Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018

Ο θρόνος του Θεού και του αρνίου

ὁ θρόνος τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ ἀρνίου
Σαλταούρας Χρήστος

«ὁ θρόνος τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ ἀρνίου ἐν αὐτῇ ἔσται, καὶ οἱ δοῦλοι αὐτοῦ λατρεύσουσιν αὐτῷ  καὶ ὄψονται τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν» Αποκάλυψη 22: 3-4.
Στο βιβλίο της Αποκαλύψεως στο χωρίο Αποκάλυψη 22: 3-4 αναφέρονται σπουδαία πράγματα. Αναφέρεται ότι ο Θεός και το Αρνίον = Ιησούς Χριστός, έχουν κοινό Θρόνο, είναι Πρόσωπα Ομόθρονα, Ισότιμα δηλαδή ! «ὁ θρόνος τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ ἀρνίου ἐν αὐτῇ ἔσται». Στην πλατεία του οράματος που βλέπει ο Απόστολος Ιωάννης υπάρχει ένας κοινός Θρόνος για τον Θεό και το Αρνίο. Το ομόθρονον του Θεού Πατρός και του Ιησού Χριστού παρουσιάζεται και σε άλλα εδάφια της Αποκάλυψης.
«ἔδειξέ μοι ποταμὸν ὕδατος ζωῆς λαμπρὸν ὡς κρύσταλλον, ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ ἀρνίου» Αποκάλυψη 22:1.
«῾Ο νικῶν, δώσω αὐτῷ καθίσαι μετ᾿ ἐμοῦ ἐν τῷ θρόνῳ μου, ὡς κἀγὼ ἐνίκησα καὶ ἐκάθισα μετὰ τοῦ πατρός μου ἐν τῷ θρόνῳ αὐτοῦ» Αποκάλυψη 3:21.
Ο Θεός Πατήρ και ο Υιός είναι Πρόσωπα Ομοούσια. Παρουσιάζονται τα δύο αυτά θεία Πρόσωπα να έχουν ένα θρόνο, ένα πρόσωπο (όψη) και ένα όνομα. Επίσης και στα δύο πρόσωπα αποδίδεται λατρεία.
Πλήθος εκφράσεων ενικού αριθμού αποδίδονται στα δύο Αυτά Πρόσωπα, τον Θεό Πατέρα και τον Ιησού Χριστό, λόγω της ΟΜΟΟΥΣΙΟΤΗΤΟΣ αυτών.
Σύμφωνα με την Γραφή «ὁ θρόνος τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ ἀρνίου ἐν αὐτῇ ἔσται, καὶ οἱ δοῦλοι αὐτοῦ λατρεύσουσιν αὐτῷ  καὶ ὄψονται τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν». Δεδομένου δε ότι :
 «Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακε πώποτε» Ιωάννης 1:18
«Θεὸν οὐδεὶς πώποτε τεθέαται» Α Ιωάννου 4:12
«Τῷ δὲ βασιλεῖ τῶν αἰώνων, ἀφθάρτῳ, ἀοράτῳ, μόνῳ σοφῷ Θεῷ » Α Τιμόθεον 1:17
«ὁ μόνος ἔχων ἀθανασίαν, φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον, ὃν εἶδεν οὐδεὶς ἀνθρώπων οὐδὲ ἰδεῖν δύναται·» Α Τιμόθεον 6:16
Ο Θεός όπως είναι ως θεία ουσία δεν είναι ορατός σε κανέναν, άρα όταν λέγει η Γραφή ότι «ὄψονται τὸ πρόσωπον αὐτοῦ» εννοεί ότι οι πιστοί θα δούν τον Θεό εν τω Προσώπω του σαρκωθέντος Υιού.
«Λέγει αὐτῷ Φίλιππος· Κύριε, δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα καὶ ἀρκεῖ ἡμῖν.  λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· τοσοῦτον χρόνον μεθ' ὑμῶν εἰμι, καὶ οὐκ ἔγνωκάς με, Φίλιππε; ὁ ἑωρακὼς ἐμὲ ἑώρακε τὸν πατέρα· καὶ πῶς σὺ λέγεις, δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα;» Ιωάννης 14: 8-9
Συνεπώς από το χωρίο Αποκάλυψη 22: 3-4 βλέπουμε ότι το ομόθρονο με τον Θεό Πατέρα Αρνίον ΛΑΤΡΕΥΕΤΑΙ άρα είναι Θεός Αληθινός όπως ο Πατήρ Του.
ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ