Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018

«Έστιν ο πατήρ μου ο δοξάζων με, ον υμεις λέγετε ότι Θεός υμων εστι» Ιωάννης 8:54

«ἔστιν ὁ πατήρ μου ὁ δοξάζων με, ὃν ὑμεῖς λέγετε ὅτι Θεὸς ὑμῶν ἐστι» Ιωάννης 8:54
Ο Ιησούς διαλέγεται με τους Ιουδαίους της εποχής του: « εἶπον οὖν αὐτῷ οἱ ᾿Ιουδαῖοι· νῦν ἐγνώκαμεν ὅτι δαιμόνιον ἔχεις. ᾿Αβραὰμ ἀπέθανε καὶ οἱ προφῆται, καὶ σὺ λέγεις, ἐάν τις τὸν λόγον μου τηρήσῃ, οὐ μὴ γεύσηται θανάτου εἰς τὸν αἰῶνα;  μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν ᾿Αβραάμ, ὅστις ἀπέθανε; καὶ οἱ προφῆται ἀπέθανον· τίνα σεαυτὸν σὺ ποιεῖς;  ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς· ἐὰν ἐγὼ δοξάζω ἐμαυτόν, ἡ δόξα μου οὐδέν ἐστιν· ἔστιν ὁ πατήρ μου ὁ δοξάζων με, ὃν ὑμεῖς λέγετε ὅτι Θεὸς ὑμῶν ἐστι,  καὶ οὐκ ἐγνώκατε αὐτόν· ἐγὼ δὲ οἶδα αὐτόν. καὶ ἐὰν εἴπω ὅτι οὐκ οἶδα αὐτόν, ἔσομαι ὅμοιος ὑμῶν ψεύστης· ἀλλ' οἶδα αὐτὸν καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ τηρῶ» Ιωάννης 8: 52-55.
Ο Ιησούς λέγει στους Ιουδαίους ότι ο Πατέρας του είναι αυτός που οι Ιουδαίοι ονομάζουν Θεό τους. Δηλαδή ο Γιαχβέ. Διότι τον Γιαχβέ ονομάζουν θεό τους οι Εβραίοι. Ο Ιησούς Χριστός επίσης αναφέρει ότι στην πραγματικότητα οι Ιουδαίοι δεν γνωρίζουν ποίος είναι ο Γιαχβέ. Επικαλούνται τον Γιαχβέ ως Θεό τους οι Ιουδαίοι μέχρι σήμερα, χωρίς να τον γνωρίζουν πραγματικά. Αυτή είναι η τραγική αλήθεια για τους άπιστους Ιουδαίους. Νομίζουν ότι λατρεύουν τον Γιαχβέ, αλλά επειδή δεν τον γνωρίζουν, λόγω απιστίας προς τον Χριστό, πολεμούν την Εκκλησία του Γιαχβέ - τον Χριστιανισμό !
Από την άλλη μεριά πολλοί Ελληνολάτρες δήθεν Χριστιανοί, αιρετικοί στην πραγματικότητα,  θέλουν να αγνοούν το χωρίο Ιωάννης 8:54-55  και ισχυρίζονται ψευδώς ότι ο Γιαχβέ δεν είναι ο Θεός ο Αληθινός του Χριστιανισμού ! Τους διαψεύδει ο Ίδιος ο Χριστός. Ο Ιησούς λέγει καθαρά και ξάστερα στους Ιουδαίους ότι : «ἔστιν ὁ πατήρ μου ὁ δοξάζων με, ὃν ὑμεῖς λέγετε ὅτι Θεὸς ὑμῶν ἐστι,  καὶ οὐκ ἐγνώκατε αὐτόν· ἐγὼ δὲ οἶδα αὐτόν. καὶ ἐὰν εἴπω ὅτι οὐκ οἶδα αὐτόν, ἔσομαι ὅμοιος ὑμῶν ψεύστης· ἀλλ' οἶδα αὐτὸν καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ τηρῶ». Υπάρχει, λέγει ο Ιησούς ο Πατέρας ΜΟΥ που με δοξάζει, τον Οποίον εσείς ονομάζετε Θεό σας ! Δεν τον γνωρίζετε όμως πραγματικά, Εγώ τον γνωρίζω, είναι ο Πατέρας μου, και «τὸν λόγον αὐτοῦ τηρῶ» ! Τηρητής (ως Άνθρωπος) των λόγων του Γιαχβέ λοιπόν ο Ιησούς σε πείσμα των αιρετικών Ελληνολατρών ψευτοχριστιανών. Να τα βλέπουν αυτά οι διάφοροι δήθεν «χριστιανοί» πολέμιοι του Γιαχβέ !
Ο Ιησούς Χριστός λέγει σαφώς ότι οι Ιουδαίοι ονομάζουν Θεό τους τον Πατέρα του. Τί λέγει η Παλαιά Διαθήκη ; Τί έγραψε ο μέγας Προφήτης  Μωϋσής; Ποίος είναι ο Θεός τον οποίον πρέπει να λατρεύουν οι Ιουδαίοι ;
«῎Ακουε, ᾿Ισραήλ· Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν Κύριος εἷς ἐστι·  καὶ ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς δυνάμεώς σου» Δευτερονόμιον 6:4-5.
Σεμά Γισραέλ, Γιαχβέ Ελοχένου Γιαχβέ εχάδ. Βε αχάβτα ετ Γιαχβέ Ελοχέκα, μπε- χόλ λεβαβεχά, ου βε-χόλ νασεφχά, ου βε-χόλ μεοντέχα.
Ο Θεός Πατήρ λοιπόν ονομάζεται Γιαχβέ. Και επειδή ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα είναι ΟΜΟΟΥΣΙΑ Πρόσωπα, και τα τρία ονομάζονται Γιαχβέ. Ο Γιαχβέ είναι ένας ως προς την Ουσία όχι ως προς τα Πρόσωπα. Και ας φιμωθούν επιτέλους τα ασεβή στόματα των υβριστών του Γιαχβέ.
ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ