Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018

Ο Σύμβουλος του Προέδρου της Ουκρανίας στο Φανάρι

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρουσίᾳ τoῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί τῶν ἐν Οὐκρανίᾳ Ἐξάρχων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Παμφίλου κ. Δανιήλ καί Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Edmonton κ. Ἱλαρίωνος, ἐδέχθη τήν Δευτέραν, 26ην Νοεμβρίου, τόν Ἐξοχ. κ. Rostyslav Pavlenko, Σύμβουλον τοῦ Προέδρου τῆς Οὐκρανίας, συνοδευόμενον ὑπό τoῦ Ἐντιμ. κ. Maksym Vdovychenko, Προξένου τῆς Χώρας ἐν τῇ Πόλει.
Εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου