Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2018

ΠΟΠΣΜ: Ενημέρωση για τις νομικές ενέργειες στο ΣτΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
              Επειδή η ενέργεια της ΠΟΠΣΜ και των Παμμακεδονικών Ενώσεων ΗΠΑ, Αυστραλίας, Καναδά και Αφρικής απετέλεσε αντικείμενο παραπλανητικών σχολίων στο διαδίκτυο αλλά και σε ορισμένα ΜΜΕ, παρατίθενται οι παρακάτω διευκρινήσεις:
  1. Η αίτηση ακύρωσης των Πανελλήνιας Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων των Παμμακεδονικών ΗΠΑ, ΚΑΝΑΔΑ, ΑΦΡΙΚΗΣ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ, κατατέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στις 28/6 με αριθμό κατάθεσης δικογράφου Ε1849/2018. Προσδιορίστηκε από τον προεδρεύοντα του Συμβουλίου της Επικρατείας (αρχαιότερος αντιπρόεδρος ελλείψει ορισθέντα, νέου Προέδρου του ΣτΕ από την κυβέρνηση ακόμη) στην μείζονα ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, στις 7/12/2018.  Μείζονα σύνθεση, δηλαδή, την πιο πλήρη σύνθεση της ολομέλειας δηλαδή, εξαιτίας της σπουδαιότητας του ζητήματος, που αφορά η αίτηση ακύρωσής μας, για την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας, το όνομα, την ταυτότητα και την γλώσσα της Μακεδονίας ΜΑΣ και ημών, των Μακεδόνων. Ορίσθηκε εισηγητής και βοηθός εισηγήτρια για τον Δεκέμβριο.
  2. Ο προσδιορισμός στη μείζονα σύνθεση της Ολομέλειας έγινε μετά από δική μας αίτηση, που κατατέθηκε μαζί με την αίτηση ακύρωσης αυθημερόν και με την οποία ζητούσαμε να προσδιοριστεί στην Ολομέλεια, εξαιτίας των λόγων που προαναφέρονται και έγινε δεκτή από τον προεδρεύοντα στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
  3. Κατατέθηκε αυθημερόν, στις 28/6/2018, αίτηση Αναστολής με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΕΔ174/2018. Ζητήθηκε δηλαδή να ανασταλεί η εκτέλεση/ισχύς της συμφωνίας των Πρεσπών και όλων των συμπροσβαλλόμενων εκτελεστών διοικητικών πράξεων, τηλεγραφήματα προς τις διπλωματικές αντιπροσωπείες της Ελλάδας, στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ, του Υπουργού Εξωτερικών με συνημμένες επιστολές του, που είχαν ήδη κατατεθεί στην Βουλή, και οι οποίες δεν ευρίσκονταν εις χείρας μας, αλλά ζητήθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών να συμπεριληφθούν στον φάκελο. Ζητήθηκε δηλαδή να μην εκδοθούν νέες εκτελεστές διοικητικές πράξεις σε εκτέλεση και επ’ ευκαιρία της ισχύος της συμφωνίας των Πρεσπών.
στε1
Η αίτηση αναστολής της εκτέλεσης/ισχύος της Συμφωνίας των Πρεσπών και των συμπροσβαλλόμενων πράξεων ζητήθηκε να εκδικαστεί από την ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, εξαιτίας της σπουδαιότητας των ζητημάτων, που ως άνω εκτίθενται.
Και η αίτησή μας για εξέταση  της αίτησής μας αναστολής από την Ολομέλεια έγινε δεκτή, και από αυτήν εκδικάστηκε τελικά, όπως παρατίθεται ακολούθως.
  1. Μαζί με την αίτηση αναστολής, στο ίδιο δικόγραφο, ζητήθηκε επίσης να εκδοθεί προσωρινή διαταγή, που να απαγορεύει στον κ. Υπουργό Εξωτερικών οποιαδήποτε πράξη από την έκδοσή της κι εντεύθεν αναφορικά με την υλοποίηση ή σε εκτέλεση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Ο κύριος προεδρεύων του Συμβουλίου της Επικρατείας, εξαιτίας της σπουδαιότητας των ζητημάτων, αποφάσισε να προσδιορίσει και να εκδικάσει εκτάκτως, στην Επιτροπή της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, αμεσότατα (πάραυτα για τα δικαστικά δεδομένα), χωρίς να εκδικασθεί η προσωρινή διαταγή (η οποία θα εκδικαζόταν από έναν μόνο δικαστή).
  2. Τα δικαστήρια ευρίσκονται, σε λειτουργία τμημάτων διακοπών εξαιτίας των θερινών διακοπών. Αυτό σημαίνει ότι τυπικά, μόνο τμήματα διακοπών συνεδριάζουν, δηλαδή ολιγομελή, σε σχέση με την Ολομέλεια, και περιοδικά, χρονικά (1ο τμήμα κάποιοι δικαστές, 2ο τμήμα κάποιοι άλλοι, κοκ). Η ολομέλεια ξεκινάει να συνεδριάζει ξανά μετά τις 15 Σεπτεμβρίου, οπότε ξεκινά το νέο Δικαστικό Έτος.
  3. Παρά ταύτα (παρότι δηλαδή η Ολομέλεια αργεί και τώρα δικάζει το 1οτμήμα Διακοπών του ΣτΕ) ο κύριος προεδρεύων του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν εισήγαγε την αίτηση αναστολής μας στο 1ο τμήμα διακοπών, όπως νόμιμα θα μπορούσε, αλλά στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ, όπως όφειλε σύμφωνα με την συνείδησή του για την κρισιμότητα και σπουδαιότητα του ζητήματος. Η επιτροπή της Ολομέλειας, συνήλθε εν συμβουλίω, κατ’ εξαίρεσιν, διότι αρμόδιο να συνέλθει σε δικαστήριο ήταν το Α’ τμήμα διακοπών του Στε.
  4. Η αίτηση αναστολής μας (η από 28/6) εκδικάστηκε την Παρασκευή 13/7/2018 στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ αναστολών της ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ (η ειδοποίηση έγινε δια τηλεφώνου). Αυτό έγινε εν συμβουλίω κι όχι σε δικαστική αίθουσα και πιο συγκεκριμένα στο γραφείο του κ. προέδρου, χωρίς πινάκιο, κατ’ εξαίρεσιν λόγω σπουδαιότητας με 3μελή σύνθεση, συμμετέχοντος του προεδρεύοντος αρχαιότερου αντιπροέδρου, που δεν αποποιήθηκε της ευθύνης, παρούσης και της ορισθείσης από αυτόν βοηθού εισηγήτριας στην αίτηση ακύρωσής μας, ενός ακόμη δικαστή και βεβαίως της Διευθύντριας της γραμματείας της Ολομέλειας. Ως εκ τούτου δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη μη αναγραφή της υπόθεσης σε πινάκιο.
  5. Παρόντες εκ των αιτούντων διαδίκων ήταν ο πρόεδρος της ΠΟΣΠΜ και η 3ηαιτούσα, καθώς και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι ημών και του Υπουργού Εξωτερικών.
  6. Τέλος δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε με κάθε νόμιμο μέσο τη διεκδίκηση των δικαίων της Μακεδονίας. Αναμένεται απόφαση εντός της εβδομάδας.
Γιαννιτσά 16 Ιουλίου 2018