Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2018

Οι Καισαρολάτρες ιερείς των ειδώλων και οι επισκοπολάτρες ιερείς μας...

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΗΣ (ΤΟ ΕΚ ΤΗΣ ΞΗΡΑΣ ΘΗΡΙΟΝ);
π. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος
Δια το εκ ξηράς θηρίο η ερμηνεία βρισκόταν ανέκαθεν σε αντιγνωμία. Πολλές ερμηνείες έχουν δοθή στο σημείο αυτό.
       Σε μερικές, μάλιστα, περιπτώσεις, ωρισμένοι ερμηνευταί προσπάθησαν να «εντοπίσουν» το θηρίο σε συγκεκριμένα ιστορικά πρόσωπα, όπως στον Σίμωνα τον μάγο… Επίσης τον εντόπισαν και σε φιλοσοφικά συστήματα, όπως στην νεοπυθαγόρειο φιλοσοφία κ.λ.π.
         Άλλοι ερμηνευταί, σύμφωνα με την εξήγησί τους, είδαν το θηρίο, στην αντίχριστο και σκληρή, στην βάναυση και εγκληματική ανώτατη Ρωμαϊκή διοίκησι των επαρχιών της αντιχρίστου Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Άλλοι ανεζήτησαν το θηρίο αυτό στις αιρέσεις.
       Οι περισσότεροι πάντως των ερευνητών είδαν το πρόσωπο του θηρίου σ’ ολόκληρο το ειδωλολατρικό ιερατείο. Είδαν εις το εκ της ξηράς θηρίο της Αποκαλύψεως τους ιερείς των ειδώλων γενικώς και ειδικότερα το ιερατείο εκείνο, το οποίο ασκούσε στους ναούς των ειδώλων, ως εις τα Ασκληπιεία, «θεουργική» δράσι, σατανική. Μερικοί από αυτούς βλέπουν το θηρίον στο ειδωλολατρικό ιερατείο των Επαρχιών της Μικράς Ασίας, το οποίον θεοποιούσε την κοσμική αρχή και εξουσία με την προβολή των σατανικών θαυματουργιών, που εγίνοντο στα κέντρα αυτά της ασεβείας.
      Ένα τέτοιο κέντρο σατανικό, όπως είδαμε στον Α’ Τόμο, ήταν η κατείδωλος Πέργαμος, η οποία εθωρείτο κατοικητήριον του Σατανά, ο θρόνος του Σατανά. «Οίδα που κατοικείς, όπου ο θρόνος του Σατανά»…
(Ο Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης είναι από τους πιο γνωστούς σύγχρονους Έλληνες Ορθόδοξους θεολόγους)!                  
Προτού όμως προχωρήσουμε στη διατύπωσι της ταπεινής μας γνώμης στο σημείο αυτό, δηλαδή ποιο είναι το δεύτερον θηρίον, ας δούμε τι λέγει περί αυτού, του εκ της γης θηρίου, ο ιερός Συγγραφεύς. Και να πως αρχίζει:
         Αποκ. ΙΓ’ 11. «Και είδον άλλο θηρίον αναβαίνον εκ της γης, και είχε κέρατα δύο όμοια αρνίω, και ελάλει ως δράκων.12 και την εξουσίαν του πρώτου θηρίου πάσαν ποιεί ενώπιον αυτού. και ποιεί την γην και τους εν αυτή οικούντας, ίνα προσκυνήσωσι το θηρίον το πρώτον, ου εθεραπεύθη η πληγή του θανάτου αυτού. 13 και ποιεί σημεία μεγάλα, και πυρ ίνα εκ του ουρανού καταβαίνη εις την γην ενώπιον των ανθρώπων».
        Είδα, λέγει, ο Ιωάννης  άλλο θηρίο ν’ ανεβαίνη από την γην. Τούτο είχε δύο κέρατα, που έμοιαζαν σαν κέρατα αρνιού, μιλούσε όμως σαν δράκοντας. Το άλλο αυτό θηρίο βλέπει ο Ιωάννης, να υποτάσσεται στο πρώτο θηρίο και να εκτελή όλη την εξουσία του πρώτου θηρίου. Το εκ της γης θηρίο εργάζεται και εξαναγκάζει τους κατοίκους της γης να προσκυνήσουν το πρώτο θηρίο, του οποίου η θανάσιμος πληγή έχει θεραπευθή. Πραγματοποιεί ακόμη το δεύτερον θηρίο τερατώδη σημεία, ώστε και φωτιά να κατεβαίνη από τον ουρανό στη γη, μπροστά στα μάτια των ανθρώπων.
         Τούτο, το δεύτερον θηρίο, ανέβαινεν εκ της γης, ενώ το προηγούμενον ανέβαινεν εκ της θαλάσσης. Τι σημαίνει τούτο;
         Θέλει πιθανώς να υπογραμμίση ούτω την επί ξηράς και θαλάσσης, την εφ’ ολοκλήρου δηλαδή του κόσμου, δράσι των αντιχρίστων δυνάμεων. Εννοεί την παγκόσμια κυριαρχία των δυνάμεων του κακού. Την κυριαρχία των δυνάμεων αυτών στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, που υπήρξε τύπος του Αντιχρίστου, την κυριαρχία των δυνάμεων του κακού και εις άλλας περιπτώσεις αντιχριστιανικής βίας, δια μέσου των αιώνων και κυρίως την κυριαρχία επί των χρόνων του Αντιχρίστου εις το τέλος του κόσμου.
     Άλλοι ερμηνευταί υποστηρίζουν, ότι με τις λέξεις «εκ της γης» νοείται η καισαρολατρεία, της οποίας κυριώτερη εστία ήταν η Μικρά Ασία.
        Το δεύτερον αυτό θηρίο όμως δεν είναι εύκολο να το περικλείσωμεν έτσι στενά και περιωρισμένα στην ερμηνεία μας. Δεν αναφέρεται τούτο σε μια μοναδική και συγκεκριμένη ιστορική στιγμή. Δεν είναι ένα ιστορικό πρόσωπο, ένα μοναδικό ιστορικό γεγονός, όπως θα ιδούμε στην συνέχεια…
[«Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΕΞΗΓΗΜΕΝΗ (ΤΟ ΚΑΤΑ ΔΥΝΑΜΙΝ)», ΑΡΧΙΜ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Δ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΝΑΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ  ΤΥΠΟΥ», ΑΘΗΝΑΙ 1997, Σελ. 93-95]
Πτολεμαΐδα 2 Ιουλίου 2018
Δ.Β.Ε.