Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2018

Μοναχός Νεόφυτος Γρηγοριάτης, Βιβλιοπαρουσίαση – βιβλιοκρισία βιβλίου της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου

Βιβλιοπαρουσίαση – βιβλιοκρισία τοῦ βιβλίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου «Ὁ θεολογικός Διάλογος Ὀρθοδόξων καί Ἀντιχαλκηδονίων˙ (παρελθόν – παρόν – μέλλον)˙ Μία ἁγιορειτική συμβολή», ἔκδοσις Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου, Ἅγιον Ὄρος, Σεπτέμβριος 2018, σελίδες 841
Μοναχός Νεόφυτος Γρηγοριάτης
Τό βιβλίο αὐτό εἶναι σημαντικότατο, θεολογικότατο, δογματικότατο, ὀρθοδοξότατο, ἁγιοπνευματικό, χριστοκεντρικό, ἁγιοπατερικό, παραδοσιακό, ἐκκλησιοκεντρικό, θεολειτουργικότατο καί σύγχρονο. Φανερώνει την μυστική ἐν Χριστῷ, ἐν Πατρί, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι Ζωή, Λατρεία, Πίστη καί ὀρθόδοξη συνοδικότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, διαχρονικά, μόνιμα, νόμιμα καί μέσα στήν Ἁγιορειτική Ζωή, Θεολογία, Παράδοση, Πολιτισμό καί Πνευματικότητα.
Γιατί τό Ἅγιον Ὄρος γενικά, καί εἰδικά ἡ Ἱερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου, ἀσχολήθηκε, ἀσχολεῖται καί, ἄν θέλει ὁ Τριαδικός Θεός μας, θά ἀσχολεῖται μέ τόν παναιρετικό, διαχριστιανικό, πανθρησκειακό, συγκρητιστικό Οἰκουμενισμό; Ὅπως φυσικά ἀσχολήθηκε, ἀσχολεῖται καί θά ἀσχολεῖται μέ τόν προτεσταντικοῦ τύπου σχισματικό καί ἄκριτο, οὐ κατ’ἐπίγνωσιν Παλαιοημερολογιτισμό - Ζηλωτισμό;
Διότι, οἱ περισσότεροι σημερινοί Ἁγιορεῖτες πιστεύουμε καί ζοῦμε τό γεγονός ὅτι «τόσον ὁ Οἰκουμενισμός, ὅσον καί ὁ Παλαιοημερολογιτισμός – Ζηλωτισμός, δέν ἐκφράζουν μέ κανένα σωστό τρόπο τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία», ὅπως τόνιζε ὁ μακαριστός Γέροντάς μας, Προηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας (1974 - 2014), Ἀρχιμανδρίτης κυρός Γεώργιος Γρηγοριάτης - Καψάνης.
Τήν ἴδια ἄποψη ἔχουν γιά τό θέμα αὐτό καί ἄλλοι ἁγιασμένοι, ἀσκητικοί, λειτουργιοποιημένοι, ἡσυχαστικοί, παραδοσιακοί θεολόγοι πατέρες, ὅπως οἱ Ἀρχιμ. π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος, Ἀρχιμ. π. Φιλόθεος Ζερβάκος, ἅγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως, ὅσιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς, Ἀρχιμ. π. Σωφρόνιος Σαχάρωφ, Φώτιος Κόντογλου, ἁγιογράφος και λογοτέχνης, ὅσιος Παΐσιος Καππαδόκης Ἁγιορείτης, π. Ἰωάννης Ρωμανίδης, μοναχός Δανιήλ Κατουνακιώτης, ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης, ὅσιος Ἀμφιλόχιος Μακρῆς, ὅσιος Ἰάκωβος Τσαλίκης, ὅπως καί ἄλλοι νεότεροι θεολόγοι τοῦ 20οῦ αἰῶ., ὅπως οἱ π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ, Ρῶσσος, π. Δημήτριος Στανιλοάε, Ρουμάνος, π. Σπυρίδων Μπιλάλης, Κωνσταντῖνος Μουρατίδης καί Κωνσταντῖνος Γρηγοριάδης. Ἴσως νά ὑπάρχουν καί ἄλλοι θεολόγοι καί πατέρες παραδοσιακοί, ἀλλά ἐδῶ ἀναφέρουμε τούς σημαντικότερους καί γνωστότερους στό εὑρύ χριστιανικό καί θεολογικό κοινό.
Τό βιβλίο «Ὁ θεολογικός Διάλογος Ὀρθοδόξων καί Ἀντιχαλκηδονίων», δηλ. Μονοφυσιτῶν, Μονοενεργητῶν, Μονοθελητῶν, πού βιβλιοκρίνουμε καί παρουσιάζουμε ἐδῶ, ἔχει ὡς ἐπί μέρους κεφάλαια τά ἑξῆς :
1) Εἰσαγωγή : «Ἡ χριστολογική συμφωνία τῶν Κοινῶν Δηλώσεων», σελίδες 21 – 61.
2) «Ἡ ἐπανέναρξη τοῦ Διαλόγου», σελίδες 62 – 110.
3) Ἱερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου, «Εἶναι οἱ Ἀντιχαλκηδόνιοι (Μονοφυσῖτες) Ὀρθόδοξοι»; σελίδες 111 - 238.
4) Ἱερά Κοινότης Ἁγίου Ὄρους, «Παρατηρήσεις περί τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου Ὀρθοδόξων καί Ἀντιχαλκηδονίων (Μονοφυσιτῶν)», σελίδες 239 – 334.
5) Ἀρχιμ. Γεωργίου, Καθηγουμένου Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου, «Οἱ Ἀντιχαλκηδόνιοι δέν ἦσαν καί δέν εἶναι ὀρθόδοξοι», σελίδες 335 – 358.
6) Ἱερομονάχου π. Λουκᾶ Γρηγοριάτου, «Ὁ σύγχρονος διάλογος Ὀρθοδόξων καί Ἀντιχαλκηδονίων, ὑπό τό φῶς τῆς Παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας», σελίδες 359 – 382.
7) Ἱερομονάχου π. Λουκᾶ Γρηγοριάτου, «Ἡ χριστολογία τοῦ Σεβήρου Ἀντιοχείας, κατά τόν ἅγιο Μάξιμο Ὁμολογητή», καί «Διόσκορος καί Σεβῆρος˙ οἱ Ἀντιχαλκηδόνιοι (Μονοφυσῖτες) αἱρεσιάρχαι», σελίδες 383 – 566.
8) Ἱερομονάχου π. Λουκᾶ Γρηγοριάτου, «Θεολογικαί παρατηρήσεις ἐπί τεσσάρων εἰσηγήσεων τοῦ μονοφυσίτου Μητροπολίτου Δαμιέτης κ. BISHOY», σελίδες 567 – 592.
9) Ἀρχιμ. Γεωργίου, Καθηγουμένου Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου, «Ἡ ἰδεολογική Ὀρθοδοξία τῶν Ἀντιχαλκηδονίων (Μονοφυσιτῶν)», σελίδες 593 – 724.
10) Ἱερομονάχου π. Λουκᾶ Γρηγοριάτου, «Θεολογικές ἐπισημάνσεις σέ πρόσφατες προτάσεις γιά μυστηριακή διακοινωνία Ὀρθοδόξων καί Ἀντιχαλκηδονίων (Μονοφυσιτῶν)», σελίδες 725 – 778.
11) Παράρτημα Α΄ : «Ὅροι τῶν ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων», σελίδες 779 – 818.
12) Παράρτημα Β΄ : «Βασικά κείμενα τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου Ὀρθοδόξων καί Ἀντιχαλκηδονίων (Μονοφισιτῶν)», σελίδες 819 – 828.
13) «Εὑρετήριον», σελίδες 829 – 841.
Ἐπειδή τό παρόν βιβλίο εἶναι πολυσέλιδο, βαθειά δογματικό καί δυσκολοκατανόητο ἀπό τόν ἐν πολλοῖς ἀκατήχητο, ἀπληροφόρητο καί ἀνενημέρωτο χριστιανικό ὀρθόδοξο λαό, ἡ Ἱερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους κυκλοφόρησε κείμενα ἁπλά, κατανοητά, πληροφοριακά γιά τόν ἁπλό κόσμο καί λαό στό πρόσφατα ἐκδοθέν τεῦχος 2018 μ.Χ. τοῦ περιοδικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου «Ὁ Ὅσιος Γρηγόριος» γιά τό θέμα «Ὁ Θεολογικός Διάλογος Ὀρθοδόξων καί Ἀντιχαλκηδονίων (Μονοφυσιτῶν)». Ὅποιος ἐπιθυμεῖ βαθύτερη θεολογική γνώση καί πληροφόρηση καί εἶναι εἰδικός ἐπιστήμονας ἤ Ἱεράρχης ἤ καθηγητής Μέσης Ἐκπαιδεύσεως ἤ Πανεπιστημίου ἤ ἅγιος Γέροντας Καθηγούμενος, μπορεῖ νά διαβάσει τό πολυσέλιδο (σελίδες 841) καί δογματικό μεγάλο αὐτό βιβλίο. Ὅποιος, ὅμως, θέλει ἁπλούστερη ἐνημέρωση θεολογική, κατανοητή, περιληπτική γιά τό προαναφερθέν θέμα, μπορεῖ νά διαβάσει τό τεῦχος 2018 μ.Χ. τοῦ περιοδικοῦ «Ὁ Ὅσιος Γρηγόριος» (Σχόλιο katanixis.gr: Δε συστήνουμε το περιοδικό «Ὁ Ὅσιος Γρηγόριος» για τους λόγους που καταγράφονται στο άρθρο μας με τίτλο “Αποδοχή της Ψευδοσυνόδου από την Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου Αγ. Όρους”). Πάντως, πρέπει ὅλοι ὅσοι εἶναι καλοπροαίρετοι καί καλῆς θελήσεως χριστιανοί ὀρθόδοξοι καί ἄλλοι, νά ἐνημερωθοῦμε σχετικά μέ τούς διαλόγους αὐτούς, πού διεξάγονται ἐδῶ καί ἑκατόν εἴκοσι (120) χρόνια παγκοσμίως, πανχριστιανικῶς καί πανθρησκειακῶς. Φυσικά, πρέπει νά ἔχουμε ὑπ’ὄψιν μας καί τόν πατερικό λόγο, πού εἶπε κάποτε ὁ μακαριστός πατερικότατος ὀρθόδοξος θεολόγος τοῦ εἰκοστοῦ (20οῦ) αἰῶνος μ. Χ., Ρῶσσος, π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ : «Ἐκτός πού στήν ἐποχή μας ἔχουμε κρίση θεολογίας παγκοσμίως, ἔχουμε κυρίως κρίση πίστεως παγκοσμίως, δηλαδή οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι ἔχουμε κεκρυμμένη ἀθεΐα καί ἀντιθεΐα, αἵρεση καί νεοειδωλολατρεία». Ἡ λύση εἶναι ἡ ἑξῆς : «Μετανοεῖτε˙ ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν», ὁ Παράδεισος, ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός.