Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2018

Δήλωση Θεολόγων και Δασκάλων για τη διδασκαλία των Θρησκευτικών σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ

ΔΗΛΩΣΗ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΚΑΛΩΝ
ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2018-19
ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ
Αριθ. πρωτοκόλλου........./...................
ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ............................................
ΔΗΛΩΣΗ
του/της ....................................................... του .............................. Θεολόγου κλάδου ΠΕ01 (ή Δασκάλου)
τόπος ............... ημερομηνία ........................ 2018
Αξιότιμε -η κ/κα Διευθυντά-τρια,
Σας δήλωνω ότι βάσει των: α) άρθ. 95 παρ. 5 του Συντάγματος β) άρθ. 1 του Ν. 3068/2002 καί γ) άρθ. 25 παρ. 3 Ν. 3528/2007 του Υπαλληλικού Κώδικα, εφαρμόζω τις αποφάσεις 660/2018 και 926/2018 της Ολομελείας του ΣτΕ που αφορούν το μάθημά μου.
Με εκτίμηση
Ο /Η δηλών -ούσα
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ - ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ