Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019

Καλαβρύτων-Μαντινείας-Κερκύρας-Κυθήρων: Ψηφίζουμε υπέρ της Ελληνικής Μακεδονίας

 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
ΨΗΦΙΣΜΑ  ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ
Πρός
1. τήν Αὑτοῦ Θειοτάτην Παναγιότητα Τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον,
2. τόν Ἐξοχώτατον Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. κ. Προκόπιον Παυλόπουλον,
3. τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. κ. Ἱερώνυμον,
4. τόν Ἐξοχώτατον Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως κ. κ. Ἀλέξιον Τσίπραν,
5. τόν Ἀξιότιμον Πρόεδρον τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων κ. κ. Νικόλαον Βούτσην,
6. τοὺς Ἐντιμωτάτους κ.κ. Προέδρους τῶν Κομμάτων, μελῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου.
Οἱ κατωτέρω ἀναγραφόμενοι Μητροπολῖται τῆς Ν.Δ. Ἑλλάδος καί τῶν Ἰονίων Νήσων δηλοῦμεν πρός Ὑμᾶς τά ἑξῆς:
  Συμφωνοῦμεν ἀπολύτως καί προσυπογράφομεν ἐκθύμως  τήν ἀπό 19ης Δεκεμβρίου 2018 Δήλωσιν τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀδελφῶν μας, τῶν Μητροπολιτῶν τῆς Μακεδονίας μας, ἐν τῷ συνόλῳ αὑτῆς.
Συμμεριζόμεθα ἀπολύτως τήν ἀνησυχίαν των, ἥτις ἑδράζεται εἰς τάς ἀλυτρωτικάς καί κακοβούλους διαθέσεις τῶν ἡγετικῶν Πολιτικῶν τε καί Ἐκκλησιαστικῶν Παραγόντων τῆς γειτονικῆς Χώρας ἔναντι τῆς φιλτάτης ἡμῶν Πατρίδος καί εἰδικώτερον τῆς Μακεδονίας μας!
Ἡ μέθη τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ τῶν Σκοπίων δέν ἔχει ὅρια! Ἐπιθυμεῖ νά ἰσοπεδώσῃ τά πάντα! Ὅλως αὐθαιρέτως οἰκειοποιεῖται καί προσεταιρίζεται τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας μας! Ἡ Ἑλλάδα μας κινδυνεύει!
Βαθυσεβάστως καί λίαν ἐντίμως ὑπογραμμίζομεν, ὅτι Μακεδονία εἶναι μία καί αὐτή εἶναι μόνον Ἑλληνική! Δέν θά τήν ἀφήσωμεν ἀνυπεράσπιστον!  
Σᾶς ἱκετεύομεν, ὅπως μή ἐπικυρώσετε τήν συμφωνίαν! Μή βάλετε τήν ὑπογραφήν σας εἰς μίαν Συμφωνίαν, ἡ ὁποία θά δημιουργήσῃ τεράστια προβλήματα  καί μεγάλην ἀναστά-τωσιν τόσον εἰς τήν φιλτάτην Πατρίδα μας, ὅσον  καί εἰς τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν μας.
Ἐπ’εὐκαιρίᾳ, ἀπευθυνόμενοι πρός τόν Πρωθυπουργόν κ. Ἀλέξιον Τσίπραν, ἀναφωνοῦμεν: Τιμήσατε καί προσέξατε ἰδιαιτέρως τόν ἱερόν Ἐφημεριακόν Κλῆρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Σεβασθῆτε δεόντως τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλη-σίαν τῆς Ἑλλάδος, τήν Μητέρα καί Τροφόν τοῦ Ἑλληνικοῦ Γένους!
«Νῦν ὑπέρ πάντων ὁ ἀγών!»  
ΟΙ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ
1. † Ὁ Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας Ἀμβρόσιος
                                                                 
2. † Ὁ Μαντινείας καί Κυνουρίας Ἀλέξανδρος
3. † Ὁ Κερκύρας καί Παξῶν Νεκτάριος
4. † Ὁ Κυθήρων  Σεραφείμ
Ἀκριβές ἀντίγραφον
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ: Πρός τήν Διαρκῆ  Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος