Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018

Η Μακεδονία μας και η Βόρεια Ελλάδα την 12 Ιουνίου «Εάλω»; Μη γένοιτο! Στώμεν καλώς!!!

Η ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΩΜΟΤΕΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ (1 / 8)
Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΤΗΝ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 «ΕΑΛΩ»;
ΜΗ ΓΕΝΟΙΤΟ !
ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ ! ! !
16.6.2018
ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
καὶ ἐν γένει ὅλα τὰ μέλη, οἱ θαυμαστὲς
τῶν σκοπῶν, δραστηριοτήτων καὶ προοπτικῶν
ὅλων τῶν φορέων μας
θρηνοῦμε μὲ ὅλη τὴν δύναμη τῆς ψυχῆς μας
καὶ ἐκφράζουμε
τοὺς ἀπερίγραπτους θρήνους καὶ κοπετοὺς ποὺ θὰ ἐπακολουθήσουν μετὰ τό «Ἑάλω» τῆς 12ης Ἰουνίου 2018
τῆς Μακεδονίας μας
καὶ ἐν γένει τῆς μικρᾶς ἀλλὰ ὑπερηφάνου Ἑλλάδος.
Αὐτὴ ἡ ἀποφράδα ἡμέρα ἴσως ἐπιφέρει πολὺ φρικτότατα δεινὰ στὴν Ἑλλάδα μας, ἀπ’ὅ,τι ἐπέφερε τὸ ἀνουσιούργημα τῆς ἁλώσεως τῆς Βασιλίδος τῶν πόλεων
τῆς Κωνσταντινουπόλεως
1. Ὅλοι οἱ ἐπικίνδυνοι σιωνιστές, στοὺς ὁποίους δώσαμε χριστιανικὰ ὀνόματα, γιὰ νὰ μὴ τοὺς κάνουν οἱ γερμαναράδες «σαπούνι», ἀναρριχήθηκαν μέσῳ τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ κατέστησαν ὡς ἄλλοι ἀφόρητοι τύραννοι τοῦ τρισαθλίου καὶ σατανικοῦ κατεστημένου.
2. Τὸ δόγμα τοῦ «Ἀνήκομεν εἰς τὴν Δύσιν» μᾶς ἐπέβαλε νὰ ἀνεχόμεθα δεκαετίες ὁλόκληρες καὶ τὰ ἀντίχριστα, ἀνθελληνικά, ἀπάνθρωπα καὶ ἀντικοινωνικὰ καταχθόνια σχέδια τῶν ἐξομωτῶν καὶ γενιτσάρων τοῦ πνεύματος, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀπειράκις πιὸ ἐπικίνδυνοι ἀπὸ τοὺς γενίτσαρους τῆς ξιφολόγχης. Αὐτοὶ, ὡς βασιλικότεροι τοῦ βασιλέως καὶ παπικότεροι τοῦ πάπα, ὀμνύουν γῆν καὶ ὕδωρ καὶ γίνονται ἐντολοδόχοι νὰ καταγκρεμίσουν τὰ ἱερὰ καὶ ὅσια τῆς φυλῆς - τοῦ Γένους μας ὡς π.χ.: τὸ ὅμαιμον, τὸ ὁμόγλωσσον, τὸ ὁμόθρησκον, τὸ ὁμότροπον.
Αὐτὰ διατήρησαν τοὺς πυλῶνες τῆς φυλῆς μας ἀνέπαφους.
3. Ὁ ἀρχαῖος πρόγονός μας, πατὴρ τῶν φιλοσόφων Σωκράτης, μᾶς διδάσκει«…μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον…».
4. Βέβαια ὁ θρυλικὸς Γέρος τοῦ Μοριᾶ, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ἔθεσε ἐπάνω ἀπὸ τὴν πατρίδα τὴν πίστη εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτήρα Χριστό, ὅταν ὁμιλοῦσε τὴν 8η Ὀκτωβρίου 1838 στοὺς μαθητὲς τοῦ Γυμνασίου στὴν Πνύκα. 
Οἱ σημερινοὶ ἰθύνοντες, πολιτειακῆς, πολιτικῆς, νομοθετικῆς, διοικητικῆς, πνευματικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, γράφουν ὄχι μόνον τὸν Χριστὸν καὶ τὴν Πατρίδα «εἰς τὰ παλαιὰ τῶν ὑποδημάτων των» ἀλλὰ διακατέχονται ἀπὸ τὰ δαιμόνια τῆς διαλύσεως τῶν πάντων καὶ πασχίζουν νὰ ἐκθεμελιώσουν τὸ κάθε τι.
5. Ὄχι μόνο οἱ ἀριστερίζοντες ἀλλὰ οἱ ἀρχικῶς διατεινόμενοι ὅτι εἶναι ἐθνικόφρονες (στὴν πραγματικότητα πατριδοκάπηλοι) βασιλεῖς, πρωθυπουργοί, κυβερνήσεις, στρατηγοὶ καὶ λοιποὶ ἄκρως ἀμαχητὶ ἀπεδέχοντο ὅλα τὰ ζαχαρωτὰ ποὺ τοὺς ἔδιναν τὰ «κολοβά» φίδια - φίλοι μας καὶ ἑταῖροι μας, ὡς π.χ. ΝΑΤΟ, τῆς Ἑνωμένης Εὐρώπης κλπ. κλπ..
Ἄφηναν ὄχι μόνον στὰ σκοπιανάκια νὰ ῥιζώνουν μέσα τους οἱ διαστροφὲς τῆς ἀληθείας, ὅτι δῆθεν «εἶναι ἀπόγονοι τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου», ὅτι εἶναι «μακεδόνες», ὅτι ἔχουν τὴν «μακεδονικὴ γλῶσσα» καὶ ὅτι κατέχουν ἕνα μέρος τῆς Μακεδονίας, ἀλλὰ καὶ ἐφανατίζοντο νὰ ἀγωνισθοῦν νὰ ἀπελευθερώσουν καὶ τὰ ὑπόλοιπα μέρη τῆς Μακεδονίας μας.
Καὶ οἱ ἀλυτρωτικές τους βουλιμίες νὰ εἶναι ἄκρως ἐπικίνδυνες γιὰ τὴν εἰρήνη στὴν περιοχὴ αἰωνίως.
Ἀλλὰ καὶ οἱ ἑλληνόπαιδες σιγὰ σιγὰ ἐγαλουχοῦντο ἐπίσης τοιουτοτρόπως ἀπὸ τὰ σχολικὰ βιβλία ποὺ τοὺς προσέφεραν ὅτι δῆθεν πέραν τῆς Θεσσαλονίκης ὑπάρχει καὶ τὸ κρατίδιο Μακεδονία.
(συνεχίζεται)
ΝΥΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ Ο ΑΓΩΝ, ΤΡΑΧΥΣ ΚΑΙ ΔΙΗΝΕΚΗΣ!!!!!
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΛ. 210-3254321 www.fotgrammi.gr
ΟΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΤΗΣ Κ. ΨΑΡΟΥΔΑ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟ 2005.
ΤΟ ΣΥΝΕΧΩΣ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟ
ΜΩΑΜΕΘΑΝΙΚΟ ΤΟΞΟ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ –
ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ (2 /8)
Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΤΗΝ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 «ΕΑΛΩ»;
ΜΗ ΓΕΝΟΙΤΟ !
ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ ! ! !
16.6.2018
ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
καὶ ἐν γένει ὅλα τὰ μέλη, οἱ θαυμαστὲς
τῶν σκοπῶν, δραστηριοτήτων καὶ προοπτικῶν
ὅλων τῶν φορέων μας
θρηνοῦμε μὲ ὅλη τὴν δύναμη τῆς ψυχῆς μας
καὶ ἐκφράζουμε
τοὺς ἀπερίγραπτους θρήνους καὶ κοπετοὺς ποὺ θὰ ἐπακολουθήσουν μετὰ τό «Ἑάλω» τῆς 12ης Ἰουνίου 2018
τῆς Μακεδονίας μας
καὶ ἐν γένει τῆς μικρᾶς ἀλλὰ ὑπερηφάνου Ἑλλάδος.
Αὐτὴ ἡ ἀποφράδα ἡμέρα ἴσως ἐπιφέρει πολὺ φρικτότατα δεινὰ στὴν Ἑλλάδα μας, ἀπ’ὅ,τι ἐπέφερε τὸ ἀνουσιούργημα τῆς ἁλώσεως τῆς Βασιλίδος τῶν πόλεων
τῆς Κωνσταντινουπόλεως
                                                             (συνέχεια ἀπὸ τὸ πρῶτο μέρος)
6. Συνήθως οἱ πολιτικάντηδες, σὰν τοὺς διπλωμάτες, μᾶς «φλομώνουν» μὲ ψεύδη καὶ μᾶς λέγουν αὐτὰ ποὺ δὲν κάνουν, καὶ αὐτὰ ποὺ κάνουν ποτὲ δὲν μᾶς τὰ λένε. 
Μόνον ἡ τότε Πρόεδρος τῆς Βουλῆς κ. Ἀννα Ψαρούδα Μπενάκη  ἐτόλμησε, πρὸς τιμήν της, καὶ μᾶς εἶπε μερικὲς ἀλήθειες, ἀπευθυνομένη πρὸς τὸν Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, ὁ ὁποῖος ἀνέλαβε τὰ καθήκοντά του τὴν 12η Μαρτίου 2005:
«...Ἀναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, τὴν Προεδρίαν τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας διὰ μίαν πενταετίαν, ὅπου θὰ σημειωθοῦν σημαντικὰ γεγονότα καὶ ἐξελίξεις : Ἡ εὐρωπαϊκὴ ἑνοποίησις θὰ προωθηθῇ μὲ τὴν ψήφισιν ἐνδεχομένως καὶ τῆς Συνταγματικῆς Συνθήκης, τὰ ἐθνικὰ σύνορα καὶ ἕν μέρος τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας θὰ περιορισθοῦν χάριν τῆς εἰρήνης, καὶ τῆς εὐημερίας καὶ τῆς ἀσφαλείας εἰς τὴν διηυρυμένην Εὐρώπην, τὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ πολίτη θὰ ὑποστοῦν μεταβολές, καθὼς θὰ ἠμποροῦν νὰ προστατεύωνται, ἀλλὰ ἴσως καὶ νὰ παραβιάζωνται ἀπὸ ἀρχὲς καὶ ἐξουσίες πέραν τῶν γνωστῶν καὶ καθιερωμένων καὶ πάντως ἡ Δημοκρατία θὰ συναντήσῃ προκλήσεις καὶ θὰ δοκιμασθῇ ἀπὸ ἐνδεχόμενες νέες μορφές διακυβερνήσεως. Ἡ χώρα μας ἐξ ἄλλου θὰ ἔχῃ νὰ ἀντιμετωπίσῃ σοβαρὰ διλήμματα εἰς πολλοὺς τομεῖς...».
(Ἴδ. ἄρθρο ΛΙΑΝ ΚΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΚΡΩΣ ΑΝΗΣΥΧΑΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟBΛΗΜΑΤΑ http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-31-01-30-31/189-o- Παράγραφος ΚΕ. 9 καὶ  περιοδικὸ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τεῦχος  43  σελ. 4, Ἀπρίλιος –Μάϊος –Ίούνιος 2010)
Ἂν αὐτὸ τὸ ἄβουλο πλασματάκι, ὁ κ. Κάρολος Παπούλιας εἶχε ἴχνος πατριωτισμοῦ, εὐσυνειδησίας, ὀρθοδόξου πίστεως καὶ φιλοπατρίας, μὲ τὸ ἄκουσμα αὐτῶν τῶν ἐξωφρενικῶν καὶ ἐξωμοτικῶν ἐνημερώσεων ποὺ τοῦ ἔκανε, θά «ἔβαζε τὰ πόδια στὰ αὐτιά» καὶ θὰ ἔτρεχε στὰ βουνὰ καὶ στοὺς κάμπους νὰ ἐπιστρατεύσῃ ἑλληνόψυχους καὶ νὰ ἐκρεμάγοντο σὲ περίοδο μεγάλου ψύχους καὶ νὰ ἐφωταγωγοῦντο γιὰ βδομάδες ὁλόκληρες ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἐξωμότες «ἵνα καὶ οἱ λοιποὶ φόβον ἔχωσι…» (Α Τιμ. 5,20), καὶ νὰ μὴ τολμήσουν ποτὲ καὶ οἱ μελλοντικοὶ ἰθύνοντες νὰ μιμηθοῦν τέτοιες ἀθλιότητες ἐναντίον τῶν ἀνθελληνικῶν συμπεριφορῶν ἰθυνόντων τῆς Ἑλλάδος.
7. Ἀκόμη καί «κομμουνιστικοφάγοι» ἀλλὰ ὄχι ἑλληνόψυχοι στρατηγοί, ἔβαζαν μπάρες - ὀδοφράγματα καὶ δὲν ἐπέτρεπον στοὺς Ἕλληνες πομάκους νὰ κατεβαίνουν στὶς πόλεις, ἐξωθοῦντας αὐτοὺς τοὺς Ἕλληνες πολίτες νὰ μαθαίνουν τουρκικά, ἀντὶ νὰ τοὺς δωρίσουν γραμματικέςβιβλία καὶ ἄλλα φυλλάδια διὰ τὴν καταγωγή τῶν πομάκων καὶ νὰ τοὺς ἀνοίξουν σχολεῖα καὶ νὰ τοὺς δώσουν καὶ δασκάλους νὰ μαθαίνουν πομάκικα καὶ ἑλληνικά.
8. Ἐπέτρεψαν στὸν τρισάθλιο καὶ εἰδεχθέστατο ἐγκληματία, ἀρχηγὸ τῶν ουτσεκάδων τοῦ Κοσσυφοπεδίου Μουσταφά Σάρνιτς νὰ ἔλθῃ καὶ νὰ ἐφαρμόσῃ τὴν ἐξουθενωτικὴ καὶ ἄκρως ἀδύνατο νὰ περιγραφῇ ἀντιχριστιανικὴ στρατηγική, ποὺ ἐφήρμοσε στὸ Κοσσυφοπέδιο ἐναντίον τῶν Ὀρθοδόξων Σέρβων, καὶ εἰς τὸ τουρκικὸ προξενεῖο εἰς τὴν Κομοτηνή μας.
Τὸ τουρκικὸ προξενεῖο Κομοτηνῆς νὰ ἁλωνίζῃ παντοῦ καὶ οἱ Ἕλληνες ἰθύνοντες νὰ ἀδιαφοροῦν καὶ νὰ γίνωνται μόνον θεατὲς τῆς ἐγκληματικῆς πολιτικῆς τοῦ πρώην ἀρχηγοῦ Σάρνιτς.
9. Τὸ τουρκικὸν προξενεῖο Κομοτηνῆς ὀργανώνει καθημερινῶς καραβάνια ὁλόκληρα ἀπὸ φανατικὲς ἔγκυες τουρκάλες, γεννοῦν δωρεὰν σὲ ἑλληνικὰ νοσοκομεῖα, λαμβάνουν τὰ παιδιά τους τὴν ἑλληνικὴ ἰθαγένεια καὶ ἐπιστρέφουν εἰς τὴν «φίλη» μας Τουρκία. Τοιουτοτρόπως, ὁ πληθυσμὸς τῶν μωαμεθανῶν ποὺ πιστεύουν φανατικὰ εἰς τὸ κοράνιο καὶ εἰς τὴν τουρκικὴ προπαγάνδα ἀπὸ μειοψηφία μετετράπη δυστυχῶς, καὶ στὴν Δυτικὴ Θράκη σὲ πλειοψηφία. Καὶ μάλιστα μὲ νέους ἀνθρώπους.
10. Ἀντιθέτως, οἱ δῆθεν ἐθνικόφρονες κυβερνήσαντες τὴν Ἑλλάδα δὲν ἐφήρμοσαν τὸ ἐπὶ ἀμοιβαιότητι καὶ δὲν ἀπέλασαν τὶς ἑκατοντάδες χιλιάδες μωαμεθανοὺς εἰς τὴν Ἀσία, ὅπως ἔπραξαν ἀντίστοιχα οἱ φίλοι καὶ ἑταῖροι μας τούρκοι στὶς νήσους Ἰμβρος καὶ Τενεδος, εἰς Κωνσταντινούπολιν καὶ ἀλλοῦ καὶ ἔτσι οἱ Ἕλληνες ἔχουν συρρικνωθῆ σὲ μερικὲς χιλιάδες «κουφάρια» ἐνῷ ἀντιθέτως ὄχι μόνο ἡ Κομοτηνή μας καὶ ἡ Ξάνθη μας ἀλλὰ σχεδὸν καὶ ὅλη ἡ Δυτικὴ Θράκη πνίγεται ἀπὸ τὸν συρφετὸν τῶν μωαμεθανῶν.
11. Λόγῳ τῆς ἀπραξίας καὶ ἀδιαφορίας τῶν ἰθυνόντων τῆς Ἑλλάδος ἔχει δημιουργηθῆ τέτοια ἀνασφάλεια καὶ ἀβεβαιότητα, ὥστε οἱ γηγενεῖς Ἕλληνες ἀναγκάζονται νὰ ξεπουλοῦν ὅσο - ὅσο τὰ σπίτια των, τὰ χωράφια των καὶ ἐν γένει τὶς ἑστίες των καὶ νὰ ἀπομακρύνωνται ἀπὸ τὴν Θράκη.
12. Μὲ τὴν δημιουργία μωαμεθανικῶν τεμένων εἰς τὴν Ἀττικὴ καὶ ἀλλοῦ, χωρὶς νὰ ἔχουμε ἐξασφαλίσει τὴν λειτουργία τῆς Ἁγίας Σοφίας, τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σουμελὰ καὶ πληθώρας ἄλλων ἱερῶν ἱστορικῶν προσυνημάτων, δώσαμε θάρρος στοὺς ἐξ ἀνατολῶν γείτονές μας , τώρα δὲ καὶ στοὺς ἐκ βορρᾶ...
13. Μόνον στὴν Ἀττικὴ ὑπάρχουν σὲ λειτουργία πολλὲς ἑκατοντάδες τεμένων, καὶ ἔτσι de facto ἔχουμε οὐσιαστικὰ καταργήσει τὴν συνθήκη τῆς Λωζάννης, ὅπου ἀναγνωρίζονται οἱ μωαμεθανικὲς μειονότητες στὴν Ξὰνθη καὶ στὴν Κομοτηνή μας.
14. Ἕνα σοβαρότατο πρόβλημα εἶναι καὶ τὸ καταχθόνιο σχέδιο τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων νὰ ἀπομονώσουν μεταξύ τους τὶς ὀρθόδοξες χῶρες καὶ νὰ ἑνώσουν ἁλυσιδωτὰ τὶς μωαμεθανικές. Ἔτσι, στὴν πράξιν, κατασκευάζουν τὸ μωαμεθανικό τόξο (Ἀνατολικὴ καὶ Δυτικὴ Θράκη, Ἀνατολικὴ Ρωμυλία, Σκόπια, Κοσσυφοπέδιο, Ἀλβανία, Βοσνία, Ἑρζεγοβίνη).
15. Γιὰ δές πῶς μᾶς τὴν φέρνουν κάθε φορὰ τόσο «μπαμπέσικα» καὶ ἐμεῖς συνεχίζουμε ἐθελοτυφλοῦμε,  «…ὅτι βλέποντες οὐ βλέπουσιν καὶ ἀκούοντες οὐκ ἀκούουσιν οὐδὲ συνίουσιν…» (Ματ. 13,13) !
Ὁ δὲ θυμόσοφος ἑλληνικὸς λαὸς λέγει:
α. «δὲν ὑπάρχει κουφότερος ἀπὸ αὐτὸν ποὺ δὲν θέλει νὰ ἀκούσῃ»,
β. «δὲν ὑπάρχει τυφλότερος ἀπὸ αὐτὸν ποὺ δὲν θέλει νὰ δῇ»,
γ. «δὲν ὑπάρχει μεγαλύτερος «μπουμπούνας» ἀπὸ αὐτὸν ποὺ δὲν θέλει νὰ καταλάβῃ καὶ σὰν ἠλίθιος γίνεται ὑπερήφανος γιὰ τὴν ἐφιαλτική του συμπεριφορὰ καὶ τὴν ἐξωμοτική του δράση.
(συνεχίζεται)
ΝΥΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ Ο ΑΓΩΝ, ΤΡΑΧΥΣ ΚΑΙ ΔΙΗΝΕΚΗΣ!!!!!
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΛ. 210-3254321 www.fotgrammi.gr
Η ΕΠΑΡΑΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ 12.6.18
ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟΥΣ ΑΣΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΟΛΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΑΝΕΠΙΛΥΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ (3 /8)
Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΤΗΝ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 «ΕΑΛΩ»;
ΜΗ ΓΕΝΟΙΤΟ !
ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ ! ! !
16.6.2018
ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
καὶ ἐν γένει ὅλα τὰ μέλη, οἱ θαυμαστὲς
τῶν σκοπῶν, δραστηριοτήτων καὶ προοπτικῶν
ὅλων τῶν φορέων μας
θρηνοῦμε μὲ ὅλη τὴν δύναμη τῆς ψυχῆς μας
καὶ ἐκφράζουμε
τοὺς ἀπερίγραπτους θρήνους καὶ κοπετοὺς ποὺ θὰ ἐπακολουθήσουν μετὰ τό «Ἑάλω» τῆς 12ης Ἰουνίου 2018
τῆς Μακεδονίας μας
καὶ ἐν γένει τῆς μικρᾶς ἀλλὰ ὑπερηφάνου Ἑλλάδος.
Αὐτὴ ἡ ἀποφράδα ἡμέρα ἴσως ἐπιφέρει πολὺ φρικτότατα δεινὰ στὴν Ἑλλάδα μας, ἀπ’ὅ,τι ἐπέφερε τὸ ἀνουσιούργημα τῆς ἁλώσεως τῆς Βασιλίδος τῶν πόλεων
τῆς Κωνσταντινουπόλεως
(συνέχεια)
16. Διδόντας πρόσκληση ἐντάξεως τῶν σλάβων σκοπιανῶν εἰς τὸ ΝΑΤΟ, Ἑνωμένη Εὐρώπη κλπ. μὲ τὸ σύνθετον ὄνομα, συμπεριλαμβανομένου τοῦ κυριάρχου Μακεδονία, πῶς θὰ ξεμπλέξουν οἱ ἀπόγονοί μας ἀργότερα! Οἱ Ἀνθέλληνες Νατοϊκοὶ καὶ τῆς Ἑνωμένης Εὐρώπης θὰ ἐπαναλαμβάνουν τό : «Εἰρήνη Ὑμῖν» καὶ «Βρέστε τα μεταξὺ σας».
Θὰ ἔπρεπε οἱ ἐξωμότες ἰθύνοντές μας νὰ μὴ κάνουν οὐδεμία παραχώρηση πρὸς τὸ κύριον ὄνομα καὶ ν΄ἀπαιτήσουν ἀμετάβλητα ἄρθρα εἰς τὸ σύνταγμα τῶν παλιμβαρβάρων σκοπιανῶν, ὅτι ποτὲ αὐτοὶ οἱ σλάβοι ὄχι μόνο δὲν θὰ κάνουν κατάχρηση ἀλλὰ οὔτε καὶ χρήση τοῦ ὀνόματος Μακεδονία - Μακεδονικὸ καὶ νὰ ἐγγυηθοῦν ΝΑΤΟ, Ἑνωμένη Εὐρώπη, Ἡνωμένα Ἔθνη, ὅτι ἡ Ἑλλάδα αὐτομάτως μπορεῖ νὰ κάνῃ χρήσῃ τοῦ ὅρου casus belli, τὸν ὁποῖον ἀπὸ τοῦδε παραχωροῦν εἰς τὴν Ἑλλάδα ἀμετακλήτως.
Αὐτοὶ οἱ σλάβοι - σκοπιανοὶ νὰ δηλώσουν στὰ ἀμετάκλητα ἄρθρα τοῦ συντάγματός τους, ὅτι οὐδεμία σχέση εἶχαν καὶ ἐπιτρέπεται νὰ διεκδικοῦν ὅτι:α. εἶναι ἀπόγονοι τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου,
β. εἶναι Μακεδόνες,
γ. ἔχουν τὴν μακεδονικὴ γλῶσσα.
δ. ὅτι οὐδέποτε θὰ ἔχουν τάσεις γιὰ λυτρωμὸ τῶν ὑπολοίπων μακεδονικῶν χώρων καὶ νὰ κατέβουν εἰς τὴν θάλασσα –Αἰγαῖο Πέλαγος.
Ἤδη τὰ λιμάνια μας, τὰ ἀεροδρόμιά μας, οἱ λεωφόροι μας εἶναι ἀνοικτά, ὅπως εἶναι ἀνοικτὰ καὶ γιὰ τοὺς Ἕλληνες, διὰ τὴν ἐλευθέραν διακίνηση ἀνθρώπων καὶ ἀγαθῶν.
Εἶναι παρὰ πολὺ θλιβερό, ἀπογοητευτικό, κατάπτυστο καὶ ἐμετικὸ οἱ ἰθύνοντες τῆς Ἑλλάδος νὰ μὴ λαμβάνουν ὑπ΄ὄψη τους ὄχι μόνον τὶς διδαχὲς τοῦ Εὐαγγελίου, τῶν ἀρχαίων ἡμῶν προγόνων, τὶς ἀνωτέρω διδαχές, ἀλλὰ καὶ τὴν προτροπή : «ἡ πιὸ ἀθόρυβος καὶ εὐνοϊκὴ θεραπεία εἶναι ἡ πρόληψις», διότι :
«ἑνὸς κακοῦ δοθέντος μύρια κακὰ ἕπονται».
Ἡ διδαχὴ καὶ προτροπὴ τοῦ ἀρχαίου ἡμῶν προγόνου Μεγάλου Ἀλεξάνδρου: «ὅσα δέν λύονται κόπτονται».
17. Ἂν οἱ δῆθεν ἐθνικόφρονες, οὐσιαστικὰ ἐθνοκάπηλοι, δὲν μποροῦσαν νὰ λύσουν τὸ ἐν λόγῳ πρόβλημα, ἂς τὸ ἔκοβαν ξεκάθαρα καὶ νὰ μὴ τὸ ἀφήναμε στοὺς σοσιαλ-ηστὰς νὰ ἀπεμπολίσουν τὰ πάντα.
Τόσο πολὺ τοὺς ἔχουν ἀφιονίσει οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις καὶ μὲ τὰ ἀδιανόητα καταχθόνια σχέδια των τοὺς ἔχουν τρομοκρατήσει νὰ μὴ τολμήσουν οὔτε κἄν νὰ διανοηθοῦν ὅτι δὲν πετάει ὁ γάϊδαρος ἀλλὰ ἀπεναντίας νὰ βροντοφωνοῦν: «Ὄχι μόνον πετάει ὁ γάϊδαρος ἀλλὰ καὶ ὅποιος τολμήσει νὰ ἰσχυρισθῇ ὅτι δὲν πετάει, εἶναι ἔνας γάϊδαρος».
18. Οἱ ἡγέτες τῶν σκοπιανῶν, παρ’ὅλον ποὺ ἀπέσπασαν ἄπειρα εὺεργετήματα ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, ἐν τούτοις προτρέπουν τοὺς σλάβους, ἀλβανοὺς καὶ μωαμεθανοὺς τῶν Σκοπίων, νὰ διεξαγάγουν καὶ δημοψήφισμα, ἐκβιάζοντας τοιουτοτρόπως τὴν ἑλληνικὴ πλευρὰ νὰ ἀποδέχεται τέτοιους προδοτικοὺς ὅρους ὑπὲρ τῶν σκοπιανῶν καὶ μελλοντικῶς.
19. Ἀντιθέτως οἱ Ἕλληνες ἰθύνοντες ὄχι μόνον δὲν ἐπιτρέπουν δημοψήφισμα ἀλλὰ ἀπενατίας οὔτε κὰν δὲν θὰ φέρουν στὴν Βουλὴ στὸ ἄμεσον μέλλον τὴν ἐν λόγῳ συμφωνία - ἅλωση καὶ ἀπεμπόληση τῶν ἑλληνικῶν θέσεων καὶ ἀπόψεων, πρὸς ἐπικύρωση, ἀλλὰ θὰ τὴν φέρουν κάποτε στὸ μέλλον.
Ὅμως γιὰ κάθε μηδαμινὸ θέμα ψηφίζουν νόμους στό «ἅρπα κόλλα». Μάλιστα δὲ ζωτικότατα θέματα, ὡς π.χ. τὰ νομοσχέδια γιὰ τὶς συντάξεις, γιὰ τὶς φορολογίες, τὰ περνᾶν ἀστραπιαίως, ἀδιαφορώντας γιὰ τὴν περαιτέρω ἐξαθλίωση καὶ ἐξαχρείωση τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.
20. Ὡς γνωστόν, δόγμα τῆς δημοσιονομίας εἶναι :
Ἅπαξ ἐπιβληθέντες φόροι οὐδέποτε καταργοῦνται καὶ ἄν καταργηθοῦν, ἐπανέρχονται ὑπὸ ἀγριωτέρα μορφὴ πάλι.
Τὸν Νόμο γιὰ τὸν ΕΝΦΙΑ, τὸν ὁποῖον κατηγοροῦσαν οἱ πάντες καὶ γιὰ τὸν ὁποῖον ὁ τότε ἀνεγκέφαλος πρωθυπουργὸς κ. Ἀντώνιος Σαμαρὰς ἔφαγε τὸ κεφάλι του, τὸν στηρίζουν καὶ τὸν βελτιώνουν εἰς βάρος τῶν ἐνδεῶν καὶ τῶν ἀδυνάτων.
21. Τοιουτοτρόπως ψηφίζονται καὶ ὅλοι οἱ ἀπάνθρωποι, οἱ αἰσχρότατοι, οἱ ἀντικοινωνικοὶ καὶ ἀντίχριστοι καὶ ἀνθελληνικοὶ νόμοι, ὅπως π.χ γιὰ τὴν προστασία ἤ μᾶλλον τὴν ἀναισχυντία τῶν σοδομιτικῆς καὶ Πομπηίας ἀντιλήψεως ἀρρώστων ἀνθρώπων.
Ἐνῷ τὸ Σύνταγμα τονίζει ὅτι ὅλοι οἱ βουλευτὲς πρέπει νὰ ψηφίζουν κατὰ συνείδηση, ὁ «τσέλιγκας» κάθε κομματικῆς κλίκας ἀπειλεῖ μὲ τὴν δαμόκλειο σπάθη τῆς διαγραφῆς, ἄν δὲν ὑπάρξει κομματικὴ πειθαρχία…
O tempora o mores
Ὁποία ἀνηθικότητα βιώνομε !
(συνεχίζεται)
ΝΥΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ Ο ΑΓΩΝ, ΤΡΑΧΥΣ ΚΑΙ ΔΙΗΝΕΚΗΣ!!!!!
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΛ. 210-3254321 www.fotgrammi.gr
Ο ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΤΟ 2009 ΕΙΧΕ ΑΠΟΡΡΙΨΕΙ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΛΠ
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
(4 / 8)
Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΤΗΝ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 «ΕΑΛΩ»;
ΜΗ ΓΕΝΟΙΤΟ !
ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ ! ! !
16.6.2018
ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
καὶ ἐν γένει ὅλα τὰ μέλη, οἱ θαυμαστὲς
τῶν σκοπῶν, δραστηριοτήτων καὶ προοπτικῶν
ὅλων τῶν φορέων μας
θρηνοῦμε μὲ ὅλη τὴν δύναμη τῆς ψυχῆς μας
καὶ ἐκφράζουμε
τοὺς ἀπερίγραπτους θρήνους καὶ κοπετοὺς ποὺ θὰ ἐπακολουθήσουν μετὰ τό «Ἑάλω» τῆς 12ης Ἰουνίου 2018
τῆς Μακεδονίας μας
καὶ ἐν γένει τῆς μικρᾶς ἀλλὰ ὑπερηφάνου Ἑλλάδος.
Αὐτὴ ἡ ἀποφράδα ἡμέρα ἴσως ἐπιφέρει πολὺ φρικτότατα δεινὰ στὴν Ἑλλάδα μας, ἀπ’ὅ,τι ἐπέφερε τὸ ἀνουσιούργημα τῆς ἁλώσεως τῆς Βασιλίδος τῶν πόλεων
τῆς Κωνσταντινουπόλεως
(συνέχεια)
22. Σημειωτέον ὅτι ὁ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ἀποκαλύπτει σήμερα 16.6.2018 (https://www.eleftherostypos.gr/politiki/250642-apokleistiko-bomba-apo-ton-areio-pago-gia-to-skopiano/)
ὅτι ὑπάρχει ἀπόφαση τοῦ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ἀπὸ τὸ 2009 (εἰς τὴν ὁποία εἰσηγήτρια ἦταν ἡ μετέπειτα Πρόεδρος τοῦ Ἀρείου, ὑπηρεσιακὴ πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος καὶ νῦν νομικὸς σύμβουλος τοῦ πρωθυπουργοῦ κ. Ἀλέξη Τσίπρα κα Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου), ποὺ ἔκρινε ὅτι  «δεν υπάρχει μακεδονικό έθνος και κατά συνέπεια μακεδονικός πολιτισμός και μακεδονική γλώσσα».
Τίθεται τὸ ἐρώτημα, ἡ κ. Θάνου δὲν συνεβούλεψε τὸν κ. Πρωθυπουργὸ γιὰ αὐτὴ τὴν ἀτομικὴ βόμβα ;;;;;
23. Μήπως ἀληθεύουν καὶ αὐτὰ ποὺ λέει ἡ κ. Σοφία Βούλτεψη (Η ΠΡΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΤΣΙΠΡΑ, ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΚΟΤΖΙΑ  
 καθὼς καὶ πολλὲς ἄλλες ἀφυπνιστικές -- ἐνημερωτικὲς ἱστοσελίδες καὶ ὄχι τὰ ἀφιονιστικὰ καὶ ἐκμαυλιστικὰ μέσα μαζικῆς παραπληροφορήσεως ;
24. Τὸ ἄκρως εξωφρενικὸ καὶ ἀνήθικο εἶναι ἀπὸ τὴν μία πλευρὰ ὁ κυβερνητικὸς ἑταῖρος νὰ τονίζῃ (πρὸς τιμήν του), ὅτι δὲν θὰ ψηφίσῃ ἐπικυρώσεις νομοσχεδίου ποὺ θὰ εἶναι τὸ κύριο ὄνομα Μακεδονία καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ Κυβέρνησις μειοψηφίας νὰ ὑποδουλώνῃ καὶ τὶς ἑπόμενες γενεὲς προσφέροντας ἀφειδῶς γῆ καὶ ὕδωρ στοὺς αἰώνιους ἐχθρούς μας σλάβους μὲ τὰ μαγειρέματα ποὺ μᾶς κάνουν.
Παραδείγματος χάριν, ἡ Κυβέρνησις νὰ στερεῖται τήν  «δεδηλωμένη» ἀπὸ τὴν μία πλευρὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ ἡ Κυβέρνησις μειοψηφίας νὰ δεσμεύῃ καὶ τὶς ἑπόμενες γενεὲς μὲ αὐτὲς τὶς βραδυφλεγεῖς βόμβες ποὺ ὑπάρχουν μέσα στὴν κατάπτυστη ἀνθελληνικὴ συμφωνία μὲ τὰ Σκόπια.
(συνεχίζεται)
ΝΥΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ Ο ΑΓΩΝ, ΤΡΑΧΥΣ ΚΑΙ ΔΙΗΝΕΚΗΣ!!!!!
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΛ. 210-3254321 www.fotgrammi.gr
ΣΚΟΠΙΑΝΟ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟΝ
(5 / 8)
Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΤΗΝ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 «ΕΑΛΩ»;
ΜΗ ΓΕΝΟΙΤΟ !
ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ ! ! !
16.6.2018
ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
καὶ ἐν γένει ὅλα τὰ μέλη, οἱ θαυμαστὲς
τῶν σκοπῶν, δραστηριοτήτων καὶ προοπτικῶν
ὅλων τῶν φορέων μας
θρηνοῦμε μὲ ὅλη τὴν δύναμη τῆς ψυχῆς μας
καὶ ἐκφράζουμε
τοὺς ἀπερίγραπτους θρήνους καὶ κοπετοὺς ποὺ θὰ ἐπακολουθήσουν μετὰ τό «Ἑάλω» τῆς 12ης Ἰουνίου 2018
τῆς Μακεδονίας μας
καὶ ἐν γένει τῆς μικρᾶς ἀλλὰ ὑπερηφάνου Ἑλλάδος.
Αὐτὴ ἡ ἀποφράδα ἡμέρα ἴσως ἐπιφέρει πολὺ φρικτότατα δεινὰ στὴν Ἑλλάδα μας, ἀπ’ὅ,τι ἐπέφερε τὸ ἀνουσιούργημα τῆς ἁλώσεως τῆς Βασιλίδος τῶν πόλεων
τῆς Κωνσταντινουπόλεως
(συνέχεια)
25. Τὸ ἀποκρύφωμα τῆς ἀνηθικότητος εἶναι νὰ λαμβάνουν συγχωροχάρτι οἱ σχισματικοὶ τῶν Σκοπίων καὶ ἡ ἐκκλησία νὰ συμβάλῃ ἐμμέσως στὶς τεράστιες καὶ πολὺ ἐπικίνδυνες γεωπολιτικὲς ἀναστατώσεις τῆς γειτονιᾶς μας, παρόμοιες μὲ τὴν Οὐκρανία. Θὰ εἶναι δὲ ἄκρως ἀναπολόγητοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ οἱ ἰθύνοντες, ὅταν δημιουργήσουν, τοιουτοτρόπως, σχῖσμα.
26. Μόνον ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος ποὺ ἐτόνιζεν κατηγορηματικῶς ὅτι «μόνον ἡ πολιτεία ἀποφασίζει γιὰ αὐτὰ τὰ πράγματα καὶ ἐμεῖς δὲν εἴμεθα ὑπὲρ τῶν συλλαλητηρίων καὶ δὲν συμμετέχουμε» πρὸς διευκόλυνση τοῦ ὁμοϊδεάτη του κ. Τσίπρα, τώρα ἀναγκάσθηκε νὰ κάνῃ μεταβολὴ 180 μοιρῶν καὶ νὰ ἐγκρίνῃ καὶ τὰ συλλαλητήρια.
                                                                              (συνεχίζεται)
ΝΥΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ Ο ΑΓΩΝ, ΤΡΑΧΥΣ ΚΑΙ ΔΙΗΝΕΚΗΣ!!!!!
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΛ. 210-3254321 www.fotgrammi.gr
ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΤΟ ΣΑΜΠΟΤΑΖ ΣΑΤΑΝΙΚΟ
Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΙΑ ΕΥΛΟΓΙΑ
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟΝ
(6 / 8)
Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΤΗΝ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 «ΕΑΛΩ»;
ΜΗ ΓΕΝΟΙΤΟ !
ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ ! ! !
16.6.2018
ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
καὶ ἐν γένει ὅλα τὰ μέλη, οἱ θαυμαστὲς
τῶν σκοπῶν, δραστηριοτήτων καὶ προοπτικῶν
ὅλων τῶν φορέων μας
θρηνοῦμε μὲ ὅλη τὴν δύναμη τῆς ψυχῆς μας
καὶ ἐκφράζουμε
τοὺς ἀπερίγραπτους θρήνους καὶ κοπετοὺς ποὺ θὰ ἐπακολουθήσουν μετὰ τό «Ἑάλω» τῆς 12ης Ἰουνίου 2018
τῆς Μακεδονίας μας
καὶ ἐν γένει τῆς μικρᾶς ἀλλὰ ὑπερηφάνου Ἑλλάδος.
Αὐτὴ ἡ ἀποφράδα ἡμέρα ἴσως ἐπιφέρει πολὺ φρικτότατα δεινὰ στὴν Ἑλλάδα μας, ἀπ’ὅ,τι ἐπέφερε τὸ ἀνουσιούργημα τῆς ἁλώσεως τῆς Βασιλίδος τῶν πόλεων
τῆς Κωνσταντινουπόλεως
(συνέχεια)
27. Μακάρι ὁ Θεὸς νὰ τὸν φωτίσῃ καὶ ἐπ΄εὐκαιρίᾳ τῆς ὀνομαστικῆς του ἑορτῆς του νὰ παραδεχθῇ ὅτι δὲν ἐπιτρέπεται νὰ συνεχίζῃ τὴν λασπολογία του καὶ νὰ ἀνακοινώνῃ ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὅτι δῆθεν μᾶς προσφέρει ἐκκλησιαστικὰ οἰκόπεδα γιὰ τὸ Πανελλήνιο Ἱερὸ Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ ὅτι δῆθεν ἐμεῖς τὰ ἀρνούμεθα.
Βαβαὶ τῆς βαναύσου καὶ βλαστήμου καπηλικότατης διαστροφῆς τῆς ἀληθείας!!!
28. Περὶ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους συνημμένως ἡ ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ 1.5.2015.
 καὶ
ἡ ΑΠΑΙΤΗΣΗ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου νὰ τοῦ κάνουμε ΔΙΑΘΗΚΗ τὸν μόχθο τοῦ βίου μας 
29. Ἄν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν ὑποστηρίξῃ τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη, θὰ παραμείνῃ στὴν ἱστορία ὡς θετικὰ ἐνεργὸς καὶ ὄχι ὡς σαμποτέρ.
Ἂς προσευχηθοῦμε ὅλοι μας, ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ τὸν Μακαριώτατόν μας καὶ ὅλους μας ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ὀνομαστικῆς ἑορτῆς.
Ὅλοι οἱ σώφρονες διατυμπανίζουν ὅτι ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ εἶναι τὸ μόνον ποὺ θὰ μᾶς σώσῃ.
(συνεχίζεται)
ΝΥΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ Ο ΑΓΩΝ, ΤΡΑΧΥΣ ΚΑΙ ΔΙΗΝΕΚΗΣ!!!!!
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΛ. 210-3254321 www.fotgrammi.gr
ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΚΑΙ ΜΑΧΕΤΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΝΤΟΛΗΣ
«Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ» (ΙΝΑ ΠΑΝΤΕΣ ΕΝ ΩΣΙ)
Ἀντιθέτως ἰδιοτελῆ καὶ δοξομανῆ ἀνθρωπάκια εὐλογοῦν τὰ γένια τους, βαπτίζουν ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους συντονιστὲς και ἀποφαίνονται νὰ κηρύττουν ἀποσυναγώγους αὐτοὺς ποὺ ἀγωνίζονται καὶ μοχθοῦν ἀνιδιοτελῶς γιὰ τὴν ἀλήθεια.
ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
(7 / 8)
Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΤΗΝ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 «ΕΑΛΩ»;
ΜΗ ΓΕΝΟΙΤΟ !
ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ ! ! !
16.6.2018
ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
καὶ ἐν γένει ὅλα τὰ μέλη, οἱ θαυμαστὲς
τῶν σκοπῶν, δραστηριοτήτων καὶ προοπτικῶν
ὅλων τῶν φορέων μας
θρηνοῦμε μὲ ὅλη τὴν δύναμη τῆς ψυχῆς μας
καὶ ἐκφράζουμε
τοὺς ἀπερίγραπτους θρήνους καὶ κοπετοὺς ποὺ θὰ ἐπακολουθήσουν μετὰ τό «Ἑάλω» τῆς 12ης Ἰουνίου 2018
τῆς Μακεδονίας μας
καὶ ἐν γένει τῆς μικρᾶς ἀλλὰ ὑπερηφάνου Ἑλλάδος.
Αὐτὴ ἡ ἀποφράδα ἡμέρα ἴσως ἐπιφέρει πολὺ φρικτότατα δεινὰ στὴν Ἑλλάδα μας, ἀπ’ὅ,τι ἐπέφερε τὸ ἀνουσιούργημα τῆς ἁλώσεως τῆς Βασιλίδος τῶν πόλεων
τῆς Κωνσταντινουπόλεως
(συνέχεια)
30. Ἀλήθεια ποῖος ἐξέλεξε καὶ εἶπε στοὺς διοργανωτὲς νὰ συνεχίζουν νὰ εὐλογοῦν τὰ γένια τους καὶ νὰ ἀποφασίζουν καὶ διατάσσουν ποῖα σωματεῖα καὶ φορεῖς ἐνστερνίζονται τὰ ἐθνικὰ ἰδεώδη καὶ νὰ τὰ μονοπωλοῦν ;
31. Καὶ τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ καὶ οἱ ἄλλοι φορεῖς μας ποὺ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ δεκαετίες ὁλόκληρες ἐκδίδουν ἑκατοντάδες χιλιάδες βιβλία καὶ περιοδικὰ καὶ τὰ ἀποστέλουν ἀνὰ τὴν ὑφήλιο, διαδίδοντας ἐπιτακτικὴ τὴν ἀνάγκη οἱ Ἕλληνες νὰ ἀγωνίζωνται ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν καὶ θεσμῶν, οὔτε κὰν νὰ ἀναφέρωνται !
Μήπως ἰσχύουν αὐτὰ ποὺ ἀναφέρει (http://panayiotistelevantos.blogspot.com/2018/06/blog-post_43.html)
ὁ ἔγκριτος, σοβαρότατος ἐπιστήμων καὶ μέγας ἀγωνιστὴς ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν ἀπὸ τὴν Ν. Ὑόρκη κ. Παναγιώτης Τελεβάντος ;
Μήπως θεατρινικῷ τῷ τρόπῳ δὲν τολμοῦν νὰ ποῦν τὴν ἀλήθεια, γιὰ νὰ εἶναι χαϊδεμένα παιδιὰ καὶ νὰ ἔχουν τὴ εὔνοια τοῦ Μακαριωτάτου;;;;;
Μήπως πρὸς τοῦτο, κάνουν ἀποσυναγώγους ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἀηδιάζουν μὲ τὴν ψεύτικη – ξυλίνη γλῶσσα τῶν πολιτικάντηδων, τῶν διπλωματῶν, τῶν φαρισσαίων, γραμματέων καὶ ὑποκριτῶν, τῶν ἰησουητῶν καὶ ἀποφεύγουν σκοπίμως καὶ ἰδιοτελῶς νὰ ἀναφέρουν ὀνόματα φορέων ποὺ εἶναι ἀκραιφνεῖς καὶ ἀνιδιοτελεῖς ἰδεολόγοι καὶ ποὺ ἔχουν τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ νὰ λέγουν τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, ὅπως π.χ. τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, τὸ ὁποῖο ὄχι μόνον δὲν φατριάζει –κομματιάζει, ἀλλὰ ἀπεναντίας ἑνώνει τοὺς πάντας καὶ χρόνια ὁλόκληρα ὑπερτονίζει :«Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ»;
Ὅμως μερικοὶ μερικοὶ πατέρες καὶ ἀδελφοί, σὰν σύγχρονοι Ἰοῦδες ΟΥ ΒΟΥΛΟΝΤΑΙ ΣΥΝΙΕΝΑΙ.
Δὲν ἐμφοροῦνται δυστυχῶς ἀπὸ τὸ πνεῦμα τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου ποὺ βροντοφωνεῖ : «τὸ ἐμὸν καὶ τὸ σόν, τὸ ἀλλότριον τοῦτο ρῆμα παρὰ τοῖς Χριστιανοῖς».
Βαβαὶ τῆς ταπεινοφρασύνης των.
Ὁποία ἐμετικὴ συμπεριφορὰ αὐτῶν τῶν ἰδιοτελῶν φορέων !
O TEMPORA  O MORES !
31. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ προκαλεῖται ἀλγεινοτάτη ἐντύπωση ἀπὸ μερικοὺς ποὺ προσπαθοῦν νὰ καπηλευθοῦν τὶς ἐν λόγῳ ὀγκοδέστατες κοσμοσυρροές, διὰ νὰ ἀνέλθουν αὐτοὶ εἰς τὴν ἐξουσία καὶ νὰ ἔχουμε «μία ἀπὸ τὰ ἴδια».
Ἐπιβάλλεται νὰ ἀνέρχωνται στὴν ἐξέδρα παρὰ πολλοὶ φορεῖς, νὰ ἀπευθύνουν χαιρετισμὸ δύο (2) λεπτῶν καὶ ὄχι νὰ κάνουν μερικοὶ πολιτευόμενοι κατάχρηση καὶ νὰ ὁμιλοῦν σχεδὸν μία (1) ὥρα, διότι τέτοιες μεγάλες κοσμοσυρροὲς δὲν πρόκειται νὰ τὶς δοῦν οὔτε στὸ ὀνειρό τους.
Ὀφείλουν ὅλοι αὐτοὶ οἱ κάπηλοι νὰ σέβωνται τὸν λαὸ καὶ νὰ μὴ τὸν καθηλώνουν ἀπὸ τὸ πρωὶ μέχρι τὸ βράδυ, καὶ κατὰ συνέπεια «καπελώνουν».
Ἂς μὴ κὰνουν μεγίστη κατάχρηση τῆς καρτερίας τοῦ λαοῦ καὶ τῆς ἰωβείου ὑπομονῆς του. Καὶ ἂς μὴ τὸν καταπογοητεύουν μὲ τὶς ἐγωιστικὲς καὶ ἰδιοτελεῖς ἐκμεταλλεύσεις ποὺ τοῦ κάνουν.
(συνεχίζεται)
ΝΥΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ Ο ΑΓΩΝ, ΤΡΑΧΥΣ ΚΑΙ ΔΙΗΝΕΚΗΣ!!!!!
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΛ. 210-3254321 www.fotgrammi.gr
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΘΥΝΟΝΤΕΣ
ΚΑΙ
ΤΡΑΧΥΣ ΚΑΙ ΔΙΗΝΕΚΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΑΟ
ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟΝ
(8 / 8)
Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΤΗΝ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 «ΕΑΛΩ»;
ΜΗ ΓΕΝΟΙΤΟ !
ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ ! ! !
16.6.2018
ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
καὶ ἐν γένει ὅλα τὰ μέλη, οἱ θαυμαστὲς
τῶν σκοπῶν, δραστηριοτήτων καὶ προοπτικῶν
ὅλων τῶν φορέων μας
θρηνοῦμε μὲ ὅλη τὴν δύναμη τῆς ψυχῆς μας
καὶ ἐκφράζουμε
τοὺς ἀπερίγραπτους θρήνους καὶ κοπετοὺς ποὺ θὰ ἐπακολουθήσουν μετὰ τό «Ἑάλω» τῆς 12ης Ἰουνίου 2018
τῆς Μακεδονίας μας
καὶ ἐν γένει τῆς μικρᾶς ἀλλὰ ὑπερηφάνου Ἑλλάδος.
Αὐτὴ ἡ ἀποφράδα ἡμέρα ἴσως ἐπιφέρει πολὺ φρικτότατα δεινὰ στὴν Ἑλλάδα μας, ἀπ’ὅ,τι ἐπέφερε τὸ ἀνουσιούργημα τῆς ἁλώσεως τῆς Βασιλίδος τῶν πόλεων
τῆς Κωνσταντινουπόλεως
(συνέχεια)
32. Ὁ Θεὸς διέψευσε τὸν παπποῦ ποὺ ἔσπευδε νὰ «προφητεύῃ» ὅτι «οὐδεὶς μετὰ δέκα (10) χρόνια θὰ θυμᾶται τὸ μακεδονικόν».
Διότι οἱ Ἕλληνες εἶναι διατεθειμένοι μέχρι τελευταίας ῥανίδος τοῦ αἵματος των νὰ ἀγωνίζωνται καὶ νὰ μάχωνται ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν. Τὸ ἀπέδειξαν εἰς τὰ συλλαλητήρια κυρίως Θεσσαλονίκης καὶ μὲ τεράστια κοσμοσυρροὴ ἄνω τῶν 3.000.000. στὴν Ἀθήνα.
Βέβαια ὁ κύριος Καμίνης δὲν ἐπέτρεψε τὴν σύνδεσιν ὅλων τῶν μεγαφωνικῶν ἐγκαταστάσεων καὶ ἑκατοντάδες χιλιάδες Ἕλληνες ἦσαν μὲν παρόντες πλὴν ὅμως δὲν ἄκουγαν τίποτε.
33. Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἂς σταθῆ στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων καὶ ἂς μὴ ἐκμεταλλεύεται καὶ αὐτὸς τὸν δύσμοιρο ἑλληνικὸν λαόν.
Δὲν τὸν διδάσκει οὔτε ἡ συμπεριφορὰ τοῦ σλάβου Προέδρου τῶν Σκοπίων ποὺ τό «παίζει» καὶ ὅτι δῆθεν ἀδικοῦνται οἱ σκοπιανοί καὶ ὅτι θὰ τοὺς προστατεύσῃ τὰ δικαιώματά των καὶ ὅτι δὲν θὰ ὑπογράψῃ τὴν συμφωνία;;;;;
Ἂς λάβουν ὑπ΄ὄψιν τους σοβαρὰ ὅλοι οἱ ἰθύνοντες τὴν λαικὴ ῥήση:
«Φωνὴ λαοῦ, ὀργὴ Θεοῦ».
34. Ξαναεπαναλαμβάνομεν ὅτι ἄν εἶναι οἱ πολιτικοὶ μία φορὰ ὑπαίτιοι νὰ μὴ σέβωνται τόν «ναόν» τῆς Δημοκρατίας καὶ νὰ τοῦ συμπεριφέρωνται σὰν οἶκο ἀνοχῆς, φταῖμε ἐμεῖς ἑκατομμύρια φορὲς πιὸ πολὺ ποὺ δὲν σεβόμαστε τὸν τίμιον Σταυρὸν θέτοντας τον πρὸ τοῦ ὀνόματος φαύλων, ἐφιαλτῶν, ἀπανθρώπων, ἀντίχριστων καὶ ἀνθελλήνων καὶ ἀπάτριδων, οἱ ὁποῖοι αἰσθάνονται ὑπερήφανοι νὰ ψηφίζουν ἀντικοινωνικούς, ἀνήθικους, αἰσχρούς, ἀντίχριστους καὶ ἀνθελληνικοὺς νόμους καὶ διατάξεις καὶ νὰ ὑπερηφανεύωνται καὶ νὰ καυχῶνται μερικὲς «κοκόνες-Μαγδάλω μὲ τὸ στόμα τὸ μεγάλο» διὰ τὴν ἀντίχριστη ἰδεολογία τους καὶ συμπεριφορά τους.
Ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἐξωμότες θὰ ἔπρεπε νὰ ἐξοστρακίζωνται καὶ νὰ μὴ τοὺς ἐπιτρέπεται οὔτε κἄν μὲ ἑλληνικὸ διαβατήριο νὰ κυκλοφοροῦν εἰς τὴν Ὑφήλιο.
35. Συνιστοῦμε στοὺς διοργανωτὲς ἀντικειμενική, δίκαιη καὶ διορατικὴ διαχείρηση τοῦ θέματος καὶ νὰ μὴ διακατέχωνται ἀπὸ ἄμετρο ἐγωισμό, οἴηση, φαρισαϊσμὸ καὶ ἰσουητισμὸ καὶ νὰ μὴ εἶναι κοντόφθαλμοι ἀλλὰ διορατικοί.
36. Σὲ τέτοιους οὐραγοὺς ὁ ἑλληνικὸς λαὀς, ὁ ὁποῖος διψᾶ γιὰ δικαιοσύνη, νὰ μπορῇ νὰ ἀκουμπήσῃ μὲ ἐμπιστοσύνη καὶ ὅλοι μαζί, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, νὰ κάνουμε θαύματα μὲ συλλαλητήρια καὶ κάθε νόμιμη πίεση πρὸς τοὺς ἰθύνοντες γιὰ τὴν ἀπόρριψη τῆς συμφωνίας, συμφώνως πρὸς τὶς ἐπιταγὲς τοῦ Συντάγματός μας.
37. Ἀπορροῦμε δὲ καὶ ἐξιστάμεθα πῶς μερικοὶ ποὺ φθάνουν στὸ κατακόρυφο τοῦ τομέως των, ὅταν εἶναι στὴν ἐξουσία, δὲν τὰ βροντᾶν στὰ μοῦτρα τῶν ἰθυνόντων καὶ δὲν καταγγέλουν εἰς τὸν ἑλληνικὸ λαὸ τὶς ἐπικρατοῦσες ἀθλιότητες τῶν ἰθυνόντων, καθ’ ὅτι δὲν ἔχουν νὰ χάσουν ἀπολύτως τίποτε.
Ἀλλὰ καιροσκοποῦν καὶ ἀναμένουν μέχρι καὶ τὴν τελευταία ἡμέρα τῆς συνταξιοδοτήσεως των καὶ τότε θυμοῦνται τὸ Σύνταγμα, ὄχι προφανῶς ἀπὸ ἁγνὸ πατριωτισμὸ ἀλλὰ ἀπεναντίας ἀπὸ ἰδιοτέλεια γιὰ δόξα καὶ θησαυρισμό.
38. Τέλος δὲ ἐπαναλαβάνουμε αὐτὰ ποὺ γράψαμε εἰς τὸ ἄρθρο μας τὴν 24.5.2018 :
ΤΕΡΑΣΤΙΑ  ΠΟΣΑ  ΔΙΑ  ΤΟ  ΜΩΑΜΕΘΑΝΙΚΟ  ΤΕΜΕΝΟΣ
ΣΕ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ  ΧΩΡΟΥΣ  ΣΤΟ  ΒΟΤΑΝΙΚΟ
ΟΥΤΕ  ΣΠΙΘΑΜΗ  ΓΗΣ  ΔΙΑ  ΤΟΥΣ  ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ  ΤΟΥΣ  ΑΛΛΟΥΣ  ΗΡΩΕΣ  ΤΗΣ  ΕΘΝΙΚΗΣ  ΜΑΣ  ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ
ὅτι δηλαδὴ ὁ εἰς πάντα διαπρέψας ἰδανικὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, θρυλικὸς Γέρων Αὐγουστῖνος Καντιώτης ἔσωσε πολλὰ διαμερίσματα τῆς Μακεδονίας μας ἀπὸ τὸν ἀλυτρωτισμὸ τῶν σλάβων τῶν Σκοπίων.
Πρὸς τοῦτο προτείναμε, καὶ ἐπανερχόμεθα, στὶς περιοχὲς ποὺ ἦτο ἐντονώτατη ἡ σλαβικὴ προπαγάνδα, νὰ τοῦ στήσουν ἀνδριάντες, δηλαδὴ στοὺς κυριότερους κόμβους συγκοινωνιῶν ποὺ ὁδηγοῦν πρὸς τὴν Φλώρινα καὶ τὶς γύρω σλαβοτρομοκρατούμενες περιοχές, ὡς π.χ. : Ἡγουμενίτσα, Φιλιάτες, Ἅγ. Ἀχίλλειος Πτολεμαΐδα, Ἀμύνταιο, Ἄρνισσα.
Νὰ στηθοῦν ἀνδριάντες τοῦ Αὐγουστίνου μὲ τὴν ἐπιγραφή :
«Ὁ τελευταῖος ΜΕΓΑΛΟΣ Μακεδονομάχος ποὺ ἔσωσε ἑλληνικὰ τμήματα τῆς Μακεδονίας μας ἀπὸ τὸν Πανσλαβισμὸ καὶ ὅλη ἡ Ἑλλάδα τὸν ἀναγνωρίζει ὡς σύγχρονο σωτῆρα τῆς Μακεδονίας μας ἀπὸ τὴν σλαβικὴ προπαγάνδα»!!!...
39. Ὄχι μόνον σήμερα 16.6.18, ὅλοι οι ταπεινοὶ καὶ εὐλαβεῖς Χριστιανοὶ καὶ Ἑλληνόψυχοι ὀφείλομε νὰ μεταβῶμε στὸ Σύνταγμα καὶ αὔριο 17.6.18 στὶς Πρέσπες ἀλλὰ καὶ γενικὰ σὲ ὅλα τὰ ἀνιδειοτελῆ καὶ πατριωτικὰ συλλαλητήρια, καὶ ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴ ὁ καθένας μας ἀπὸ τὴν θέση του ὀφείλει νὰ ὑπερμάχεται τῶν συνταγματικῶν δικαιωμάτων τοῦ καταπροδομένου ἑλληνικοῦ λαοῦ, νὰ μὴ ἐπιτρέψῃ στοὺς ἐφιάλτες, προδότες καὶ ἐξωμότες γενίτσαρους νὰ ἀπεμπολοῦν τὰ ἱερὰ καὶ ὅσια τῆς φυλῆς μας.
ΝΥΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ Ο ΑΓΩΝ, ΤΡΑΧΥΣ ΚΑΙ ΔΙΗΝΕΚΗΣ!!!!!
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΛ. 210-3254321 www.fotgrammi.gr