Κυριακή, 23 Δεκεμβρίου 2018

Ενθρονίστηκαν οι Καθηγούμενοι Κωνσταμονίτου και Δοχειαρίου (ΦΩΤΟ)

Σε κλίμα κατάνυξης ενθρονίστηκαν οι Καθηγούμενοι των Ιερών Μονών Κωνσταμονίτου και Δοχειαρίου Αγίου Όρους.
Να αναφερθεί ότι οι ενθρονίσεις των Καθηγουμένων, Ι.Μ. Κωνσταμονίτου Αρχιμ. Χαράλαμπου και Ι.Μ. Δοχειαρίου Αρχιμ. Αμφιλοχίου πραγματοποιήθηκαν παρουσία Καθηγούμενων του Αγίου Όρους και του Πολιτικού Διοικητή κ. Κωστή Δήμτσα.
Τον νέο Καθηγούμενο της Ι.Μ. Κωνσταμονίτου Αρχιμ. Χαράλαμπο προσφώνησε ο αντιπρόσωπος Ι.Μ.Μ. Λαύρας Γέροντας Νικόδημος Λαυριώτης ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε: ''Ἅγιε Καθηγούμενε, ὀφείλεις ἀκόμη: νά νουθετῇς τούς ἀδελφούς καί νά παραινῇς αὐτοῖς τά πρός σωτηρίαν ψυχῆς πρέποντα, τά πρός εὐταξίαν τῆς ἀδελφότητος συντείνοντα καί εἰς τό συντρέχειν ἅπαντας μετ’ εὐλαβείας εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν ἀκολουθίαν, τά διακονήματα καί τάς λοιπάς ἀνάγκας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς''.
Επίσης χαιρετισμό προς τον νέο Καθηγούμενο απηύθυνε και ο Πολιτικής Διοικητής Κωστής Δήμτσας, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε: ''Ἡ Πολιτικὴ Διοίκησις τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἐκφράζουσα τὴν βούλησιν καὶ προστασίαν τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, ἀλλὰ καὶ τὸ πατροπαράδοτον σέβας καὶ τὴν ἀγάπην τοῦ εὐσεβοῦς καὶ φιλοχρίστου Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, προσβλέπει εἰς ἀγαστὴν συνεργασίαν μεθ’ ὑμῶν ἐπὶ τῶν κοινῶν ζητημάτων τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους''.
Στον νέο Καθηγούμενο της Ι.Μ. Δοχειαρίου Αρχιμ. Αμφιλόχιο, ο αντιπρόσωπος Ι.Μ.Μ. Λαύρας Γέροντας Νικόδημος Λαυριώτης τόνισε: ''Πανοσιολογιότατε, ἐπωμιζόμενος τανῦν τόν βαρύν ὁμολογουμένως τοῦτον σταυρόν, πιστεύομεν ἅπαντες οἱ ἁγιορεῖται, ὅτι κατά πολύ θά ἐλαφρυνθῇς εἰς τό ἅγιον τοῦτο ὑπούργημά σου, ἀναλογιζόμενος, ὅτι τό ἔδαφος τοῦτο ἐστερεώθη, ἐκαλλιεργήθη καί ἐσπάρη ὑπό πάντων τῶν ἐνταῦθα ἁγιασθέντων ὁσίων πατέρων.''
Στον χαιρετισμό του ο Πολιτικής Διοικητής Κωστής Δήμτσας τόνισε: ''Καταγόμενος ἀπὸ ἱερατικὴν οἰκογένειαν τοῦ Στεφανίου Κορινθίας ἐκάρητε ἀπὸ νεότητος μοναχός, ἀκολουθὼν τὸν μακαριστὸν Γέροντα Γρηγόριον ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Παναγίας τῆς Προυσιωτίσσης Εὐρυτανίας εἰς τὸ Δοχειάριον, ἀληθινὴν καὶ τελείαν ὑπακοὴν εἰς αὐτὸν ἐπιδειξάμενος. Ἀναλαμβάνοντες σήμερον τὸ πνευματικὸν βάρος καὶ τὴν εὐθύνην τῆς ἡγουμενικῆς διακονίας καλεῖσθε νὰ μεταλαμπαδεύσητε καὶ νὰ ἐπαυξήσητε τὸν πνευματικὸν θησαυρὸν, τὸν κληροδοτηθέντα ἀπὸ τοὺς μεγάλους προκατόχους τῆς Μονῆς καὶ τοῦ Ἱεροῦ τούτου Τόπου, τοῦ ὁποίου ἡ φήμη εἰς πᾶσαν τὴν Οἰκουμένην διέδραμεν.''
enthronisi agioreiton 1
enthronisi agioreiton 1
enthronisi agioreiton 1
enthronisi agioreiton 1
enthronisi agioreiton 1
enthronisi agioreiton 1
enthronisi agioreiton 1
enthronisi agioreiton 1
enthronisi agioreiton 1
enthronisi agioreiton 1