Τετάρτη, 2 Μαΐου 2018

Ο μητροπολίτης Κίτρους κ. Γεώργιος και η αιρετική απεικόνιση της "αγίας οικογένειας"

 
Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης
        Προσωπικά κατά τό παρελθόν ἔχω ἀσχοληθεῖ μέ τήν αἱρετική ἀπεικόνιση τῆς λεγομένης “ἁγίας οἰκογένειας”, τῆς βλάσφημης δηλαδή παράστασης πού παρουσιάζει τόν Ἰωσήφ καί τήν Παναγία ὡς συζύγους καί μέ τόν μικρό Ἰησού νά παρουσιάζονται σάν μία εὐτυχισμένη ἔγγαμη οἰκογένεια. Ὡς ἁγιογράφος μάλιστα, εἶμαι πολύ εὐαίσθητος σέ θέματα πού ἀφοροῦν τήν βυζαντινή ἁγιογραφία καί τήν παραδοσιακή ἐκκλησιαστική ζωγραφική. Ἐμπνεόμενος μάλιστα ἀπό τόν ὀσιολογιώτατο μοναχό π. Σεραφείμ Ζήση καί τούς ἀγῶνες του ἐνάντια στήν μασονική καί νεοεποχίτικη αὐτή παράσταση, ἀλλά καί τοῦ πατρός αὐτοῦ πρωτοπρ. Θεοδώρου, ἀφιέρωσα πολλά μου ἄρθρα καί ἀναρτήσεις, ὁμιλίες καί παρουσιάσεις στά πνευματικά μου παιδιά, μέ σκοπό νά καταπολεμηθεῖ ἡ κακή νοοτροπία ὁρισμένων χριστιανῶν, πού σαφῶς ἀπό εὐλάβεια ἀλλά καί ἄγνοια, προμηθεύονται αὐτές τίς "εἰκόνες" καί τίς προσκυνοῦν χωρίς νά γνωρίζουν ὅτι προσκυνοῦν αἱρετική παράσταση! 
Διαφήμισα καί διένειμα μάλιστα ἐπί μεγάλου χρονικοῦ διαστήματος τό βιβλίο τοῦ μοναχοῦ π.Σεραφείμ Ζήση “Ἡ αἱρετική ἀπεικόνιση τῆς "Ἁγίας Οἰκογένειας"” πού κατατροπώνει τή βλασφημία καί θέτει τά πράγματα στήν ὀρθή τους βάσει. Ἔτσι πραγματοποίησα μία ἀκολουθία σχετικῶν Ὁμιλιῶν ὅπως γιά παράδειγμα ἡ Ὁμιλία μου: “Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Ἡ αἱρετική ἀπεικόνιση τῆς "Ἁγίας Οἰκογένειας" - Οἰκουμενισμός. Πολύ σημαντική καί ἄκρως ἐμπεριστατωμένη κρίνεται ἡ συνέντευξη τοῦ π. Σεραφείμ καί στό ραδιόφωνο τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας γιά τό ἴδιο θέμα.
Ἀξιοσημείωτη εἶναι ἡ συνεισφορά τοῦ πατρός Θεοδώρου Ζήση. Ὡς δυό δείγματα κατάθεσης τῆς δικῆς του προσπάθειας εἶναι ἡ Ὁμιλία του μέ θέμα: “π. Θεόδωρος Ζήσης - "Ἡ αἱρετική ἀπεικόνιση τῆς Ἁγίας Οἰκογένειας" (Video-2013)” καί τό κήρυγμά του μέ θέμα: “π. Θεόδωρος Ζήσης, «Τιμῶ Ἰωσήφ Μνήστορα τῆς Παρθένου, ὡς ἐκλεγέντα φύλακα ταύτης μόνον» Κυριακή μετά τά Χριστούγεννα [ΠΕΡΙΛΗΨΗ & ΒΙΝΤΕΟ 2014]” ὅπου διαλύει κάθε ἰδέα ἁγιοποιήσεως τῆς αἱρετικῆς ἀπεικόνισης πού μολύνει τό ἐκκλησιαστικό γεγονός τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου μας καί προσβάλει τό πρόσωπο τῆς Ἀειπαρθένου Μαρίας. 
Γιά τό σημερινό μου ἄρθρο ἔλαβα ἀφορμή ἀπό ἐπώνυμη καταγγελία στό Ἰστολόγιό μου μέσω τῆς ἠλεκτρονικῆς μου διεύθυνσης, γιά τήν πολιτική τοῦ μητροπολίτου Κίτρους, Κατερίνης καί Πλαταμῶνος κ. Γεωργίου, νά ἐπιτρέπει σέ μεγάλη ἐνορία τῆς μητρόπολής του τήν αἱρετική αὐτήν ἀπεικόνιση τῆς λεγομένης “ἁγίας οἰκογένειας”. Εἶναι βέβαια φανερό ἀπό τήν φωτογραφία πώς ἡ “εἰκόνα” στήν μητρόπολη εἶναι ἠπιότερη τῆς παλαιότερης ἔκδοσης ὅπου ἐκεῖ ὁ Ἰωσήφ ἦταν ἀγκαλιασμένος μέ τήν Παναγία! Ὅμως ἡ βλασφημία, ὅπως διατυπώσαμε ὅλοι μας στίς παραπάνω Ὀμιλίες καί ἄρθρα, δέν περιορίζεται μόνο στήν ἀπεικόνιση ἀλλά ἀφορᾶ καί τήν ὀνομασία “ἁγία οἰκογένεια” πού ἀντιστοχεῖ στήν πλάνη καί πού κρίνεται βάσει ἀτράνταχτων ἀποδείξεων ὡς αἱρετική θεωρία. Δέν ἔχει σημασία ἄν ἕνας διάβολος εἰκονίζεται μέ μεγάλα ἤ μικρά κέρατα· Ἄγγελο Κυρίου δέν μπορεῖς νά τόν ἀποκαλέσεις. Τόσο ἡ παλαιότερη ὅσο καί αὐτήν πού σήμερα κυκλοφορεῖ στήν Κατερίνη εἶναι ἡ αἱρετική “εἰκόνα” πού προπαγανδίζει τήν θεωρία τῆς αἵρεσης περί τῆς “ἁγίας οἰκογένειας”. 
         Ποτέ στήν Ὀρθόδοξη ἁγιογραφική παράδοση δέν διανοήθηκαν οἱ ἁγιογράφοι να θέσουν τόν ἅγιο Ἰωσήφ μαζί, στό ἴδιο ἐπίπεδο καί πλάνο, μέ τόν Χριστό καί τήν Παναγία νά ἀπολαμβάνει τιμές βιολογικοῦ πατρός ὅπως θά ἔβλεπε κανεῖς σέ ὅποιαδήποτε οἰκογενειακή φωτογραφία. Οὔτε κάν στήν εἰκονογράφηση τῆς εἰκόνος τῆς Γεννήσεως ἤ τῆς φυγῆς στήν Αἴγυπτο! Στήν Ὀρθόδοξη βυζαντινή τέχνη ὁ ρόλος τοῦ Ἰωσήφ ὡς φύλακα καί προστάτη εἶναι ξεκάθαρος καί πηγάζει από το ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα, τήν αγιοπατερική διδασκαλία καί τήν λειτουργική μουσική παράδοση. Σέ ὅλες τίς εἰκόνες παρατηροῦμε στή μορφή του τήν ἔντονη ἀνησυχία γιά τήν φύλαξη τῆς Παναγίας καί τοῦ νεογέννητου Χριστοῦ· δηλαδή παρουσιάζεται πιστός στό διακόνημα πού ἀνέλαβε. Οἱ ἐκατοντάδες εἰκόνες τῆς Κυρίας Θεοτόκου ἔχουν ὡς θέμα μόνο τήν ἴδια μέ τόν μικρό Ἰησού. Ἀπουσιάζει ὁ Ἰωσήφ καί αὐτό ἀνταποκρίνεται στήν Πίστη μας. Ὅλα τά ἄλλα εἶναι νεωτεριστικές παρεμβάσεις πού συμβάλλουν στήν ἐπικράτηση ἀντιχριστιανικῶν θεωρημάτων. 


          Τί θά κάνει λοιπόν ὁ συγκεκριμένος μητροπολίτης; Θά ἀδιαφορήσει γιά τήν αἵρεση πού προωθεῖται ἐπιτηδείως στό ποίμνιό του; Εἶναι δυνατόν νά μήν ἐνδιαφέρεται γιά τήν ἄμβλυση τοῦ ὀρθοδόξου αἰσθητηρίου στήν ἐπαρχία του καί νά μήν ἐπιδείξει τήν ἀνάλογη εὐθύνη ὥστε νά προφυλάξει τό λαό του ἀπό τήν αἵρεση καί τή βλασφημία; Ἐλπίζω πώς δέν ἀποδέχεται τή θεωρία τῆς “ἁγίας οἰκογενείας” ὡς ὀρθόδοξη καί σύμφωνη μέ τήν ἱερά παράδοση τῆς ἐκκλησίας μας! Θεωρῶ, ἐξ ὅσων γνωρίζω, πώς ὁ συγκεκριμένος μητροπολίτης ἔχει τήν εὐαισθησία ὥστε νά ἀποσύρει τήν συγκεκριμένη παράσταση ἀπό τούς ναούς τῶν ἐνοριῶν τῆς μητρόπολής του (ὅπου καί ἄν συμβαίνει ἀνάλογο γεγονός) καί μέ μία οὐσιαστική παρέμβασή του νά ἀπακαταστήσει τήν ἀλήθεια θεραπεύοντας τίς ψυχές τοῦ λαοῦ του ἀπό τόν σκανδαλισμό πού προκλήθηκε μέ τήν ἀλόγιστη αὐτήν πράξη. Τόν παρακαλῶ προσωπικά νά κάνει τίς ἀνάλογες ἐνέργειες καί νά ἀρθεῖ στό ὕψος τῆς ποιμαντικῆς του θέσης. Τουλάχιστον νά ἐπιδείξει περισσότερη ὀρθόδοξη εὐαισθησία ἀπό ὅσο ἐπέδειξε κατά τήν διανομή τοῦ ντροπιαστικοῦ φυλλαδίου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου “Πρός τόν Λαό” μέ τό ὁποῖο ἔκανε γνωστό σέ ὅλους μας ὅτι εἶναι καί αὐτός δυστυχῶς ἀπό ἐκείνους τούς μητροπολίτες πού ἀποδέχονται τίς ἀποφάσεις τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης.
Στή συνέχεια παραθέτω τό γράμμα πού ἔλαβα ὥστε νά τό διαβάσει ὁ μητροπολίτης καί νά πράξει κατά τήν κρίση του:

Λιτόχωρο Πιερίας
20-4-2018
Πάτερ Νικόλαε, σας γράφω από το Λιτόχωρο Πιερίας (που ανήκει στη Μητρόπολη Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος).
Πριν από λίγες μέρες, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Λιτοχώρου, παρατηρήσαμε ότι, ανάμεσα στις ορθόδοξες ιερές εικόνες που υπάρχουν προς πώληση, βρισκόταν και δυο "εικόνες της αγίας οικογγένειας" (όπως χαρακτηριστικά αναγραφόταν σ'αυτές).
Σε ερώτηση που έγινε προς τον ένα εκ των δυο ιερέων της ενορίας για την ύπαρξή τους στην Εκκλησία, η απάντηση ήταν η εξής: "Ναι, πράγματι είναι παπική και δεν επιτρέπεται η απεικόνισή της στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ωστόσο υπεύθυνος για τις εικόνες είναι ο δεύτερος ιερέας και καλύτερα να μην του πούμε τίποτα γι' αυτό".
Επίσης, στον ίδιο Ιερό Ναό η εικόνα της Αναστάσεως του Κυρίου μας είναι αυτή που ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός κρατάει ένα λάβαρο. Έχω ακούσει ότι κι αυτή είναι παπική.
Παράλληλα, στον εσπερινό της εορτής του Αγίου Γεωργίου, παραλείφθηκαν ορισμένα τροπάρια (συγχωρήστε με αν το λέω λάθος): το ανοίξαντός Σου και το Θεοτόκε Παρθένε, ενώ μετά την αρτοκλασία οι άρτοι δεν έφθασαν για όλο τον κόσμο που παραβρέθηκε.
Αυτό το γεγονός μας προβλημάτισε και μας προκάλεσε ανησυχία, σε συνδυασμό με το λόγο του μητροπολίτη κ. Γεωργίου, στον οποίο (λόγο) αναφέρθηκε στην άριστη συνεργασία του με τον υπουργό Παιδείας κ. Γαβρόγλου σχετικά με τη μετατροπή του εξωκλησιού του Αγίου Γεωργίου σε ενοριακό ναό, και με τον πρόεδρο Δημοκρατίας κ. Παυλόπουλο. Ο τελευταίος είχε μάλιστα παραστεί στη δοξολογία της επετείου της Επαναστάσεως του Ολύμπου -το Φεβρουάριο- στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Λιτοχώρου. (εκείνη τη μέρα είθισται να παρελαύνουν τα σχολεία του τόπου, ωστόσο φέτος έβρεξε πολύ, με αποτέλεσμα η παρέλαση να ακυρωθεί).
Πριν από λίγο χρονικό διάστημα είχε κυκλοφορήσει στον Ι.Ν.Αγ. Νικολάου το φυλλάδιο "προς το λαό". Σε ερώτηση σχετικά με αυτό στους ιερείς η διαφωνία ήταν αρκετά έντονη.
Τέλος, σε ένα πρόσφατο κυριακάτικο κήρυγμα ακούστηκε ότι για την κατάσταση που επικρατεί "δε φταίει ούτε ο αντίχριστος, ούτε το 666, ούτε ο πάπας".
Την ευχή σας,
Α-Θ