεδα καὶ ἐμεῖς τὰ ἀρνούμεθα.
O TEMPORA O MORES ! ! ! ! ! . . . . Ὦ καιροί, ὦ Ἤθη ! ! ! . . .
9. Ἐπιθυμοῦμε καὶ ἡ τελευταία δεκάρα ἐσόδων καὶ τοῦ Πανελλήνιου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους νὰ διατίθεται γιὰ τὴν ἀνέγερση ὀρφανοτροφείων, σχολείων, γηροκομείων, στεγῶν ἀγάπης καὶ λοιπῶν εὐαγῶν ἱδρυμάτων, στὰ ὁποῖα νὰ μὴ δοθῇ τὸ ὄνομά μας, ἀλλὰ νὰ ὀνομασθοῦν «Βασιλειάδες» καὶ νὰ ἀπέλθωμε ἀπὸ τὸν μάταιο τοῦτο κόσμο, ὡς ἄγνωστοι στρατιῶτες καὶ οὔτε κἀν μετὰ θάνατο νὰ ἀναφερθῇ τὸ ὄνομά μας.
10. Ἐδῶ καὶ 10 χρόνια, ζητοῦμε μόνον ἀπό :
A) τὴν Ἐκκλησία νὰ εὐλογῇ καὶ
Β) τὴν Πολιτεία νὰ διευκολύνῃ νομοθετοῦσα.
Ὅλα τὰ ἔξοδα τὰ ἀναλαμβάνομε ἐμεῖς, ὄχι μὲ «ξένα κόλλυβα» ὅπως ἀετονύχηδες «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς καὶ ρυθμιστὲς τοῦ φαύλου κατεστημένου! ! ! . . .
11. Τὸ μόνον ποὺ δὲν ὑποχωροῦμε εἶναι νὰ δώσουμε ἐν λευκῷ τὴν μὲ ἀπερίγραπτους κόπους καὶ θυσίες δημιουργηθεῖσα περιουσία μας ἢ νὰ τὴν κάνουμε διαθήκη στοὺς ἰθύνοντες, ὅπως ἐπιθυμοῦν καὶ μὲ θρασύτητα καὶ ἀλαζονεία ἀπαιτοῦν! ! ! . . .
12. Μὴ μᾶς ρωτήσετε, λοιπόν, γιὰ ποῖο λόγο δὲν πραγματοποιήσαμε ἀκόμη τὸ Τάμα. . .
Ἐλᾶτε μαζί μας νὰ ὑψώσουμε τὴν διαμαρτυρία μας, κατὰ τῶν ἀδιαφορούντων ἰθυνόντων!!!!!…
13. Σᾶς ὑπενθυμίζουμε ἀπὸ τὴν ἱστορία, ὅτι πολλὲς προσωπικότητες τὸ ἔχουν προσπαθήσει ἀπὸ τὸν Κολοκοτρώνη, τὸν Καποδίστρια, τὸν Ὄθωνα, τὸν Γεώργιο τὸν Α΄, τὸν Θεμιστοκλῆ Σοφούλη, μὲ ἀποκορύφωμα τὸν θεμέλιο λίθο στὸ Πεδίο τοῦ Ἄρεως τὴν 30.3.1930 ἀπὸ τὸν Ἀνδρέα Ζαΐμη καὶ τὸν Ἐλευθέριο Βενιζέλο.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΦΓ 70
Μετὰ προέκυψε ἡ προσπάθεια ἐπὶ τῶν Συνταγματαρχῶν. Συνεκεντρώθησαν πάρα πολλὰ χρήματα καὶ μαζὶ μὲ τοὺς ὑψηλοὺς τότε τόκους θὰ ἀποτελοῦσαν σήμερα πολλὲς δεκάδες δισεκατομμυρίων δραχμῶν, καὶ εἶχε ὁρισθῆ νὰ πραγματοποιηθῇ στὸν Λόφο Ἀγχεσμός -Ἀττικὸ Ἄλσος.
Περὶ αὐτῶν ἔχουμε γράψει ἑκατοντάδες φορὲς εἰς τὸ περιοδικό μας «Φωτεινὴ Γραμμή» καὶ στὰ δυναμικὰ ἄρθρα εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας fotgrammi.gr, face book Τάμα Έθνους (Φωτεινή Γραμμή) καὶ Twitter @PANEL_TAMA.
Ἀνιστόρητοι διανοούμενοι, σιωνιστικοὶ καὶ μασωνικοὶ καὶ μαρξιστικῆς ἰδεολογίας κύκλοι κατήργησαν τὴν ἱστορία 130 ἐτῶν ἀπὸ τὸ 1929 ὡς τὸ 1968, ἀποσιωποῦν τὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια καὶ διασύρουν ἐμᾶς, αὐτοὶ οἱ εἰδεχθέσταοι φασίστες καὶ γκεσταμπῆτες, ὡς δῆθεν χουντικοὺς καὶ κατάλοιπα τῆς χούντας ! ! ! . . .
Τὸν μέγα «Ἐθνάρχη», αὐτοεξόριστο ὑπὸ τὸ ψευδώνυμο Τριανταφυλίδης, ἀείμνηστο Κων/νο Καραμανλή, τὸν ἔφερε ἡ Ἑλλὰς πίσω γιὰ νὰ ὁδηγήσῃ τὴν χώρα εἰς ἐκλογές, καὶ ἡ Κυβέρνησις ποὺ θὰ προέκυπτε, βάσει τῶν ἐλευθέρων ἐκλογῶν, νὰ ἀποφάσιζε τὶ θὰ ἔκαναν οἱ Κυβερνῶντες. Ὅμως οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις τοῦ εἶχαν ἀναθέσει, πῶς πρέπει νὰ ἀποδομηθοῦν οἱ αἰώνιοι πυλῶνες τῆς φυλῆς μας : τὸ ὅμαιμον, τὸ ὁμότροπον, τὸ ὁμόγλωσσον καὶ τὸ ὁμόθρησκον, χάριν τῶν ὁποίων διετηρήθημεν ἀνὰ τὶς χιλιετίες. Ἐξέδωσε παρανόμως τὸ Πομοθετικὸ Διάταγμα Ν.Δ. 105, ΦΕΚ 298, Τεῦχος Α’ / 8.10.1974, μὲ τὸ ὁποῖο κατήργησε τὸ προηγούμενο Προεδρικὸ Διάταγμα, τὸ ὁποῖο ἦτο γιὰ τὴν ἀνέγερση τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους! ! ! . . .
Οἱ ἐν τῷ μεταξὺ μετέπειτα κυβερνήσαντες ἐξανέμισαν αὐτὰ τὰ ἀμύθητα ποσὰ καὶ γιὰ τοῦτο, ὄχι μόνον δὲν προσπάθησαν νὰ διαλάμψῃ ἡ ἀλήθεια, ἀλλὰ παντοιοτρόπως πασχίζουν νὰ κουκουλωθῇ καὶ αὐτὸ τὸ τεράστιο ἠθικό, θρησκευτικὸ καὶ ἐθνικὸ σκάνδαλο! ! ! . . .
Ἐμεῖς ὅμως ἔχουμε προσφύγει εἰς τὸν Εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου καὶ μὲ συνεχεῖς καταθέσεις μας, ὑπομνήματά μας κάνουμε τὸ πᾶν νὰ διαλάμψῃ ἡ ἀλήθεια καὶ νὰ δοθοῦν τὰ ὀνόματα αὐτῶν τῶν ἀετονύχηδων, «πατριαρχῶν» τῆς διαπλοκῆς καὶ ἁγιογδυτῶν στὴν δημοσιότητα καὶ νὰ καταδικασθοῦν τουλάχιστον στὶς συνειδήσεις τῶν εὐλαβῶν ταπεινῶν χριστιανῶν καὶ ἑλληνόψυχων, ἔστω καὶ ἄν μεθοδευθῇ  παραγραφή.
Ἐπιφυλασσόμεθα δὲ προσεχῶς νὰ ἀναφέρουμε ὅλα αὐτὰ ἐκτενῶς σὲ μία μαύρη «βίβλο»! ! ! . . .  
14. Ἀπὸ καιρὸ ζητοῦμε ἀπὸ τὴν Περιφέρεια Ἀττικῆς, εἰς τὴν ὁποία ἀνήκει τὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως, νὰ μᾶς παραχωρήσῃ ἕνα ξέφωτο τμῆμα (ὑπάρχουν μέρη χωρὶς δένδρα) καὶ νὰ τὸ μετατρέψουμε σὲ ἐπίγειο παράδεισο, ἀποτελούμενο ἀπὸ τὸν Ἱερὸ Ναὸ πρὸς τὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστὸ καὶ καθαρὸ λαμπρὸ περιβάλλοντα χῶρο.  Ὅλο τὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως νὰ τὸ μετατρέψουμε σὲ ἕνα ἐθνικό – θρησκευτικό – κοινωνικὸ κοινωφελὲς ἔργο! ! ! . . .  
15. Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους εἶναι ἡ μόνη δύναμις,ποὺ θὰ ἀναζωογονήσῃ καὶ ἐνθαρρύνῃ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸ καὶ πνευματικὸ σθένος τῶν Ἑλλήνων.
Προσκαλοῦμε ὅλες τὶς ὑγιεῖς δυνάμεις νὰ συμβάλλουν γιὰ τὴν πραγματοποίηση αὐτή.
16. Μέχρι τοῦδε, σᾶς ἔχομεν ἀνακοινώσει πολλὲς ἀποφάσεις μας διὰ διάφορα προγράμματα καὶ προσφορές μας στὰ ἔργα μας εἰς τὴν Ἀροανία Καλαβρύτων, ὡς παραδείγματος χάριν :
α. Τὴν διάθεσιν τῶν χώρων μας, ὡς ἐκπολιτιστικὸ κέντρο.
β. Νὰ γίνῃ κέντρο διαδόσεως τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης.
γ. Εἰς τοὺς χώρους μας νὰ λάμβάνουν χώρα διεθνῆ συνέδρια (γιὰ ἐπίλυσι τοπικῶν καὶ διεθνῶν θεμάτων, προβλημάτων διὰ πρόληψιν συρράξεων καὶ ὑπὲρ τῆς εἰρηνικῆς ἐπιβιώσεως τῶν λαῶν τῆς Ὑφηλίου. Γιὰ πρόοδο καὶ εὐημερία τοῦ συνόλου καὶ ὄχι μόνον μερικῶν. Γιὰ τὴν ἐπικράτηση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν γῆ ! ! ! . . .).
δ. Τὴν παραχώρηση τῶν κτηρίων μας γιὰ ὀρθόδοξα Ἱεροδιδασκαλεῖα (Οἱ μὲν ἄνδρες νὰ ἱερουργοῦν τὶς μεγάλες ἑορτὲς καὶ μετὰ νὰ διδάσκουν σὲ σχολεῖα, οἱ δὲ γυναῖκες νὰ γίνωνται πρεσβυτέρες, κοινωνικοὶ λειτουργοί, νὰ συνδράμουν τὶς οἰκογένειες, πῶς νὰ βιώνουν, νὰ ἀνατρέφουν τὰ παιδιά τους καὶ ἐν γένει νὰ συμβουλεύουν τὶς συζύγους πῶς θὰ συμπεριφέρωνται ἔναντι τῶν ἀνδρῶν, πῶς θὰ τεκνοποιοῦν καὶ λοιπά).
ε. Προσφέραμε τὸν Ἱερὸ Ναὸ καὶ τὰ προσκτίσματά του νὰ νυμφεύωνται αὐτοὶ ποὺ πραγματικὰ ἐπιθυμοῦν νὰ νυμφευθοῦν καὶ ἰσχυρίζονται ὅτι δὲν ἔχουν χρήματα. Ἀκόμη τοὺς διαθέτομε δωρεὰν καὶ δύο σεμνὰ νυφικὰ. Διαθέτομε εὐχαρίστως καὶ τρόφιμα καὶ ποτὰ γιὰ τὸ τραπέζι τοῦ γάμου (ἀπὸ 10 κοῦτες κρασὶ ἀθάνατον λευκὸν καὶ ἐρυθρόν, ἄντε νὰ τοὺς διαθέσωμε καὶ 2 τενεκέδες κατσικίσια σκληρὴ φέτα καὶ φρέσκο ζυμωτὸ ψωμὶ ὁλικῆς ἀλέσεως μὲ προζύμι, φρέσκα χωριάτικα αὐγὰ καὶ ἀντὶ γιὰ παγωτὸ γιαοῦρτι στραγγιχτό. Ἄντε νὰ τοὺς παράσχωμε καὶ 100 μερίδες κοτόπουλο μποῦτι  ἢ φρέσκον κιμὰ ἀπὸ μοσχαρίσιο κρέας νὰ παρασκευάσουν κεφτεδάκια.)
Ἄν εἶναι ἕτοιμοι οἱ νεόνυμφοι νὰ ἐξομολογηθοῦν καὶ νὰ ἑλκύσουν τὸ Πανάγιον Πνεῦμα νὰ εὐλογήσῃ τὸν γάμο των καὶ νὰ εἶναι ἀπὸ τὸν Θεὸν εὐλογημένοι καὶ τρισευτυχισμένοι. Ἕνα τέτοιο γάμο, ὅλοι οἱ δαίμονες τῆς κολάσεως δὲν θὰ δύνανται νὰ τὸν διαλύσουν, ὅπως συμβαίνει στοὺς ἀνθρώπους τῶν κοσμικῶν, τῶν ὁποίων οἱ γάμοι μετὰ ἀπὸ μερικοὺς μῆνες διαλύονται. Μὲ ἀποτέλεσμα νὰ δολοφονοῦν τοὺς ἀνεπιθύμητους καρπούς των καὶ νὰ σκοτώνονται ψυχοῦλες ποὺ δὲν δύνανται νὰ ἀντισταθοῦν! ! ! . . .
στ. Ἔχομε προτείνει νὰ ἀγωνισθοῦμε ὅλοι μαζὶ νὰ ἐπιτραπῇ νὰ κτισθοῦν κελλιὰ εἰς τὴν Σταυροπηγιακὴ Πατριαρχικὴ Ἱερὰ Μονὴ Φανερωμένης Ἀροανίας, ποὺ ἱδρύθηκε τὴν 8ην ἑκαντοταετηρίδα μ.Χ. καὶ τῆς ὁποίας μετόχια εἶναι ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Θεοδώρων Ἀροανίας καὶ Ἱερὰ Μονὴ Φανερωμένης Ὠλένης, (τώρα ἀνήκει στὸν Νομὸ Ἠλείας).
Σχετικὸ σιγγίλιο εὑρίσκεται εἰς τὴν Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη Παρισσίων! ! ! . . .
17. Δυστυχέστατα σχεδὸν ὅλοι οἱ παράγοντες τῆς περιοχῆς, ὄχι μόνον ἐνδιαφέρον δὲν ἔδειξαν, ἀλλὰ ἀπεναντίας ἀδιαφορία (μέχρι σφοδρότατο καὶ λυσσαλέο – σατανικὸ πόλεμο ὑφιστάμεθα). Συνεπῶς διερωτώμεθα ἀν ἔχῃ νόημα νὰ προτείνωμε καὶ πληθώρα ἄλλων σκοπῶν καὶ προσφορῶν, ὡς παραδείγματος χάριν: νὰ ἀγωνισθοῦμε ἐναντίον τῆς περαιτέρω ἐφαρμογῆς τῶν ἀνθελληνικῶν σχεδίων τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, ἰδίως τῆς μεγάλης διεφθαρμένης Ἀλβιῶνος - Ἀγγλίας, ποὺ ἐφρόντισαν νὰ ἀποκοποῦν ἀπὸ τὴν Περιφέρεια Πελοποννήσου οἱ νομοὶ Ἠλείας καὶ Ἀχαΐας, διὰ νὰ ἀποτελέσουν μαζὶ μὲ τὴν Αἰτωλοακαρνανία, τὴν Περιφέρεια Δυτικῆς Ἑλλάδος. Τοιουτοτρόπως ἀχρηστεύουν καὶ τὴν Στερεὰν Ἑλλάδα μὲ τὸ νὰ μὴ καταλήγουν καὶ τὰ δύο της ἄκρα σὲ θάλασσα, διότι περιοχὲς ποὺ περιβρέχονται καὶ στὰ δύο ἄκρα των ἀπὸ θάλασσες, προοδεύουν – εὐημεροῦν! ! ! . . .
18. Θὰ ἔπρεπε οἱ δύο Περιφερειάρχες νὰ ἀποδείξουν ἐμπράκτως ὅτι διακατέχονται ἀπὸ φιλοπατρία καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ αἰσχύνωνται γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν καταχθονίων σχεδίων τῆς Ἀλβιῶνος ποὺ ἔχουν ὡς δόγμα των νὰ βάζουν φράγματα καὶ οἱ περιοχὲς νὰ μὴ ἔχουν θάλασσα ἀπὸ τὴν μιὰ ἄκρη ὡς τὴν ἄλλη καὶ οἱ ἀνεγκέφαλοι Πολιτικοί μας ἐφαρμόζουν αὐτὰ τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν «φίλων» Ἄγγλων καὶ νὰ δέχωνται αὐτὲς τὶς συμφορὲς ποὺ προτείνουν οἱ Ἄγγλοι (καὶ νὰ κόβουν ἀπὸ τὴν ἑνιαία Πελοπόννησο τὴν Ἀχαΐα καὶ τὴν Ἠλεία, γιὰ νὰ σχηματίσουν μαζὶ μὲ τὴν Αἰτωλοακαρνανία, τὴν Περιφέρεια Δυτικῆς Ἑλλάδος, γιὰ νὰ μὴ εἶναι καὶ ἡ Στερεὰ Ἑλλὰς ἑνωμένη ἀπὸ τὸν Ἀμβρακικὸ μέχρι καὶ τὸν Εὐβοϊκὸ κόλπο). Ὁποία μικροπρέπεια καὶ ἐλεινοτάτη ἰδιοτέλεια, χάριν ἐλαχιστοτάτων ψήφων, νὰ δέχωνται οἱ πολιτικοί μας αὐτὰ τὰ ἀνθελληνικὰ σχέδια! ! ! . . .
19. Νὰ ἐπανέλθουμε γιὰ νὰ ἀπαιτήσωμε ἀπὸ τὴν Πολιτεία νὰ διατάξῃ νὰ ἐξέλθουν ὅλοι οἱ γεωπόνοι  ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖον, τὰ Γεωργικὰ Γραφεῖα καὶ λοιπά, ποὺ ἐμούχλιασαν ἀπὸ ἀνιαρότητα, ἀβελτηρία καὶ ἀδράνεια στὰ γραφεῖα, καὶ νὰ διδάσκουν τοὺς χωρικούς, ποιμένες καὶ γεωργοὺς πῶς θὰ ἀναπτυχθῇ πλοῦτος στὶς περιοχές τους (ὅπως παραδείγματος χάριν νὰ ἐμβολιασθοῦν τὰ γκόρτσα σὲ πρώιμες ἀχλαδιές ( κοντοῦλες καὶ ἄλλα πρώιμα ἀχλάδια, ποὺ εἶναι περιζήτητα καὶ εἰς τὸ ἐξωτερικὸν μὲ πολλαπλάσιες τιμὲς σὰν πρώιμα.) ! ! ! . . .  
Τὰ ξύλα ἀπὸ τὰ γκόρτσα νὰ πωλοῦνται σὲ εὐνοϊκὲς τιμὲς σὲ συνεταιρισμοὺς γυναικῶν καὶ ἀνδρῶν, νὰ χρηματοδοτοῦνται μὲ δωρεὰν ἐπιτόκιο ἀπὸ τὶς τράπεζες καὶ τὰ δάνεια αὐτὰ νὰ χαρίζωνται εἰς τὰ ζεύγη ποὺ θέλουν νὰ δημιουργήσουν οἰκογένειες καὶ νὰ μείνουν εἰς τὴν ἐπαρχία. Μὲ αὐτὰ τὰ ξύλα νὰ φτιάχνουν διάφορα καλλιτεχνήματα καὶ νὰ ὀργανώνεται ἡ διάθεσίς των, ὄχι μόνον στὰ ἀστικὰ κέντρα, ἀλλὰ καὶ εἰς τὸ ἐξωτερικό. Ἐπίσης νὰ πωλοῦνται σὲ σωφρονιστήρια γιὰ νὰ μὴ μετατρέπωνται τὰ δυστυχισμένα πλάσματα, οἱ φυλακισμένοι, σὲ πανεπιστήμονες - ὄργανα τῆς ἀνομίας, ἀλλὰ νὰ διαπαιδαγωγοῦνται καὶ μὲ τὶς ἀξίες τῶν καλλιτεχνημάτων των νὰ πληρώνουν τὶς ἀξίες τῶν ὑλικῶν καὶ μὲ τὰ ὑπόλοιπα χρήματα νὰ δύνανται νὰ μεριμνοῦν, διὰ τὴν ἐπιμόρφωση τῶν τέκνων των καὶ νὰ διατηροῦνται οἱ οἰκογένειές των, μέχρι ποὺ νὰ ἐξέλθουν τῶν φυλακῶν καὶ νὰ μετατραποῦν σὲ χρηστοὺς οἰκογενειάρχες καὶ πολίτες ! ! ! . . .  
20. Ἄπειρες ἄλλες ἰδέες καὶ προσφορὲς θὰ ἠδυνάμεθα νὰ προτείνωμε, ἀλλὰ ὁ χρόνος καὶ ὁ χῶρος δὲ μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ ἐπεκταθοῦμε περαιτέρω ἐπὶ τοῦ παρόντος, διότι ἄλλοι εἶσθε κουρασμένοι καὶ ἄλλοι δὲν θέλουν τὸ «κινίνο» ἀλλὰ τὰ «ζαχαρωτά» ! ! ! . . .  
Σεβασμιώτατέ μας, Ἅγιε Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιε,
Α. Δυστυχῶς μοῦ ἔπεσε ὁ κλῆρος νὰ διερμηνεύσω καὶ τὰ συναισθήματα ἄπειρων μυριάδων, εὐλαβῶν καὶ ταπεινῶν ἑλληνοψύχων χριστιανῶν. Ποιούμεθα ὑστάτη ἔκκληση ἐκ μέσης καρδίας, πίπτοντες εἰς τοὺς τιμίους πόδας Σας καὶ Σᾶς ἱκετεύομε, ὅπως ἀναθεωρήσετε τὴν ἀπόφασή Σας καὶ μὴ πραγματοποιήσετε τὴν βούλησή Σας ἢ καὶ τὴν βούληση πολλῶν ἄλλων νὰ ἐγκαταλείψετε τὴν Ἐπισκοπή Σας. Ὅπως οἱ σύζυγοι δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἐγκαταλείπουν τὸν σύζυγο ἢ τὴν σύζυγο καὶ μόνον τὸ φτιάρι τοῦ νεκροθάπτη νὰ τοὺς χωρίζῃ.
Β. Τὸ καταπροδωμένο ὀρθόδοξο ποίμνιο ἀνὰ τὴν Ὑφήλιο, Σᾶς ἔχει ἀποδεχθῆ ὡς Ἡγέτην καὶ Σᾶς ἔχει ἐνθρονίσει στὶς καρδιές του ὡς Ἀρχιεπίσκοπο καὶ Πατριάρχη. Μὴ καταπογοητεύσετε καὶ Ἐσεῖς τὶς ἄπειρες μυριάδες εὐλαβῶν, ταπεινῶν καὶ ἑλληνόψυχων χριστιανῶν! ! ! . . .
Γ. Ὡς γνωστόν, ἀπὸ τὰ ἀτυχήματα ποὺ εἶχα, εἶχα καταλήξει ζωντανὸς νεκρὸς καὶ τώρα οἱ θεράποντες ἰατροί μου μοῦ ἐπιβάλλουν νὰ εἶμαι κλινήρης. Πλὴν ὅμως, ἐμεῖς δὲν τὸ βάζομε κάτω καὶ μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ εὐελπιστοῦμε νὰ μὴ παραμείνῃ τὸ μεγαλεπήβολο, κολοσσιαῖο Μνημεῖον δοξολογίας, λατρείας, εὐχαριστίας καὶ εὐγνωμοσύνης πρὸς τὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστὸν, δηλαδὴ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ αὐτὸ σὰν ἕνα Τάμα στὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, ἀλλὰ μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ νὰ πραγματοποιηθῇ ἐνάντια στὶς λεγεῶνες τῶν δαιμόνων, οἱ ὁποῖοι μέσῳ τῆς Πολιτειακῆς, Πολιτικῆς, Διοικητικῆς, Ἐκτελεστικῆς, Πνευματικῆς καὶ Θρησκευτικῆς Ἡγεσίας, μᾶς ποτίζουν καθημερινῶς χολὴ καὶ ὄξος μὴ ὑποφέροντες τὸ φρικτότατο, τὸ ἀνυπόφορο μαρτύριο τῆς συνειδήσεως ποὺ μᾶς δημιουργοῦν ἄφθαστες ψυχικὲς ἀλγηδόνες, ἰδίως ὁ Μακαριώτατος, ὁ ὁποῖος ἀπαιτεῖ νὰ τοῦ κάνωμε Διαθήκη τὸ μόχθο τοῦ βίου μας, ἀλλὰ ἐμεῖς δὲν τοῦ ἔχομε ἐμπιστοσύνη! ! ! . . .
Δ. Ἐὰν μείνετε καὶ Ἐσεῖς, Σεβασμιώτατέ μας ἐπὶ τῶν ἐπάλξεων μέχρι τελευταίας ρανίδος τοῦ αἵματός Σας καὶ τῆς ἀναπνοῆς Σας, θὰ ἐρχώμεθα εὐχαρίστως νὰ πραγματοποιήσωμε τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους ἀπέναντι ἀπὸ τὴν Ἁγία Λαύρα καὶ Ἐσεῖς νὰ εἶσθε ὁ Πρόεδρος τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς τοῦ Ὀργανισμοῦ τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ τάματος τοῦ Ἔθνους μαζὶ μὲ τὸ ἥμισυ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Ἀλλὰ ὡς πρὸς τὸ οἰκονομικόν, καὶ ἡ τελευταία δεκάρα νὰ διαχειρίζεται μὲ ἄκρα ἀνιδιοτέλεια καὶ ἀπόλυτη διαφάνεια καὶ νὰ διατίθεται διὰ κοινωφελῆ καὶ ἀγαθοεργὰ ἔργα πρὸς Δόξαν Θεοῦ.
Διαφορετικὰ θὰ μᾶς ἀναγκάσετε, Σεβασμιώτατέ μας, νὰ προσφύγωμε πρὸς ἄλλα Πατριαρχεῖα μιὰ καὶ ἡ Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία δυστυχῶς δὲν διοικεῖται ἀπὸ τὸ Δημοκρατικὸν Συνοδικὸν Σύστημα, ἀλλὰ ἀπὸ ἕνα εἶδος παπικοῦ, τυραννικοῦ καὶ δεσποτικοῦ! ! ! . . .
Ε. Δυστυχῶς, οἱ ἑκάστοτε Ἅγιοι Συνοδικοὶ δὲν ἔχουν θάρρος παρρησίας νὰ ἀνακαλέσουν τὸν Μακαριώτατον εἰς τὴν τάξιν, ἀλλὰ τὸν δέχονται ὅπως οἱ πρόγονοί μας τοὺς Σουλτάνους, τοὺς Πασᾶδες καὶ τοὺς Ἐμίριδες, γιατὶ «τὰ ‘σκιαζε ἡ φοβέρα καὶ τὰ πλάκωνε ἡ σκλαβιά.» ! ! ! . . .
ΣΤ. Εἴτε ἔτσι εἴτε ἀλλιῶς ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Κολοκοτρώνη – Καποδιστρίου καὶ τῶν ἄλλων Ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας δὲν θὰ ἀνήκῃ εἰς τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ εἰς τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος – Ἑλληνικὸ Γένος, τὴν παγκόσμια Ὀρθοδοξία, τὰ 120.000.000 Ἕλληνας ἐξωτερικοῦ. Θὰ ἀναγκασθῶμε νὰ ζητήσωμε τὴν Πνευματικὴ Συνεργασία μέχρι καὶ ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας καὶ πασῶν τῶν Ρωσιῶν ! ! ! . . .  
Ζ. Σεβασμιώτατέ μας, ἐὰν αἰσθάνεσθε δεσμευμένος ἀπὸ ἐκκλησιαστικοὺς καὶ ἄλλους κύκλους, πῆτε τό μας ξεκάθαρα νὰ Σᾶς ἀπελευθερώσουμε. Ἐδῶ δὲν εἶναι μόνον Καλαβρυτινόπουλα καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἐπαρχία Σας, τὴν Αἰγιαλεία. Εἶναι καὶ Γορτύνιοι, εἶναι καὶ Ἀρκάδες καὶ Χιῶτες καὶ Κρῆτες καὶ Μεσσήνιοι καὶ Μακεδόνες, οἱ ὁποῖοι ὅταν κάνουν ἕνα νεῦμα, μυριάδες παλληκάρια θὰ σπεύσουν ὄχι μόνον ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό. Νὰ Σᾶς περιφρουρήσωμε καὶ νὰ Σᾶς «ἀπαγάγωμε».
Ἕνα «ναὶ» ἀναμένομε ἀπὸ Ἐσᾶς, Σεβασμιώτατέ μας, καὶ ὅλα τὰ ἄλλα ἀφήσατέ τα σὲ μᾶς ! ! ! . . .
Η. Ὅμως αὐτὸ πρέπει νὰ προέρχεται ἀπὸ τὴν καρδιά Σας, Σεβασμιώτατέ μας καὶ ὄχι διαφορετικά.
Σεβασμιώτατέ μας, ὡς γνωστόν:
α. «μὴ ἐκ λύπης ἤ ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός.» (Παῦλος, Β΄ Κορινθ. 9, 7).
β. «ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὔ οὔ· τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν.» (Ματθ. 5, 37).
γ. «πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως, ἁμαρτία ἐστίν.» (Ρωμ. 14, 23).
Θὰ μείνετε εἰς τὴν ἱστορία, ὡς ὁ Ἡγέτης ποὺ κατώρθωσε νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους. Θὰ παύσουν νὰ τρίζουν τὰ ὀστᾶ τοῦ Κολοκοτρώνη – Καποδιστρίου καὶ τῶν ἄλλων Ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας καὶ θὰ Σᾶς εὐγνωμονοῦν γενεὲς γενεῶν, διότι μὲ τὴν πραγματοποίηση τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους θὰ ἐνθαρρυνθῇ καὶ θὰ ἀναζωογονηθῇ τὸ κατατρωθὲν ἐθνικὸν καὶ ἠθικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων.
Θ. Ὅλα αὐτὰ καὶ πολλὰ ἄλλα θέλαμε νὰ Σᾶς τὰ ἀναπτύξωμε πρὸ πολλοῦ σὲ κάποιο γεῦμα συνεργασίας, (ἀκόμη καὶ εἰς τὸ Αἴγιον ἤλθαμε τὸ 2018 μὲ τὴν ψυχὴ στὸ στόμα μὲ τὰ Λεωφορεῖα, ἀλλὰ Ἐσεῖς εἴχατε τούς «ὑψηλούς» συμβούλους Σας καὶ δὲν καταδεχθήκατε νὰ Σᾶς κάνωμε μίαν σύντομον ἐπίσκεψη πρὸ μεσημβρίας ! ! ! . . .) ἀλλὰ δυστυχῶς Σᾶς ἔκλεβαν ὅλον τὸν χρόνον οἱ διάφοροι ἰδιοτελεῖς «σύμβουλοι καὶ φίλοι» καὶ δὲν Σᾶς ἄφηναν νὰ συνεργασθῆτε μὲ ἀνιδιοτελέστατους καὶ ἰδεολόγους ποὺ δὲν κατάγονται ἀπὸ τὴν «Πάρο», ἀλλὰ εἶναι διατεθειμένοι νὰ ὑφίστανται οἰκειοθελῶς περαιτέρω στερήσεις καὶ βάσανα ἀκολουθοῦντες τὴν προσταγὴν τοῦ Κυρίου:
 «..... Κύριε, ἐπίτρεψόν μοι πρῶτον ἀπελθεῖν καὶ θάψαι τὸν πατέρα μου. Ὁ δὲ Ἰησοὺς εἶπεν αὐτῷ∙ ἀσκολούθει μοι. Καὶ ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς .» (Ματθ. 8,22). 
Ι. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ μας, ποὺ εἶναι ἡ ἀπόλυτη ἀλήθεια, ἡ σωστὴ ὁδὸς καὶ ἡ πραγματικὴ πνευματικὴ ζωή, νὰ μὴ ἀφήνῃ τὸν μαθητή του οὔτε κὰν νὰ πάῃ νὰ θάψῃ τὸν πατέρα του ! ! ! . . .  
ΙΑ. Ὅλοι ἐμεῖς μὲ ποταμοὺς δακρύων θὰ εὐχώμεθα καὶ προσευχώμεθα ὁ Θεὸς νὰ εἶναι Συναντιλήπτωρ Σας. Προσευχηθῆτε καὶ Ἐσεῖς, Σεβασμιώτατέ μας, πολὺ δυνατά, γιὰ νὰ Σᾶς δώσῃ κουράγιο, ὑπομονὴ καὶ ἐπιμονὴ νὰ ἀντέξετε εἰς τὸ πρόσκαιρο μαρτύριο τῆς συνειδήσεως καὶ νὰ μείνετε εἰς τὴν ἱστορία μαζὶ μὲ τοὺς Μεγάλους Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας ὁμοῦ μὲ τοὺς ἔνδοξους καὶ ἀθάνατους προγόνους μας, λαϊκοὺς καὶ κληρικούς.
Θὰ ἀναμένωμε, Σεβασμιώτατε, τὴν τελικὴ ἀπόφασίν Σας τὸ συντομώτατο, διὰ νὰ καταλήξωμε καὶ ἐμεῖς τὶ τελικῶς θὰ πράξωμε.
Θὰ συναγωνιζώμεθα μαζί Σας, γιὰ τὸ κοινὸν καλὸν πρὸς Δόξαν Θεοῦ ἢ ὄχι ; ; ;. . .  
ΙΒ. Διὰ ἔμπρακτον κατανόησίν Σας καὶ ἄμεσον θετικὴ ἀπάντησίν Σας, Σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμότατα ἐκ τῶν προτέρων καὶ Σᾶς ἀσπαζόμεθα τὴν Δεξιά, μεθ’υἱικοῦ σεβασμοῦ καὶ μετὰ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης.
200 η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΚΑΡΑΤΟΜΗΣΕΩΣ
ΑΓ.ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ
ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 12.5.2018
ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΡΕΣΒΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία καὶ τὴν μικρὴ λιτανεία στὸ γενέθλιο οἴκημα τοῦ Ἁγίου καὶ λίγο πρὶν τὸ γεῦμα, ἔγιναν στὸν περιβάλλοντα χῶρο τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου οἱ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ.
Τὸν συντονισμὸν ἔκανε τὸ μέλος μας γλύπτης κ. Δημήτριος Οἰκονόμου καὶ παρέδιδε ἡ πιστὴ ἐθελόντρια κ. Μαρία Καραγιάννη.
ΒΡΑΒΕΥΣΙΣ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΠΑΝ/ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΑΛΑΡΓΥΡΟΥ ΙΔΡΥΤΟΥ ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ ΙΛΙΟΥ
Τὴν παρέδωσε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀσκάλωνος κ. Νικηφόρος εἰς τὸν Ἀντιπρόεδρον τοῦ Ὀρφανοτροφείου κ. Μιλτιάδη Μαΐστρο.
ΒΡΑΒΕΥΣΙΣ Δ.Σ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
Τὴν παρέδωσε ὁ Γεν.Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Ἱ.Μ. Κηφισσιᾶς, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ  εἰς τὸν Εἰδικὸν Γραμματέα τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων κ. Εὐάγγελο Πονηρό, Σχολικὸ Σύμβουλο.
ΒΡΑΒΕΥΣΙΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΔΕΛΗΜΙΧΑΛΗ –ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
Εἰς τὴν κα Δήμητρα Δελημιχάλη – Γεωργιάδη, Συγγραφέα, Προέδρο τοῦ Μικρασιατικοῦ Παραδοσιακοῦ Συλλόγου Σμυρναίων Ἡρακλείου
«ἡ ΣΜΥΡΝΗ» παρέδωσε ὁ κ. Simon Saad, Ὀρθόδοξος Φιλέλλην ἐκ Λιβάνου, βραβευμένος συγγραφεύς, φίλος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
ΒΡΑΒΕΥΣΙΣ ΑΛΕΞΙΑΣ ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ
Εἰς τὴν οἰκογένεια ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ, ἡ ὁποία μᾶς συμπαρίσταται ὄχι μόνον οἰκογενειακῶς ἀλλὰ καὶ μὲ ὅλο τὸ προσωπικό τοῦ ἐργοστασίου της, παρέδωσε ἡ προσκυνήτρια, Πρόεδρος Πρωτοδικῶν κα Δήμητρα Ἀναστασοπούλου.
ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΦΩΤΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΔΗ
Εἰς τὸν κ. Φώτιο Πλατανίδη τὴν βράβευση παρέδωσε ὁ κ. Γεώργιος Σπ. Κακαρελίδης, Καθηγητὴς  ἐφαρμογῶν Στατιστικῆς & Ἐπιχειρησιακῆς Ἔρευνας.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΙΓΔΟΠΟΥΛΟΣ