Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018

Πολύ σημαντικό ντοκουμέντο - μηνυτήρια αναφορά κατά Πρωθυπουργού και Υπ. Εξωτερικών

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης
Ἔχω στά χέρια μου ἀντίγραφο τῆς Α18/1986 μηνυτήριας ἀναφορᾶς πού κατατέθηκε προχθές 6/7/2018 στόν Εἰσαγγελέα Καβάλας, ἀπό ἄτομο καί δικηγόρο πού δέν μπορῶ νά τούς ἀποκαλύψω, κατά τοῦ νῦν πρωθυπουργοῦ ὡς ἠθικοῦ αὐτουργοῦ καί ὑπουργοῦ ἐξωτερικῶν ὡς φυσικοῦ αὐτουργοῦ, γιά τό ἀδίκημα τῆς ἐσχάτης προδοσίας σύμφωνα μέ τό ἄρθ. 134 παρ. 2 περ. α΄ Π.Κ., διότι μεταξύ τῶν ἄλλων καί παρά τήν ἀντίδραση τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος, ὅπως αὐτή καταγράφεται στά ὀγκώδη σχεδόν καθημερινά συλλαλητήρια, τίς δημοσκοπήσεις καί τήν τεκμηριωμένη δημόσια ἐπιστημονική ἀρθρογραφία εἰδικῶν, ἐπικυρώνεται καί νομιμοποιεῖται ὁ σκοπιανός ἐπεκτατισμός, ἀναγνωρίζεται πλαστή καί ψευδεπίγραφη μακεδονική ταυτότητα, γλώσσα καί ἔθνος σέ ξένη δύναμη καί τίθενται ὑποθῆκες γιά τό μέλλον σέ βάρος τῆς Ἑλλάδος μέ ἑλληνική ὑπογραφή, καθώς καί ἡ προετοιμασία σέ συνεργασία μέ τήν Τουρκία γιά διεκδίκηση "μακεδονικῶν" περιουσιῶν στήν Ἑλλάδα μέ πλήρη γνώση τῶν μηνυομένων καί μεθόδευση νομιμοποίησης τετελεσμένων.
Κατά τό ἄρθ. 28 παρ. 2 ἐδ. β΄ τοῦ Συντάγματος, ἀλλά καί τήν πολιτική νομολογία, σύμφωνα μέ τή μήνυση, ἡ Πράξη τῶν Πρεσπῶν εἶναι καθ' ὅλα ἄκυρη ἐπειδή ὑπεγράφη:
1. Χωρίς τήν ὁμόφωνη ἔγκριση τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου ὅπως ἀπαιτεῖται γι αὐτές τίς περιπτώσεις.
2. Χωρίς τήν ἀπαιτούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία ἀφοῦ οἱ ΑΝΕΛ ἐπανειλημμένως ἔχουν ἐκφραστεῖ δημόσια κατά αὐτῆς καί
3. Δίχως τήν αὐξημένη πλειοψηφία στή Βουλή τῶν 3/5 ὅπως ρητά προβλέπεται.
Ἐξάλλου, ἐδῶ ἰσχύει καί τό ἀκροτελεύτιο ἄρθ. 120 παρ. 3 καί 4 τοῦ Συντάγματος σέ συνδυασμό μέ τό ἄρθ. 1 παρ. 2. Ἡ παροῦσα θά διαβιβασθεῖ ἁρμοδίως εἰς τήν Εἰσαγγελία Ἀθηνῶν.
Εἶναι πολύ σημαντικό ντοκουμέντο, ἐπειδή πέρα ἀπό τό ΣτΈ πού ἔχουν πάρει πολλές προσφυγές τό δρόμο τους, αὐτό εἶναι δεμένο ἐπιχειρηματολογικά καί νομικά γιά τήν ἀκυρότητα τῆς διαδικασίας. Αὐτό πρέπει νά μᾶς ἐνδιαφέρει καί νά γίνει πρώτιστα· ὄχι νά καταδικαστοῦν δύο πολιτικοί μειοδότες. Ἄν καταδικαστοῦν καί παραμείνουν τά προδοτικά τετελεσμένα, οὐδέν ὠφελούμεθα.  
Καλόν ἀγώνα!