Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2018

Το εδάφιο Φιλιππησίους 3:11 και η κακοποίησή του από τους ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά

Σαλταούρας Χρήστος
«εἴ πως καταντήσω εἰς τὴν ἐξανάστασιν τῶν νεκρῶν» Φιλιππησίους 3:11.
Ο Απόστολος Παύλος στο εδάφιο Φιλιππησίους 3:11 γράφει ότι επιθυμεί να φτάσει στην ανάσταση των νεκρών. Δηλαδή στην κοινή ένδοξη ανάσταση των πιστών. Οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά όμως επειδή πιστεύουν σε τμηματική «ανάσταση» νεκρών και ότι δήθεν ο Παύλος έχει ήδη αναστηθεί με πνευματικό σώμα στον ουρανό (!), διαστρέφουν το εδάφιο Φιλιππησίους 3:11 στην Μετάφραση Νέου Κόσμου που έχουν τυπώσει για να παραφράζουν την Γραφή. Πριν δούμε την κακοποίηση του εδαφίου από τους Χιλιαστές, θα αναφέρουμε συντόμως την κακοδιδασκαλία τους για την «ανάσταση των νεκρών».
Οι Χιλιαστές ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά στην πραγματικότητα αρνούνται την σωματική ανάσταση των νεκρών. Είναι αρνητές της ανάστασης και ας λέγουν το αντίθετο ψευδόμενοι για να πλανήσουν τους αφελείς. Οι Χιλιαστές πιστεύουν ότι το σώμα του ανθρώπου δεν πρόκειται να αναστηθεί ποτέ. Ακόμα και η ανθρώπινη ψυχή είναι θνητή σύμφωνα με την αιρετική διδασκαλία τους. Ο άνθρωπος όταν πεθαίνει, λέγουν οι Χιλιαστές, εκμηδενίζεται ! Κατά την «ανάσταση» των νεκρών σύμφωνα με το δόγμα των Χιλιαστών της Σκοπιάς, ο Ιεχωβά θα δημιουργήσει εκ νέου ανθρώπινα σώματα, (που θα μοιάζουν με τα παλιά αλλά δεν θα έχουν αρρώστιες ή αναπηρίες), με βιολογικές ανάγκες στα οποία θα βάλει μέσα την προσωπικότητα των νεκρών και τις αναμνήσεις που είχαν όταν ζούσαν με τα παλιά σώματα ! Κάθε άνθρωπος που θα έρχεται με αυτόν τον τρόπο στην ζωή, θα ζητά από τον Ιεχωβά να αναστήσει τους συγγενείς που θυμάται …κτλ. Μερικοί άνθρωποι που ανήκουν στην λεγόμενη από τους Χιλιαστές ομάδα των 144000 κεχρισμένων ανασταίνονται ήδη με διαφορετικά σώματα- πνευματικά, στον ουρανό για να κυβερνήσουν με τον Χριστό την Γη μετά την σφαγή του Αρμαγεδώνος…
Έχουμε λοιπόν σταδιακή ανάσταση, που δεν είναι ανάσταση, των σωμάτων που πέθαναν, αλλά δημιουργία νέων που μοιάζουν με τα παλιά…..καθώς και πνευματικά σώματα για την ελίτ των Χιλιαστών τους λεγόμενους κεχρισμένους συμβασιλείς του Ιησού ! Σταδιακή δηλαδή δημιουργία υλικών και πνευματικών σωμάτων…
Ούτε το σώμα του Ιησού Χριστού που καρφώθηκε στον Σταυρό πιστεύουν οι Χιλιαστές ότι αναστήθηκε ! Διδάσκουν ότι το σώμα του Χριστού δεν αναστήθηκε αλλά το εξαφάνισε ο Ιεχωβά ! Ο Χριστός λέγουν είναι στον ουρανό με άλλο σώμα πνευματικό !
Τί λέει η Γραφή για όλα αυτά ; Ιδού τι λέει:
ΙΩΑΝΝΗΣ 2: «19 ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς· λύσατε τὸν ναὸν τοῦτον, καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν. 20 εἶπον οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι· τεσσαράκοντα καὶ ἓξ ἔτεσιν ᾠκοδομήθη ὁ ναὸς οὗτος, καὶ σὺ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερεῖς αὐτόν; 21 ἐκεῖνος δὲ ἔλεγε περὶ τοῦ ναοῦ τοῦ σώματος αὐτοῦ. 22 ὅτε οὖν ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν, ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι τοῦτο ἔλεγε, καὶ ἐπίστευσαν τῇ γραφῇ καὶ τῷ λόγῳ ᾧ εἶπεν ὁ ᾿Ιησοῦς».
Ο Ιησούς ονόμασε το σώμα του Ναό τον οποίον θα γκρέμιζαν-θανάτωναν οι Ιουδαίοι και ο ΙΔΙΟΣ (ΕΓΕΡΩ=Θα εγείρω) θα ξανα-έχτιζε / ξανά-ζωντάνευε. Το ανθρώπινο σώμα του Ιησού θανάτωσαν οι Ιουδαίοι, ΑΥΤΟ Ανέστησε ως Θεός ο Ιησούς. Η Αυτό-ανάσταση του Ιησού, αποδεικνύει την Θεότητά του.
ΛΟΥΚΑΣ 24: «36 Ταῦτα δὲ αὐτῶν λαλούντων αὐτὸς ὁ ᾿Ιησοῦς ἔστη ἐν μέσῳ αὐτῶν καὶ λέγει αὐτοῖς· εἰρήνη ὑμῖν. 37 πτοηθέντες δὲ καὶ ἔμφοβοι γενόμενοι ἐδόκουν πνεῦμα θεωρεῖν. 38 καὶ εἶπεν αὐτοῖς· τί τεταραγμένοι ἐστέ, καὶ διατί διαλογισμοὶ ἀναβαίνουσιν ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; 39 ἴδετε τὰς χεῖράς μου καὶ τοὺς πόδας μου, ὅτι αὐτὸς ἐγώ εἰμι· ψηλαφήσατέ με καὶ ἴδετε, ὅτι πνεῦμα σάρκα καὶ ὀστέα οὐκ ἔχει καθὼς ἐμὲ θεωρεῖτε ἔχοντα. 40 καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐπέδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας. 41 ἔτι δὲ ἀπιστούντων αὐτῶν ἀπὸ τῆς χαρᾶς καὶ θαυμαζόντων εἶπεν αὐτοῖς· ἔχετέ τι βρώσιμον ἐνθάδε; 42 οἱ δὲ ἐπέδωκαν αὐτῷ ἰχθύος ὀπτοῦ μέρος καὶ ἀπὸ μελισσίου κηρίου, 43 καὶ λαβὼν ἐνώπιον αὐτῶν ἔφαγεν».
Το σώμα του Ιησού αναστήθηκε. Οι μαθητές το ψηλάφησαν. Ο Ιησούς μάλιστα έφαγε ενώπιον των μαθητών για να μην νομίζουν ότι βλέπουν φάντασμα.
Α ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 15: «53 δεῖ γὰρ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀφθαρσίαν καὶ τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀθανασίαν. 54 ὅταν δὲ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀφθαρσίαν καὶ τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀθανασίαν, τότε γενήσεται ὁ λόγος ὁ γεγραμμένος· κατεπόθη ὁ θάνατος εἰς νῖκος»
ΤΟΥΤΟ το φθαρτό και θνητό ανθρώπινο σώμα θα αναστηθεί, δεν έχουμε δημιουργία άλλου σώματος.
ΙΩΑΝΝΗΣ 5: «28 μὴ θαυμάζετε τοῦτο· ὅτι ἔρχεται ὥρα ἐν ᾗ πάντες οἱ ἐν τοῖς μνημείοις ἀκούσονται τῆς φωνῆς αὐτοῦ, 29 καὶ ἐκπορεύσονται οἱ τὰ ἀγαθὰ ποιήσαντες εἰς ἀνάστασιν ζωῆς, οἱ δὲ τὰ φαῦλα πράξαντες εἰς ἀνάστασιν κρίσεως».
Ο Ιησούς Χριστός λέγει ότι έρχεται ΩΡΑ (Μία Ώρα), στην ΟΠΟΙΑ (ἐν ᾗ) ΠΑΝΤΕΣ οι νεκροί ακούν την φωνή του Υιού και γίνεται καθολική ανάσταση. Όχι τμηματικές αναστάσεις…
ΜΑΤΘΑΙΟΣ 10: «28 καὶ μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεννόντων τὸ σῶμα, τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι»
Η ψυχή του ανθρώπου είναι αθάνατη δεν δύναται να αποκτανθεί.
Η Ανάσταση αφορά αυτό που πεθαίνει. Το σώμα πεθαίνει αυτό θα αναστηθεί. Η ψυχή δεν πεθαίνει.
Η ΧΙΛΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΦΡΑΣΗ
Γράφει η Μετάφραση Νέου Κόσμου - Φιλιππησίους 3:11: «μήπως μπορέσω να λάβω την πρωτύτερη ανάσταση από τους νεκρούς».
Ενώ ο Απόστολος Παύλος γράφει «εἴ πως καταντήσω εἰς τὴν ἐξανάστασιν τῶν νεκρῶν», οι Χιλιαστές την λέξη «ἐξανάστασιν» που σημαίνει ανάσταση….. την αποδίδουν ως «πρωτύτερη ανάσταση» ! Αυτό το κάνουν διότι πιστεύουν σε τμηματική ανάσταση, ότι δηλαδή ο Απ. Παύλος έχει ήδη αναστηθεί, «πρωτύτερα», πνευματικά και δεν θα αναστηθεί στο μέλλον με τους υπόλοιπους ανθρώπους !
Η λέξη «ἐξανάστασιν» προέρχεται από το ρήμα «ἐξανίστημι» που σημαίνει σηκώνομαι και υπάρχει και σε άλλα σημεία της Αγίας Γραφής.
ΜΑΡΚΟΣ 12: «19 διδάσκαλε, Μωϋσῆς ἔγραψεν ἡμῖν ὅτι ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ καὶ καταλίπῃ γυναῖκα, καὶ τέκνα μὴ ἀφῇ, ἵνα λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ».
Στο παρόν εδάφιο οι Χιλιαστές αποδίδουν με την φράση «να φέρει σε ύπαρξη».
ΛΟΥΚΑΣ 20: «28  διδάσκαλε, Μωϋσῆς ἔγραψεν ἡμῖν, ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ ἔχων γυναῖκα, καὶ οὗτος ἄτεκνος ἀποθάνῃ, ἵνα λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ».
Ομοίως στο παρόν εδάφιο οι Χιλιαστές αποδίδουν με την φράση «να φέρει σε ύπαρξη».
ΠΡΑΞΕΙΣ 15 : «5 ᾿Εξανέστησαν δέ τινες τῶν ἀπὸ τῆς αἱρέσεως τῶν Φαρισαίων».
Στο παρόν εδάφιο οι Χιλιαστές αποδίδουν με την λέξη «σηκώθηκαν».
Καμία σχέση με «πρωτύτερο» σήκωμα ή «πρωτύτερη» ύπαρξη απογόνου ! Πώς καταλήγουν οι Χιλιαστές ότι «ἐξανάστασιν» σημαίνει «πρωτύτερη ανάσταση» ; Πραγματικά αδίστακτοι αιρετικοί !
Στο αρχαίο Ελληνικό κείμενο της μετάφρασης των Εβδομήκοντα, στην Παλαιά Διαθήκη, υπάρχει η φράση «ἀνάστητε, καὶ ἐξαναστῶμεν» Οβδιού (Αβδιού) :1. Οι λέξεις «ἀνάστητε» και «ἐξαναστῶμεν» είναι συνώνυμες και σημαίνουν το ίδιο πράγμα. Να σημειωθεί ότι με τις λέξεις αυτές οι Εβδομήκοντα μεταφράζουν την ίδια Εβραϊκή λέξη (קוּם Κούμ = Εγείρω ) που επαναλαμβάνεται στο εδάφιο για λόγους έμφασης.
Κουμού βε- νακουμά = Εγέρθητε και ας εγερθώμεν (Αβδιού 1).
Η Χιλιαστική μετάφραση του Αβδιού 1 λέγει : «Σηκωθείτε, ας ετοιμαστούμε».
Επίσης τα εδάφια της Καινής Διαθήκης ΜΑΡΚΟΣ 12: 19 και ΛΟΥΚΑΣ 20:28 που παραθέσαμε και που περιέχουν τη λέξη «ἐξαναστήσῃ», αναφέρονται σε ένα έθιμο της εποχής εκείνης (ανδραδελφικός Γάμος) που μνημονεύεται στο εδάφιο Γένεση 38: 8 και σύμφωνα με την μετάφραση των Εβδομήκοντα έχουμε την λέξη «ἀνάστησον» κατά δε το Εβραϊκό την λέξη קוּם Κούμ. (Βε χα-κέμ  = Και ανάστησον).
Η Χιλιαστική παράφραση είναι τόσο αδίστακτη ώστε να «μεταφράζει» την λέξη «ἐξανάστασιν» του Φιλιππησίους 3:11 με την φράση «πρωτύτερη ανάσταση» ! Είναι δυνατόν με τέτοια κακοποίηση της Γραφής να μην εξανίσταται κανείς ;;;
ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ