Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2018

Τι σημαίνει η λέξη «ΓΚΟΪΜ»;

ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Επειδή πολλά λέγονται και γράφονται από διάφορους αγραμμάτους αντισημίτες και λοιπούς φανατικούς, για το τι σημαίνει η Εβραϊκή λέξη ΓΚΟΪΜ, κρίναμε αναγκαίο το παρόν σχόλιο.
Υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι ισχυρίζονται ότι η Εβραϊκή λέξη ΓΚΟΪΜ, που υπάρχει και στο Εβραϊκό κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, ότι δήθεν σημαίνει ΚΤΗΝΗ !
Θα παραθέσουμε ορισμένα στοιχεία από την Αγία Γραφή για να δούμε τι σημαίνει αυτή η λέξη.
ΓΚΟΪΜ= Λέξη Εβραϊκή, πληθυντικού αριθμού που σημαίνει ΕΘΝΗ. Ενικός αριθμός ΓΚΟΪ  = ΕΘΝΟΣ.
« καὶ φυλάξεσθε καὶ ποιήσετε, ὅτι αὕτη ἡ σοφία καὶ ἡ σύνεσις ὑμῶν ἐναντίον πάντων τῶν ἐθνῶν, ὅσοι ἐὰν ἀκούσωσι πάντα τὰ δικαιώματα ταῦτα καὶ ἐροῦσιν· ἰδοὺ λαὸς σοφὸς καὶ ἐπιστήμων τὸ ἔθνος/ΓΚΟΪ τὸ μέγα τοῦτο. ὅτι ποῖον ἔθνος/ΓΚΟΪ  μέγα, ᾧ ἐστιν αὐτῷ Θεὸς ἐγγίζων αὐτοῖς, ὡς Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν ἐν πᾶσιν, οἷς ἐὰν αὐτὸν ἐπικαλεσώμεθα; καὶ ποῖον ἔθνος/ΓΚΟΪ  μέγα, ᾧ ἐστιν αὐτῷ δικαιώματα καὶ κρίματα δίκαια κατὰ πάντα τὸν νόμον τοῦτον, ὃν ἐγὼ δίδωμι ἐνώπιον ὑμῶν σήμερον; » Δευτερονόμιον 4: 6-8 (Μετάφραση Εβδομήκοντα).
Σύμφωνα με το χωρίο Δευτερονόμιον 4: 6-8 ο Ισραηλιτικός λαός ονομάζεται ΓΚΟΪ = Έθνος.
Βλέπε και Ησαΐα 1: 4 όπου επίσης η λέξη ΓΚΟΪ αφορά τον Ισραηλιτικό λαό - «οὐαὶ ἔθνος/ΓΚΟΪ  ἁμαρτωλόν».
«ΙΝΑΤΙ ἐφρύαξαν ἔθνη/ΓΚΟΪΜ, καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν κενά; παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατὰ τοῦ Κυρίου καὶ κατὰ τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ» Ψαλμός 2: 1-2 (Μετάφραση Εβδομήκοντα).
« ὁ διὰ στόματος Δαυῒδ παιδός σου εἰπών· ἵνα τί ἐφρύαξαν ἔθνη καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν κενά; παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατὰ τοῦ Κυρίου καὶ κατὰ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ. συνήχθησαν γὰρ ἐπ᾿ ἀληθείας ἐπὶ τὸν ἅγιον παῖδά σου ᾿Ιησοῦν, ὃν ἔχρισας, ῾Ηρῴδης τε καὶ Πόντιος Πιλᾶτος σὺν ἔθνεσι καὶ λαοῖς ᾿Ισραήλ» Πράξεις 4: 25-27.
Η Θεόπνευστη Καινή Διαθήκη (βιβλίο Πράξεων των Αποστόλων) που γράφτηκε πρωτοτύπως στα Ελληνικά επικυρώνει την μετάφραση της λέξης ΓΚΟΪΜ ως ΕΘΝΗ από τους Εβδομήκοντα ! Η Καινή Διαθήκη αποδίδει την λέξη ΓΚΟΪΜ όπως οι Εβδομήκοντα.
Άρα λοιπόν, και με το κύρος της Καινής Διαθήκης, έχουμε ότι ΓΚΟΪΜ = ΕΘΝΗ και όχι «κτήνη» όπως λέγουν ορισμένοι αμαθείς.
Τώρα αν οι Σωβινιστές Εβραίοι βλέπου τα Έθνη ως κτήνη…. αυτό είναι ΑΛΛΟ ΘΕΜΑ !
ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ