Κυριακή, 6 Μαΐου 2018

π.Νικόλαος Μανώλης, Απάντηση στα ψεύδη του μοναχού Σάββα (Λαυριώτη)

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης
Χριστός Ἀνέστη! Γνωρίζω ἀδελφοί μου ὅτι καταπιάνομαι μέ ἕνα θέμα πού θά προκαλέσει σφοδρό πόλεμο ἐναντίον μου, καθώς ὑπάρχει ἀπόστημα στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, κρυφό καί ἐπικίνδυνο. Ἤδη ἀπό τήν ἀνακοίνωση αὐτῆς τῆς ἀπάντησης καί τήν ἀναστάτωση πού προκάλεσε στό διαδίκτυο, φάνηκε τί θά ἀκολουθήσει. Τό σπάσιμο αὐτό τοῦ ἀποστήματος θά πάρει καιρό, ἀλλά κάθε ἐνόχληση προκαλεῖ δυσωδία καί ὅποιος σκαλίζει προκαλεῖ μῖσος καί ἀντιπάθειες. 
Ὁ μοναχός π.Σάββας (Λαυριώτης), ἀνακάλυψε ὄψιμα τήν ὕπαρξη μίας μερίδας πιστῶν στούς ὁποίους συγχωρεῖται ἡ συμμετοχή στά μυστήρια τῶν μή διακοψάντων τό μνημόσυνο ἱερέων. Εἶναι οἱ νεοφώτιστοι, ἐκεῖνοι πού σήμερα μπῆκαν στήν Ἐκκλησία καί δέν γνωρίζουν περί τῆς παναίρεσης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀποτείχισης κτλ. Ἀπό τήν ἄλλη μεριά σύμφωνα μέ τόν ἴδιο, ὁ κανόνας τῆς ἀποτείχισης εἶναι ὑποχρεωτικός γιά τούς συνειδητούς πιστούς. Δεῖτε τό βίντεο πού ἀκολουθεῖ μέ τίς ἀποκαλυπτικές δηλώσεις του σέ διαδικτυακό κανάλι (δεῖτε ὅλη τή συνέντευξη στήν ΟΔΥΣΣΕΙΑ TV) καί σέ ραδιόφωνο (δεῖτε ὅλη τή συνέντευξη στο Radio Tvkosmos 93,8).
ΒΙΝΤΕΟ 1
π.Σάββας Λαυριώτης, ''Κάνουμε Οἰκονομία & τούς στέλνουμε σέ ἱερεῖς πού μνημονεύουν'' [ΒΙΝΤΕΟ 2018] 

Κατά πρῶτον οἱ δηλώσεις αὐτές εἶναι μία ἐξέλιξη ἀπό τήν ἀρχική του τοποθέτηση περί ὑποχρεωτικότητας τῆς Ἀκρίβειας στήν ἀποτείχιση καί κυρίως περί τῆς μή ἀνοχῆς τῆς Οἰκονομίας (ὡς δῆθεν ἀντιπατερικῆς μεθόδου). Μάλιστα ἡ στάση τοῦ μοναχοῦ αὐτοῦ καί τῶν ἄλλων ἁγιορειτῶν πατέρων ἀπέναντι στήν Οἰκονομία ὑπῆρξε ἡ κύρια διαφωνία μας καί ἡ αἰτία τῆς μή συμμετοχῆς μας (τοῦ π. Θεοδώρου, τοῦ π. Φωτίου καί ἐμοῦ) τελικά στήν ἡμερίδα τοῦ Ὡραιοκάστρου τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2017[1]. Στήν τελευταία παράγραφο τοῦ κατ’ ἀρχήν συμφωνηθέντος ψηφίσματος, πού θά προέκυπτε ἀπό τήν ἡμερίδα τοῦ Ὡραιοκάστρου καί ἐν συνέχειᾳ ἀπορριμμένου μέ τήν γνωστή κωλοτούμπα ἀπό τόν περί οὗ ὁ λόγος μοναχό καί τούς ὑπολοίπους, οἱ ὁποῖοι ἀθέτησαν ἄνανδρα τή συμφωνία, ἔγραφε: "Συνιστᾶται στούς πιστούς νά ἀποφεύγουν νά ἐκκλησιάζονται ὅπου λειτουργοῦν ἤ μνημονεύονται φανεροί αἱρετικοί οἰκουμενιστές ἐπίσκοποι καί ἱερεῖς. Νά προτιμοῦν νά πηγαίνουν ἐκεῖ πού λειτουργοῦν ὀρθόδοξοι στό φρόνημα ἐπίσκοποι καί ἱερεῖς, ἔστω καί ἄν γιά κάποιους λόγους δέν ἔχουν κόψει τό μνημόσυνο τῶν αἱρετιζόντων, καί αὐτό κατ' οἰκονομίαν. Τό ἄριστο καί ἐπαινούμενο κατά τήν κανονική ἀκρίβεια εἶναι νά ἐκκλησιάζονται ἐκεῖ πού δέν μνημονεύονται οἱ αἱρετίζοντες, ἐκεῖ δηλαδή πού οἱ ἱερεῖς ἔχουν προχωρήσει σέ διακοπή μνημοσύνου"[2]. Ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης, ὁ π. Φώτιος Βεζύνιας καί ὁ γράφων, μείναμε πιστοί στήν θέση αὐτή τοῦ ψηφίσματος κατά τόν δύσκολο ἀγῶνα νά διαχειριστοῦμε τά πνευματικά μας παιδιά καί νά δώσουμε καί κατεύθυνση σέ ὅσους μᾶς ἀκολούθησαν ἤ ἐκδήλωναν τήν ἐπιθυμία νά μᾶς ἀκολουθήσουν. Εἶναι φανερό ὅτι ἡ ὑπόθεση τῆς διακοπῆς μνημοσύνου ἤ ἀποτείχισης ἔχει ἕνα σωρό προβλήματα, εἰδικά ἄν εἶσαι ἔγγαμος ἱερέας μέ ποίμνιο.
Κατά δεύτερον, φαίνεται πώς ὁ π. Σάββας ἀγνοεῖ αὐτά τά βασικά ποιμαντικά προβλήματα πού ἀντιμετωπίζει ἕνας πνευματικός στόν κόσμο. Ἐκτός ἀπό τίς δυό ταχύτητες πιστῶν τίς ὁποῖες εἶναι σέ θέση νά ἀναγνωρίσει, ὑπάρχουν καί ἄλλες πολλές τίς ὁποῖες εἴτε σκοπίμως ἀγνοεῖ εἴτε λόγω ποιμαντικῆς ἀναισθησίας παραβλέπει. Διότι μέσα στούς “προοδευμένους πιστούς”, στούς ὁποίους ἀναφέρεται, ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού ἀνήκουν στίς ἐκκλησιαστικές ὀργανώσεις (μέ γνωστή τήν ἀτολμία γιά τή διακοπή μνημοσύνου), ἄλλοι πού ἀνατράφηκαν σέ περιβάλλον μητροπολιτικό, ἄλλοι ἔχουν οἰκογενειακά προσκόμματα μέ διαφωνίες συζύγων καί ἀντιδράσεις παιδιῶν καί συγγενῶν, ἔχουν πνευματικούς πού τούς ἀπαγορεύουν νά ἀσχοληθοῦν μέ τόν ἀντιαιρετικό ἀγῶνα ἀπειλώντας τους ὅτι θά χάσουν τήν ψυχή τους, ἔχουν σχέση μέ τά φιλοπατριαρχικά μοναστήρια τοῦ Ἁγίου Ὅρους πού τούς δίνουν γραμμή νά μήν ἀσχολοῦνται μέ τόν πατριάρχη, γιατί δέν εἶναι δική τους δουλειά, ὑπάρχουν εὐσεβεῖς ἄνθρωποι πού τό νά ἐναντιωθοῦν στίς αἱρετικές πράξεις τοῦ δεσπότη τους τό θεωροῦν ἐσχάτη ἁμαρτία, ἱεροκατάκριση καί οὕτω καθεξῆς. Ὑπαρκτές καταστάσεις πού εἶναι ἁμαρτία νά τίς παραβλέπουμε. Φυσικά κρίνεται ὡς ἄδικο νά δίνει χρόνο στούς προχωρημένους πνευματικά ἱερεῖς καί νά ψάχνει τρόπους, ὥστε νά τούς βοηθήσει νά ὁδηγηθοῦν στή διακοπή μνημόνευσης μέ τήν συμπαράσταση μάλιστα (ἀκόμη καί οἰκονομική ἐνίσχυση) τοῦ ποιμνίου τους καί νά μή δίνει χρόνο καί εὐκαιρίες στούς χριστιανούς, παρά μόνο στούς πιό νεοφερμένους, ἄπειρους καί ἄσχετους στά θέματα Πίστεως!
Ὑπάρχει μία θεωρία, πού φαίνεται νά τήν ἔχουν ἐνστερνισθεῖ ἐκκλησιαστικοί κύκλοι, ὅτι ὅλος αὐτός ὁ κόσμος, οἱ “ταχύτητες” τῶν πιστῶν, πού ἀγνοεῖ ὁ συγκεκριμένος μοναχός, γιά τήν Ἐκκλησία εἶναι χαμένος κόσμος καί θά σωθεῖ μόνο τό λεῖμμα. Ἐμεῖς δέν θέλουμε νά ὁμοιάσουμε στούς μασόνους πού θεωροῦν τίς γενεές ἀναλώσιμες γιά τήν δημιουργία μία μελλοντικῆς τέλειας κοινωνίας. Παλεύουμε ποιμαντικά καί ἀτομικά νά φέρουμε στήν Ἀκρίβεια τῆς Πίστης ὅλον αὐτό τόν κόσμο. Καί ὁ δρόμος πρός τήν Ἀκρίβεια περνάει ἀναγκαστικά μέσα ἀπό τήν Οἰκονομία.
Ἀπό τήν ἄλλη, μέσα στούς νεοφερμένους στήν ἐκκλησία (ἡ δεύτερη ταχύτητα κατά τόν π. Σάββα) ὑπάρχει καί ὁ "ο κατ’ ἐπίγνωσιν ζῆλος" ἀνθρώπων πού μόλις γνώρισαν τό Χριστό καί μέ ἅλματα φτάνουν ὠθούμενοι στήν Ἀκρίβεια καί, λειτουργώντας χωρίς διάκριση, παίρνουν κεφάλια.
Ὁ συγκεκριμένος μοναχός, ὄψιμα ἀνακαλύπτει τήν ταχύτητα τῶν πιστῶν πού ἀπαιτεῖ Οἰκονομία, γεγονός πού αὐτομάτως ἐπιβάλλει:
  • τό νά παραδεχτεῖ πώς δέν μᾶς χωρίζει τίποτα,
  • νά ζητήσει συγγνώμη ἀπό τό πρωτοπρ. π. Θεόδωρο Ζήση καί τούς σύν αὐτῶ,
  • νά πεῖ ἕνα καλογερικό “εὐλόγησον” γιά τόν διασυρμό τοῦ ἀντιοικουμενιστικοῦ ἀγῶνα, τόν διχασμό τῆς συνάξεως τοῦ Ὡραιοκάστρου, τόν σκανδαλισμό τῶν πιστῶν πανορθοδόξως, καί τούς πανηγυρισμούς τῶν οἰκουμενιστῶν λόγω τοῦ διχασμοῦ τοῦ ὀρθοδόξου ἀγῶνα.
Ἀντιθέτως, μέχρι στιγμῆς ἐπέλεξε τήν μέθοδο τῆς ἐξουθένωσης ὅλων ἡμῶν πού θεωρεῖ ἐχθρούς. Μέ τίς δηλώσεις του στήν Μητρόπολη Ράσκας καί Πριζρένης, ἀναβαθμίζει τήν προσωπική ἐπίθεση ἐναντίον μας μέ αἰσχρές συκοφαντίες.
Συγκεκριμένα:
1. Κατηγορεῖ τόν πατέρα Θεόδωρο ψευδέστατα ὅτι εἶναι ἡ αἰτία πού κρατοῦσε τήν ἀποτείχιση πίσω καί τούς ἐμπόδισε νά προβοῦν σέ αὐτήν.
2. Κατηγορεῖ τόν π. Θεόδωρο ὡς ἀντιπατερικό καί συντηρητικό οἰκουμενιστή.
3. Κατηγορεῖ ὅλους ἐμᾶς ὅτι στέλνουμε τούς πιστούς νά λειτουργηθοῦν στούς οἰκουμενιστές καί νά κοινωνήσουν σέ ἱερεῖς πού ἀποδέχονται τήν σύνοδο τῆς Κρήτης. Κατά τήν προσωπική μου ἄποψη ἐφαρμόζει μία πονηρή μέθοδο. Ἀντιλαμβανόμενος τήν ἀλλαγή ρότας του καί μή θέλοντας νά παραδεχτεῖ ὅτι ἡττήθηκε καί πώς δικαιώθηκε ἡ γραμμή μας, ἀλλάζει ἀφήγημα. Ἐνῶ πρό τινός μᾶς κατηγοροῦσε ὅτι στέλνουμε τόν κόσμο σέ ἱερεῖς πού μνημονεύουν (ἀσχέτως πού μόνο παραδοσιακούς στό φρόνημα ἱερεῖς προτείναμε), τώρα ἐπειδή τό κάνει καί αὐτός, γιά νά μήν ταπεινωθεῖ, ἐφευρίσκει τήν ἀνοησία πώς στέλνουμε τόν κόσμο στούς Οἰκουμενιστές. Αὐτό ἀποτελεῖ κατά βάση ἀτιμία, ἀλλά θά χρησιμοποιήσω μία φράση ἀπό τήν πατρίδα τοῦ π. Σάββα πού ἴσως τήν καταλάβει καλύτερα: “Μία κουζουλάδα ἤκανα, κι’ ἀποκοτιά μεγάλη”. Δεῖτε τίς δηλώσεις αὐτές στό βίντεο πού ἀκολουθεῖ (δεῖτε ὅλη τή συνέντευξη ἐδῶ).
ΒΙΝΤΕΟ 2
Τά ψεύδη πού ἐκστομίζει ὁ π. Σάββας μοναχός (Λαυριώτης) [ΒΙΝΤΕΟ 2018]

Γιά τά ψεύδη τοῦ συγκεκριμένου μοναχοῦ ἔχω “ἴδιαν ἀντίληψιν” ὅτι τά πράγματα ἔγιναν ἀκριβῶς ἀντίθετα.
1. Ὅτι ὁ π. Θεόδωρος τό μόνο πού τούς ζήτησε ἦταν νά περιμένουν τήν ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας τοῦ Ἁγίου Ὅρους, μέ τήν ἐλπίδα οἱ ἀποφάσεις τους νά εἶναι ἀπορριπτικές γιά τά αἱρετικά πορίσματα τῆς ψευδοσυνόδου τοῦ Κολυμπαρίου τῆς Κρήτης, καί σέ ἀντίθετη περίπτωση νά κάνουμε τήν ἀποτείχιση ὅλοι μαζί. Ἀλλά καί πάλι, ὅταν παρόλα αὐτά ἐπέλεξαν νά κάνουν γρηγορότερα τή διακοπή μνημόνευσης, ὁ π. Θεόδωρος ἔβαλε τόν καλό λογισμό ὅτι ὡς ἁγιορεῖτες δικαιοῦνται νά προβοῦν σέ διακοπή μνημοσύνου, γιατί ἔχουν ὡς ἄμεσο προϊστάμενο τους τόν πατριάρχη Βαρθολομαῖο.
2. Συστήνει οὐσιαστικά στόν πιστό λαό νά ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τόν π. Θεόδωρο πού τόν ἀποκαλεῖ ἀντιπατερικό καί ἐκτός τῆς πατερικῆς γραμμῆς. Μία τέτοια ὑποτιμητική στάση δέν τόλμησαν νά τηρήσουν οὔτε οἱ ἐμπαθέστεροι οἰκουμενιστές. Ἄν ἀναλογιστοῦμε ποιούς πολεμάει ὁ π. Θεόδωρος τόσα χρόνια, αὐτοί εἶναι πού ὠφελοῦνται ἀπό τίς ἀπαράδεκτες προτροπές καί ἐξευτελιστικές ἐκφράσεις τοῦ συγκεκριμένου μοναχοῦ, δηλαδή ὁ Παπισμός, ἡ Οὐνία, τό Φανάρι καί ἡ Μασονία. Η πεποίθησή του δέ γιά τήν κατάληξη τοῦ π. Θεοδώρου (“καί σύντομα θά δεῖτε ὅτι θά μνημονεύσει πάλι”) δέ μοῦ ἀκούγεται ὡς προφητεία ἀλλά ὡς ἀσεβής πόθος. Νά τοῦ θυμίσω στό σημεῖο αὐτό, ἀγανακτώντας γιά τό βάθος τῆς περιφρόνησης καί τῆς ἐξουθενωτικῆς ἀναφορᾶς του, πώς στή δισχιλιετή ἐκκλησιαστική μας ἱστορία εἶναι πολλά τά παραδείγματα μπροστάρηδων πού κυριεύθηκαν ἀπό τόν τῦφο τῆς ἀρχομανίας στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ.
3. Μᾶς κατηγορεῖ ὁ συγκεκριμένος μοναχός, πώς στέλνουμε τά πνευματικά μας παιδιά νά ἐκκλησιάζονται καί νά κοινωνοῦν σέ Οἰκουμενιστές ἱερεῖς πού ἀποδέχονται τίς ἀποφάσεις τῆς ψευδοσυνόδου φέρνοντας τό παράδειγμα τοῦ Πατριάρχη Σερβίας! Νά διαβεβαιώσω πρός πᾶσα κατεύθυνση πώς οὐδέποτε συμβουλέψαμε, δημόσια ἤ κατ’ ἰδίαν, πνευματικά μας παιδιά νά ἐκκλησιαστοῦν σέ ἐνορίες πού λειτουργοῦν οἰκουμενιστές Ἱεράρχες καί ἱερεῖς. Μάλλιασε ἡ γλῶσσα μας νά παροτρύνουμε ὅσους δέν μποροῦν νά ἀκολουθήσουν τήν Ἀκρίβεια τουλάχιστον νά ἐκκλησιάζονται σέ ὀρθόδοξους στό φρόνημα ἱερεῖς, ὅπως ἀκριβῶς ἔγραφε τό ἀρχικό μήνυμα τοῦ ψηφίσματος τοῦ Ὡραιοκάστρου.
Μία σύντομη ἀπάντηση ἔδωσα στήν ὁμιλία μου τῆς περασμένης Κυριακῆς, ἀπόσπασμα τῆς ὁποίας, πρίν ἀπό τό συμπέρασμα τοῦ παρόντος ἄρθρου, παραθέτω στό βίντεο πού ἀκολουθεῖ.
ΒΙΝΤΕΟ 3
π.Νικόλαος Μανώλης, Ψεύδεται καί πάλι ὁ π. Σάββας Λαυριώτης [ΒΙΝΤΕΟ 2018]

Συμπέρασμα

Εὔλογα ἀναρωτιέται κάποιος γιατί, ἐνῶ ἐπιτέλους ὁ συγκεκριμένος μοναχός ἀνακάλυψε τήν ἀνάγκη τῆς ἁγιοπατερικῆς Οἰκονομίας, ἀντί κάποιας συγγνώμης σκληραίνει τή στάση του μέ ψεύδη καί συκοφαντίες. Ποιόν ἄραγε ἐξυπηρετεῖ; Θεωρῶ πώς ὑπάρχει πολύ παρασκήνιο ἀδελφοί μου.

Ἤ εἶναι ἐμπαθής ἐναντίον μας προσωπικά
ἤ δέν ἀντιλαμβάνεται τήν σοβαρότητα τῶν καταστάσεων
ἤ ἐξυπηρετεῖ συμφέροντα ἀλλότρια, ἀνεπιγνώστως ἤ (ἀλίμονο) καί ἐν ἐπιγνώσει
ἤ τυφλώθηκε πνευματικά ἀπό τίς ἀρχηγικές του τάσεις
ἤ ὅλα αὐτά μαζί.

Νομίζω πώς ἄν ἐγκαταλείψει τόν ἐγωισμό, τοῦ δίνεται μία μεγάλη εὐκαιρία. Τώρα πού εἶναι φανερό πώς εἶδε καί αὐτός τήν οὐτοπία στήν ἀπόλυτη ἐπιλογή τῆς Ἀκρίβειας στόν κόσμο νά ἀποδεχτεῖ πώς ἔκανε λάθος. Πλέον βλέπει πώς δέν εἶχε δίκαιο μέ τήν παράλογη ἐμμονή του. Διότι ὡς ρασοφόρος δέχεται πάρα πολλές πιέσεις ἀπό ἀνθρώπους πού δέν εἶναι ἕτοιμοι γιά τήν Ἀκρίβεια, δηλαδή γιά τήν πλήρη διακοπή τῆς κοινωνίας ἀκόμα καί μέ τούς παραδοσιακούς ἱερεῖς πού μνημονεύουν, μέ ἀποτέλεσμα νά ἔχει δυό ἐπιλογές. Ἤ ὅσους δέν μποροῦν νά κάνουν τέτοια Ἀκρίβεια νά τούς διώχνει ἤ νά τούς οἰκονομεῖ. Καί φυσικά, ἔξυπνος ἄνθρωπος εἶναι, μπορεῖ νά μήν ἔχει τίς ἀπαραίτητες θεολογικές γνώσεις, ὅμως καταλαβαίνει τό συμφέρον τῶν ἀδυνάμων ψυχῶν, κατανοεῖ τά ἁγνοήματα τοῦ λαοῦ. Ἀναγκάστηκε ἀπό τά πράγματα νά ἐφαρμόσει τήν ἀρχή τῆς Οἰκονομίας γιά τόσους πολλούς πού στήν οὐσία δέν μᾶς διακρίνει καμιά διαφορά πλέον.
Ἔλα λοιπόν π. Σάββα νά κάνουμε ἀγάπη, νά βάλουμε μετάνοια καί ἀφοῦ ἔφτασες ἐπιτέλους ἐκεῖ πού βρισκόμαστε, νά τά βροῦμε γιά χάρη τῆς ἑνότητας. Βλέπεις πώς ἡ διχόνοια δέ βγάζει πουθενά. Ἀντίθετα μᾶς ὁδηγεῖ στό ψέμα πού τρέφεται ἀπό τό “ἐγώ” καί παροξύνεται. Εὔχομαι, ὁ ἀναστάς Κύριος νά σέ φωτίσει, ὥστε γιά τήν τιμή τῆς Πίστης καί τῆς Ὀρθοδοξίας πού τόσο ἀγαποῦμε, μαζί νά πολεμήσουμε τούς προβατόσχημους λύκους πού ἁλωνίζουν στό λογικό ποίμνιο τοῦ Χριστοῦ. Ἔχω τήν πεποίθησή μου στόν Κύριο πώς θά κάνεις τό ἀπαιτούμενο βῆμα, ἰδίως μετά ἀπό αὐτή τήν πρόσκληση.
Ζητώντας ταπεινά συγχώρεση ἄν σέ πρόσβαλα ἤ σέ ἔθιξα ὡς ἄνθρωπο, ἐλπίζοντας πώς θά ἀντιληφθεῖς τό πατρικό καί ἀδελφικό μου ἐνδιαφέρον καί θά δικαιολογήσεις τήν γλῶσσα τῆς πικρῆς ἀλήθειας πού χρησιμοποίησα, σέ ἀσπάζομαι ἀδελφικά μέ τήν ἀγάπη τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ. Νά ’χεις τήν εὐχή μου!

[1] https://www.katanixis.gr/2017/04/2017_6.html
[2] https://katihisis.blogspot.gr/2017/04/blog-post_7.html