Κυριακή, 10 Ιουνίου 2018

Τάμα του Έθνους, Κάλεσμα για αποτροπή περαιτέρω άκρως επώδυνων αλώσεων

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ
ΑΚΡΩΣ ΕΠΩΔΥΝΩΝ ΑΛΩΣΕΩΝ.
ΤΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ 6.6.18
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ
                                                                                      8.6.2018
ς εὐχηθοῦμε καὶ προσευχηθοῦμε, ὁ Θεός νά φωτίσῃ τοὺς ἰθύνοντας νὰ ἀνανήψουν καί νὰ σταματήσουν νὰ πηγαίνουν κόντρα καὶ ἐνάντια εἰς τήν βούλησιν τοῦ μαρτυρικοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καί νὰ μὴ ὑποκύψουν εἰς τοὺς ἐκβιασμούς τῶν τρισάθλιων ἑταίρων μας καὶ νὰ μὴ προβοῦν εἰς τὸ μέγιστον ἀνοσιούργημα νὰ ἀπεμπολίσουν τὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας μας ἔναντι πινακίου φακῆς. 
Ἅς ζυγίσουν τὸν ἔνθερμον ζῆλον τῶν Ἑλλήνων ὑπὲρ βωμῶν, ἑστιῶν, ἱερῶν καί ὁσίων.
Ἅς σκεφθοῦν καλὰ τὸ: «φωνή λαοῦ, ὀργὴ Θεοῦ» διότι οἱ κάλπες πλησιάζουν καὶ ὅλοι οἱ εὐλαβεῖς καὶ οἱ ἑλληνόψυχοι θὰ τοὺς μαυρίσουν.
Θὰ μαυρίσουν ὅλους ἐκείνους τοὺς ἐξωμότες ποὺ θὰ ἐνδώσουν.
Καὶ ἀπὸ τῆς θέσεως ταύτης δὲν θέλουμε νὰ παραλείψουμε νὰ συγχαρῶμεν τόσον τοὺς ποιμενάρχες, οἱ ὁποῖοι δὲν ὑπέκυψαν στοὺς αἰσχρότατους ἐκβιασμούς τῶν ἰθυνόντων, πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας ἀλλὰ ἐπρωτοστάτησαν τὴν 6η Ἰουνίου 2018 στὰ συλλαλητήρια τῶν 22 πόλεων  ὅσον καὶ τὸ Χριστεπώνυμον πλήρωμα καὶ τοὺς ἑλληνόψυχους ποὺ βροντοφώνησαν μὲ ὅλη τὴ δύναμη τῆς ψυχῆς τους ὅτι ἡ Μακεδονία εἶναι μόνο μία καὶ ἦταν, εἶναι καὶ θὰ παραμείνῃ Ἑλληνικὴ.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ εἶναι μεμονωμένοι πολίτες ποὺ ὑψώνουν στεντορία τὴν φωνή κατὰ γενιτσάρων καὶ τῶν ἐξομωτῶν, παραδείγματος χάριν τὸ βλαατάρι 17 άρης μαθητὴς ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ, ἡ ψυχὴ τοῦ συλλαλητηρίου τῆς Λάρισας τὴν 6.6.18, ὁ Καθηγητὴς τῆς Σχολῆς Εὐελπίδων κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΡΙΒΑΣ καὶ κυρίως ἡ Ποινικολόγος κ.ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΟΥΠΑ, ἡ ὁποία σὰν σύγχρονη Μπουμπουλίνα θηριομαχεῖ ἐναντίον τῶν ἐξωμοτῶν καὶ τῶν δοτῶν στὶς σκοτεινὲς δυνάμεις φρικτῶν γενιτσάρων τοῦ πνεύματος, εἴτε κυβερνῶντες εἶναι αὐτοὶ εἴτε στὰ λοιπὰ κόμματα. Λυπούμεθα δὲ βαθύτατα γιὰ τὴν τρισάθλια και ἀνέντιμη ἀντιμετώπιση ποὺ τῆς κάνουν μερικοὶ δικτακτορίσκοι. Ἔχουν ἕνα μικρόφωνο στὸ χέρι καὶ ταπεινώνουν βάναυσα τέτοιους Ἑλληνόψυχος σὰν τὴν ποινικολόγο κ. Εἰρήνη Μαρούπα.
Παρόλο ποὺ οἱ κάπηλοι τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων πασχίζουν τὰ τελευταῖα 60-70 χρόνια νὰ ἐξαχρειώσουν καὶ ἐξαθλιώσουν παντοιοτρόπως τοὺς Ἕλληνας, ἐν τούτοις στὸ βάθος τῆς καρδιᾶς των ὑπάρχουν τὰ κατάλοιπα (residuen), ποὺ παρέμειναν καὶ πρέπει νὰ παραμείνουν ἀναλλοίωτα καὶ δὲν γίνονται ἐξωμότες ὅπως οἱ ἐπικίνδυνοι σιωνιστὲς εἰς τοὺς ὁποίους ἐδώσαμε χριστιανικὰ ὀνόματα διὰ νὰ μὴ τοὺς κάνουν οἱ γερμαναράδες «σαπούνια». Αὐτοί οἱ ἐπικίνδυνοι σιωνιστὲς μετετράπησαν σὲ ἀνυπόφορους δυνάστες στὸ σβέρκο τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου φτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ ἐξωμοτοῦν προσφέροντας γῆ καὶ ὕδωρ εἰς τὶς καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις.
Καὶ ὁ μὲν παπποὺς προσπαθοῦσε παντοιοτρόπως νὰ μᾶς κάνῃ πλύση ἐγκεφάλου ὅτι μετὰ ἀπὸ λίγα χρόνια κανεὶς δὲν θὰ θυμᾶται τὸ μακεδονικὸ πρόβλημα , ὁ δὲ ἐγγονὸς μεταβαίνει στὴ στοά Βίνλτεμπεργκ διὰ νὰ λάβει ὁδηγίες πῶς θὰ κυβερνήσῃ τὴν Ἑλλάδα.
Ὅπως ἔχουμε ἀναγράψει πολλὲς φορὲς, οἱ φίλοι μας-τὰ φίδια μας τὰ κολοβὰ ἀντὶ νὰ μᾶς δώσουν τὰ Σκόπια, τὴν Κύπρο μας, τὴν βόρεια Ἤπειρον, τὴν Ἀνατολικήν Ρωμυλίαν καὶ τὴν Κωνσταντινούπολη, μᾶς  ὑπνώτιζαν παντοιοτρόπως ὅτι ἐμεῖς συμβάλαμε ἀφαντάστως εἰς τὴν συντριβὴν τοῦ φασισμοῦ καὶ τοῦ χιτλερισμοῦ. Καί ὅτι οἱ ἀγῶνες μας θὰ ἀμειφθοῦν καὶ ἐμεῖς οἱ «χαζοχαρούμενοι» ἐβαυκαλιζόμεθα ἀπὸ τὸ 1944 καὶ ἀνεχόμεθα τὴν Νότιον Σλαβίαν ὡς δῆθεν Σοσιαλιστική Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας, βασιλεῖς δὲ, στρατηγοὶ καὶ ἐν γένει κάπηλοι τοῦ πατριωτισμοῦ διέθεταν τεράστια ποσὰ νὰ ἐκτυπώνονται καὶ βιβλία καὶ νὰ ἀφιονίζονται τὰ ἑλληνόπουλα, μαθαίνοντας εἰς τὸ σχολεῖο ὅτι πέραν τῆς Θεσσαλονίκης ὑπάρχει τὸ κρατίδιον «Μακεδονία».
Ἔτσι ἐγαλουχοῦντο καὶ τὰ παιδάκια τῶν Σκοπίων ὅτι οἱ κάτοικοι στὰ μορφώματα τῶν ἐδαφικῶν περιοχῶν γύρω ἀπὸ τὰ Σκόπια ἤσαν Μακεδόνες-ἀπόγονοί τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου ἐνῶ ὁ ἴδιος ὁ πρωθυπουργὸς τῶν Σκοπίων ὁ κ. Κίρο Γκλυγκόρωφ ἐδήλωνε κατηγορηματικῶς ὅτι εἶναι σλαβικῆς καταγωγῆς καὶ ὅτι ἐνεμφανίστησαν ἐσχάτως, ἰδιοποιούμενοι τὸ «ἀπόγονοί του Μεγάλου Ἀλεξάνδρου». 
Τοιουτοτρόπως ἐρίζωσε καὶ τὸ μόρφωμα τῆς δῆθεν μακεδονικῆς γλώσσης,  ἐνῶ οὐσιαστικὰ αὐτὸ τὸ κρᾶμα εἶναι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον σλαβικὸν ἀπὸ ἑλληνικὲς λέξεις μὲ βουλγαρικὲς καταλήξεις.
Ἐμεῖς δὲ οἱ Ἕλληνες ἐπιπόλαιοι μὲ περικεφαλαία, ἐπιστέψαμε τοὺς ἀπατεῶνες φίλους μας, νατοϊκούς καὶ ἄλλους ὅτι ὀφείλομεν νὰ εἴμαστε καλὰ καὶ ὑπάκουα παιδιὰ γιὰ νὰ μὴ δυσαρεστήσουμε τὸν Τίτο ποὺ ἦταν ἡγετική φυσιογνωμία τοῦ τρίτου κόσμου καὶ νὰ τὸν προσελκύσομεν εἰς τὴν Δύσιν ἐναντίον τοῦ κουμμουνισμοῦ.
Ὅλα αὐτὰ τὰ ἔχουμε ἐκτενέστατα καὶ ἐπανειλλημένως ἀναπτύξει στὸ περιοδικὸ μας ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ, εἰς τὴν ἰστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr , στό facebook «Οἱ Φίλοι του Τάματος τοῦ Ἔθνους, Φωτεινή Γραμμή», τὸ ὁποῖο εἶναι μπλοκαρισμένο καὶ οἱ ἰθύνοντες μᾶς ἐμπαίζουν ἀπὸ τὰ μέσα Ὀκτωβρίου τοῦ 2017, διαβεβαιώνοντάς μας οἱ ἀπατεῶνες ὅτι δῆθεν πασχίζουν νὰ μᾶς τὸ ἀπελευθερώσουν.
Ἀγωνιζόμαστε παντα νὰ ἐνημερώνουμε τοὺς χιλιάδες φίλους καὶ θαυμαστὰς τῶν φορέων μας καὶ πρὸς τοῦτο κάνουμε ἔκκλησιν νὰ μᾶς συναντιληφθοῦν καὶ νὰ μᾶς συμπαρασταθοῦν γράφοντάς μας ὅτι ἐπιθυμοῦν νὰ λαμβάνουν τὰ ἀποστελλόμενα ἐνημερωτικὰ μας δελτία.
Ἐμεῖς ὑπερτονίζομεν ὄχι μόνον θεωρητικῶς ἀλλά καί ἐμπράκτως ὅτι ὅλοι  οἱ ὑγιῶς ὀρθόδοξα καί ἐθνικά σκεφτόμενοι Ἕλληνες ὀφείλομεν νά ἔχομεν τήν ἀπαιτουμένην ἀλληλεγγύην μεταξύ μας, διά νά δυνάμεθα μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, νά ἀντιμετωπίζουμε ριζικά  τὸ ὀργανωμένον πολυώνυμον κακόν, τό ὁποῖον προοδεύει μέ γεωμετρικήν πρόοδον καί ἀντιθέτως τό καλόν συρρικνοῦται μέ ἀριθμητική τοιαύτην. Μόνο ἄν συνδυάζονται τά πυρά ἀπό ξηρᾶς, θαλάσσης καί ἀέρος εἶναι δυνατόν τἀ κάστρα νά καταλαμβάνονται. Διαφορετικά, «ζήτω πού καήκαμε».
Εμπρός λοιπόν, ἄς ἀνασυνταχθοῦμε καὶ ἄς ἀντισταθοῦμε ὅλοι μαζί!!!!!
Πολλοὶ διερωτῶνται:
Γιατὶ πολλοί δήμαρχοι προσπαθοῦν νὰ ἐκμεταλλευτοῦν τὴν εὐκαιρία καὶ μεταβαίνουν καὶ σὲ ἄλλες πόλεις γιὰ νὰ τοὺς ἀκούσουν ἑκατοντάδες χιλιάδες ἀκροατὲς;
Μήπως καὶ οἱ κύριοι δήμαρχοι δὲν εἶναι πολιτικάντηδες; Μήπως ἀπὸ τὶς δημαρχίες δὲν ἀναδείχθηκαν πάρα πολλοὶ σὲ βουλευτὰς, ὑπουργοὺς καὶ πρωθυπουργοὺς ;;;
Ἐπανερχόμεθα καὶ τονίζουμε ὅτι ἐὰν μιὰ φορὰ μὴ πολιτευόμενοι ἐπιβάλλεται νὰ τηροῦν τὸν λόγο των καὶ νὰ ἀπευθύνουν χαιρετισμοὺς μόνο τῶν δύο λεπτῶν, πολλῷ μᾶλλον οἱ πολιτευόμενοι καὶ μάλιστα δήμαρχοι ἄλλων περιοχῶν ἐπ΄ οὐδενί λόγῳ δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ὑπερβαίνουν τὰ δύο λεπτὰ τῆς ὥρας. Δὲν ντρέπονται καθόλου οἱ ἀφιλότιμοι καὶ δὲν βλέπουν τὶς ἄπειρες χιλιάδες λακοῦβες ποὺ ἔχουν τὰ πεζοδόμια καὶ οἱ ἄσφαλτοι ποὺ ἀποτελοῦν βραδυφλεγεῖς βόμβες ἐναντίον τῶν ὀχημάτων καὶ τῶν πεζῶν ποὺ δὲν ἔχουν καθαρὲς πόλεις.
Ὅμως ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς δὲν ἐψήφισεν τὸν κ. Μπουτάρη καὶ Σία νοοτροπίας Σοδόμων, Γομόρρων καὶ Πομπηῖας νὰ παίρνουν τοὺς ἀρρώστους ἀνθρώπους ἀπὸ τὸ χεράκι καὶ νὰ τοὺς πηγαίνουν μέχρι τὸ Σύνταγμα καὶ τὴ Βουλή καὶ ὁ μεγάλος σοσιαλ-ηστὴς πρόεδρος τῆς Βουλῆς τὴ Βουλὴ νὰ φωταγωγίσει τὴ Βουλή στὰ χρώματα τοῦ «Gay Pride» ἀντὶ νὰ φτιάξουν νοσοκομεῖα καὶ ἀναμορφωτήρια διὰ νὰ λυτρωθοῦν αὐτοὶ οἱ δυστυχισμένοι ἄρρωστοί τῆς κοινωνίας μας. Ὁποία ἀνηθικότητας;;;;;.....
Οἱ φορεῖς μας ἔχουν τυπώσει σὲ 250.000 ἀντίτυπα τὸ πόνημα «Βαλκάνια 1996» τοῦ πρώην πρωτοεπιστάτου τοῦ Ἁγίου Ὅρους Γέροντος Μαξίμου Ιβηρίτου (Νικολοπούλου) καθὼς καὶ 150.000 ἀντίτυπα τοῦ πονήματος «Ἡ Μακεδονία μας» τοῦ πρώην ἀστυνομικοῦ διευθυντοῦ Φλωρίνης κυρίου Ἠλία Μάρκου καὶ τὰ ἔχουμε ἀποστείλει ἀνὰ τὴν ὑφήλιο δωρεὰν, γιὰ νὰ ἐνημερώνουμε τοὺς πὰντες γιὰ τὴν Μακεδονίαν μας.
Ἔχουμε ἐπανέλθει ἐπανειλημμένως καὶ εἰς τὴν ὠμὴν γλώσσαν τῆς ἀληθείας κακίζομεν τὶς συμπεριφορὲς τῶν διαφόρων.
Πολλοὶ διερωτῶνται: Μήπως καὶ γιὰ αὐτὸ τὸν λόγο οἱ διάφοροι ποὺ τὸ παίζουν ὀργανωτὲς ἔχουν πάρει ἐντολὴ νὰ μᾶς ἀγνοοῦν καὶ δὲν συμπεριλαμβάνουν καὶ ἐμᾶς, ἐκμεταλλευόμενοι τὶς παλλαϊκὲς αὐθόρμητες διαμαρτυρίες τῶν εὐλαβῶν Χριστιανῶν καὶ τῶν ἑλληνοψύχων;;;;;
Καὶ αὐτὸ εὑρίσκουν οἱ ἀντικειμενικοὶ παρατηρητὲς ὡς ἀνήθικον.
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΛ. 210-3254321 www.fotgrammi.gr