Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2018

Η Εκκλησία είναι μόνο μία και μόνο Ορθόδοξη. Η Μακεδονία είναι μόνο μία και μόνο Ελληνορθόδοξη

                                                                                                           Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος  Ἀγγελακόπουλος                                                                      
Ἐν Πειραιεῖ 7-6-2018
Ὁπωσδήποτε δέν χωρᾶ καμμία ἀμφιβολία σέ κανέναν Ἕλληνα πατριώτη ὅτι ἐθνικό κακούργημα, μειοδοσία καί προδοσία θά λογισθεῖ ἡ ἀπόδοση καί παραχώρηση τοῦ ὀνόματος «Μακεδονία» ἀπό τούς κυβερνώντες στό κράτος τῶν Σκοπίων.
Ρώτησαν κάποτε τόν ἅγιο Γέροντα Παΐσιο Καππαδόκη Ἁγιορείτη: «Τί θά γίνει μέ τό θέμα τῶν σχέσεων Ἑλλάδος καί κράτους τῶν Σκοπίων»; Ὁ ἅγιος ἀπάντησε: «Μή φοβᾶστε! Τό κράτος τῶν Σκοπίων θά καταστραφεῖ, θά διαλυθεῖ, διότι εἶναι βασισμένο στά ψέμματα ἱστορικά, θεολογικά καί πολιτικά. Ἀλλά, μέχρι νά διαλυθεῖ τό κράτος αὐτό, νά φοβᾶστε τά φαρμακερά φίδια, πού κρύβονται πίσω ἀπό τά Σκόπια, πού ἐμφανίσθηκαν ἀπό τόν καιρό τοῦ Ἰωσήφ Στάλιν τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως, τοῦ Τίτο τῆς πάλαι ποτέ διαβιώσης καί τώρα διαλυμένης Γιουγκοσλαυΐας καί τά τελευταῖα χρόνια τῆς Ἑβραιοαμερικανικῆς, ἀποικιοκρατικῆς, ἰμπεριαλιστικῆς πολιτικῆς γραμμῆς, τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καί τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς. Ἄν χρειασθεῖ, νά γίνουν καί συλλαλητήρια, γιά νά ἔχουν ἕνα διαπραγματευτικό χαρτί οἱ πολιτικοί μας ἄρχοντες στίς τυχόν συνομιλίες, πού θά γίνονται κατά καιρούς».
Ὁ αἱρεσιάρχης Πάπας τῆς Ρώμης καί τό κράτος τοῦ Βατικανοῦ θέλουν νά προσαρτήσουν στόν Παπισμό τούς Σκοπιανούς καί νά τούς κάνουν οὐνῖτες παπικούς. Ἔτσι, θά ἀποκτήσουν παπική βάση μέσα στό κέντρο τῶν Ὀρθοδόξων Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Βαλκανικῆς χερσονήσου[1].
Παραλλήλως, δέν χωρᾶ καμμία ἀμφιβολία σέ κανέναν Ὀρθόδοξο ὅτι ἀνώτερο ἐκκλησιαστικό κακούργημα, μειοδοσία καί προδοσία λογίζεται ἡ ἤδη γενομένη ἀπόδοση καί παραχώρηση τοῦ ἁγιωτάτου ὀνόματος «Ἐκκλησία» στίς ποικίλες αἱρέσεις ἀπό τούς οἰκουμενιστές ἐπισκόπους, πού συντελέστηκε στήν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης τοῦ Ἰουνίου 2016. Ὡς γνωστόν, τό Κολυμπάρι, ὄχι μόνο προώθησε τήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἐξετίμησε θετικῶς τούς συγχρόνους οἰκουμενιστικούς διαλόγους καί τήν συμμετοχή στό λεγόμενο «Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν», δηλ. αἱρέσεων, καί διέπραξε τό κακούργημα τῆς μή καταγνώσεως τῶν ἐν χώρῳ καί τόπῳ αἱρέσεων, ἀλλά ταυτοχρόνως ἀνεγνώρισε ἐκκλησιαστικότητα στίς κατεγνωσμένες καί ἀναθεματισμένες ἀπό Συνόδους καί Πατέρες αἱρέσεις τοῦ Παπισμοῦ, τοῦ Προτεσταντισμοῦ καί τοῦ Μονοφυσιτισμοῦ. Παρεχώρησε δηλ. τό ἱερό καί ἅγιο ὄνομα «Ἐκκλησία» στίς αἱρέσεις.
Ἐδῶ τίθενται τά παρακάτω ἐρωτήματα:
Πῶς εἶναι δυνατόν Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, οἱ ὁποῖοι παρεχώρησαν τό ἱερό καί ἅγιο ὄνομα «Ἐκκλησία» στίς αἱρέσεις, διά τῆς ὑπογραφῆς τῶν αἱρετικῶν κειμένων τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης καί τῆς ἀποδοχῆς τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, νά ὑπερασπίζονται τῶρα τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας; Πῶς, ὲνῶ παρεχώρησαν τό μεῖζον, νά ὑπερασπισθοῦν τό ἔλαττον; Πῶς, ἐνῶ παρεχώρησαν τήν Ἐκκλησία, νά ὑπερασπισθοῦν τήν πατρίδα;  
Ἐπίσης, γιατί δέν διοργανώθηκαν καί δέν διοργανώνονται συλλαλητήρια ὑπέρ τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, πού ἐσχάτως βάλλεται πανταχόθεν; Γιατί δέν διοργανώθηκαν καί δέν διοργανώνονται συλλαλητήρια ἐναντίον τῆς παναιρέσεως τοῦ διαχριστιανικοῦ καί διαθρησκειακοῦ συγκρητιστικοῦ οἰκουμενισμοῦ, ἐναντίον τῆς ληστρικῆς, αἱρετικῆς καί οἰκουμενιστικῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης τοῦ Ἰουνίου τοῦ 2016 καί ἐναντίον ὅσων τά προωθοῦν, κηρύττουν, διδάσκουν καί ἐφαρμόζουν;
Ὅπως, λοιπόν, ἡ Ἐκκλησία εἶναι μόνο μία καί μόνο Ὀρθόδοξη, ἔτσι καί ἡ Μακεδονία εἶναι μόνο μία καί μόνο Ἑλληνορθόδοξη. Προέχει ἡ Ἐκκλησία καί ἔπεται ἡ Μακεδονία. Πρώτα ἡ Ὀρθοδοξία καί μετά ἡ πατρίδα.

[1] ΡΩΜΗΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΟΙ, Συζήτηση μέ τόν Ὁσιολογιώτατο Μοναχό Νεόφυτο Γρηγοριάτη γιά τό θέμα τῆς Ἑλληνορθοδόξου Μακεδονίας ἐν σχέσει μέ τήν Ἑλληνορθόδοξη Κύπρο. «Ἡ Μακεδονία εἶναι μόνο μία καί εἶναι μόνο Ἑλληνορθόδοξη». Μία ἐμπειρική ἐν Χριστῷ καί ἐν Ἑλληνισμῷ οἰκουμενικῷ ἀπάντηση πρός τούς προδότες τῆς Ρωμηοσύνης. Μάρτιος 2018, http://www.katanixis.gr/2018/03/blog-post_49.htmlhttp://www.katanixis.gr/2018/03/blog-post_89.htmlhttp://www.katanixis.gr/2018/03/blog-post_671.html