Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019

Τι έλεγε ο Βαρθολομαίος για τον σχισματικό "μητροπολίτη Κιέβου" Φιλάρετο;

katanixis.grΑναδημοσιεύουμε το συγκεκριμένο απόσπασμα από το άρθρο του π.Θεοδώρου Ζήση, "π.Θεόδωρος Ζήσης, ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟ - Απόκρυψη και παρερμηνεία εγγράφων".
Αὐτές τίς ἡμέρες μάλιστα βγῆκε στήν δημοσιότητα, προφανῶς ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας, ἐπιστολή τοῦ πατριάρχου Βαρθολομαίου πρός τόν πατριάρχη Μόσχας κυρό Ἀλέξιο, τόν Αὔγουστο τοῦ 1992, ἀναφερόμενη στήν καθαίρεση τοῦ τότε μητροπολίτου Κιέβου Φιλαρέτου ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας, στήν ὁποία ἀναγνωρίζεται στό ἀκέραιο ἡ ἁρμοδιότητα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας, καί δίδεται μάλιστα ἡ ὑπόσχεση ὅτι δέν θά δημιουργήσει στό ἑξῆς ὁποιαδήποτε δυσχέρεια ἡ Κωνσταντινούπολη στίς σχέσεις μέ τήν Μόσχα, ὑπόσχεση πού τήν ἀνατρέπει τώρα μέ κανονικό πραξικόπημα, διότι, ὄχι μόνο ἀποκαθιστᾶ στήν ἀρχιερωσύνη τόν ἐν λόγῳ καθηρημένο σχισματικό ἱεράρχη, τόν ὁποῖο ἐξακολουθεῖ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας νά θεωρεῖ σχισματικό, καθηρημένο καί ἀναθεματισμένο, ἀλλά τό χειρότερο ἀρνεῖται γενικῶς τήν δικαιοδοσία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας ἐπί τῆς Οὐκρανίας, τήν ὁποία ὑποκλέπτει γιά τόν ἑαυτό της.
Ἔγραφε τό 1992 ὁ πατριάρχης Βαρθολομαῖος πρός τόν τότε πατριάρχη Μόσχας Ἀλέξιο:
«Εἰς ἀπάντησιν πρός σχετικά τηλεγράφημα καί γράμμα τῆς Ὑμετέρας λίαν ἡμῖν ἀγαπητῆς καί περισπουδάστου Μακαριότητος, ἐπί τοῦ ἀνακύψαντος προβλήματος ἐν τῇ καθ᾽ Ὑμᾶς ἀδελφῇ Ἁγιωτάτῃ Ἐκκλησίᾳ τῆς Ρωσσίας, ὅπερ πρόβλημα ὡδήγησε τήν Ἱεράν Σύνοδον αὐτῆς ὅπως προβῇ, δι᾽ οὗς οἶδεν αὕτη λόγους, εἰς τήν καθαίρεσιν τοῦ ἄχρι πρό τινος ἐκ τῶν τά πρῶτα φερόντων Συνοδικοῦ μέλους αὐτῆς Μητροπολίτου Κιέβου κυρίου Φιλαρέτου, ἐπιθυμοῦμεν ἵνα γνωρίσωμεν τῇ Ὑμετέρᾳ Ἀγάπῃ ἀδελφικῶς ὅτι ἡ καθ᾽ ἡμᾶς Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία ἀναγνωρίζουσα εἰς τό ἀκέραιον τήν ἐπί τοῦ θέματος ἀποκλειστικήν ἁρμοδιότητα τῆς ὑφ᾽ Ὑμᾶς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας ἀποδέχεται τά Συνοδικῶς ἀποφασισθέντα περί τοῦ ἐν λόγῳ, μή ἐπιθυμοῦσα τό παράπαν ἵνα παρέξῃ οἱανδήτινα δυσχέρειαν εἰς τήν καθ᾽ Ὑμᾶς ἀδελφήν Ἐκκλησίαν». 
Δείτε ακόμη: