Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου 2017

Η Φωτεινή Γραμμή προτείνει, οι θέλοντες ευσεβώς ζην...

C:\Users\pc1\AppData\Local\Temp\23781988_1884433978237528_1703478008_n.jpg
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Ο  ΠΕΡΙΦΗΜΟΣ ΤΕΝΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΙΑΤΣΑΡΑΣ
17.12.2017 - 11:30 - Π.Μ. ΣΙΝΕΑΚ
« Καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ διωχθήσονται· πονηροὶ δέ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι...» (ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β, 3, 12-13).
8.12.2017
1. Ὁ Θεάνθρωπος Χριστός μας τὰ εἶπε ὅλα γιὰ κάθε θέμα καὶ γιὰ κάθε περίπτωση, ὅπως καὶ τὸ ἀνωτέρω χωρίο. Καὶ ἐφαρμόζονται μὲ ἀπόλυτο νομοτέλεια.
2. Ὅσοι ἀκολουθοῦν τὸ ἑκάστοτε ρεῦμα τῆς ἐποχῆς,  ἔχουν τὴν ψευδαίσθηση ὅτι εἶναι « ἐξυπνάκηδες » καὶ ἐπιτυχημένοι καὶ εὐτυχισμένοι στὴ ζωή.
3. Ὅσοι, ὅμως εἶναι προσγειωμένοι καὶ ἔχουν  ταπείνωση καὶ ἔχουν τὰ μυαλὰ κάτω ἀπὸ τὰ μαλλιὰ καὶ ὄχι εἰς τὰ πουλιά, ποὺ πετοῦν στὸν ἀέρα, χαρακτηρίζονται ὡς ὀπισθοδρομικοί, ὡς ἀνίκανοι, ὡς βλάκες, ὡς ἀποτυχημένοι τῆς ζωῆς. Περιφρονοῦνται, παραγκωνίζονται, περιθωριοποιοῦνται ἀπὸ τὴν διεφθαρμένη κοινωνία καὶ τὴν ἀριστοκρατία. Ποδοπατοῦνται καὶ ὑφίστανται εἰς τὸ διηνεκὲς, σὲ αὐτὴν τὴ ζωή,  μὲ τό φρικτότατο καὶ ἀνυπόφορο μαρτύριο τῆς συνειδήσεως.
4. Ὅμως, τὸ ἑκάστοτε ρεῦμα , τὸ ἀκολουθοῦν οἱ φελλοί, οἱ ἀνώμαλοι, τὰ πτώματα καὶ περιττώματα. Μόνο οἱ ζωντανοὶ ὀργανισμοὶ ἔχουν τὸ σθένος νὰ  πηγαίνουν κόντρα καὶ ἐνάντια στὰ ρεύματα. Καὶ μάλιστα μερικοὶ ὀργανισμοί, ὅπως τὰ χέλια, οἱ πέστροφες κατορθώνουν νὰ ἀνεβαίνουν καὶ καταρράκτες  ἀκόμη.
5. Εἰς τὶς διεφθαρμένες κοινωνίες, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον,  οἱ περισσότεροι τῆς πνευματικῆς, τῆς πολιτικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας ἀνέρχονται  καὶ κολλοῦν σὰν λαίμαργες « βδέλλες » εἰς τὶς πολυθρόνες, ὄχι διὰ τῆς ἀξιοκρατίας, ἀλλὰ διὰ τῆς ἀναξιοκρατίας, τῆς φαυλοκρατίας καὶ τῆς σκολιᾶς καὶ διεστραμμένης ὁδοῦ. Ὀμνύοντες ( ὁρκιζόμενοι ) καὶ προσφέροντες « γῆ καὶ ὕδωρ » εἰς τὸ αἰσχρότατο κατεστημένο καὶ τὶς διεθνεῖς καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις. Καὶ ἔτσι ἐπιτυγχάνουν, ὄχι νὰ παραμένουν εἰς τὰς ἀνωτερας θέσεις, ἀλλὰ καὶ νὰ προωθοῦνται ἀκόμη καὶ στὰς ἀνωτάτας καὶ ἀπὸ ἐκεῖ νὰ προσφέρουν ἄφθονο λιβανωτὸ καὶ  ἀνεντίμους πράξεις. Καὶ διὰ τῶν ἀνεντίμων πράξεών των νὰ γίνωνται ὁδοστρωτῆρες γιὰ τὴν πρόοδο, εὐημέρια καὶ εὐτυχία τοῦ συνόλου. Δὲν χρησιμοποιοῦν τὴν ὠμὴν - σαρκίνη ρεαλιστικὴ γλώσσα τῆς ἀληθείας, ἀλλὰ τὴν ἀπατεωνίστικη  τῶν πολιτικάντηδων, τῶν διπλωματῶν καὶ ἐν γένει τῆς κοπροκρατίας.
6. Ὅλοι οἱ ἄλλοι ἔχουν συνείδηση καὶ πόθο γιὰ τὰ κοινὸ καλό, διὰ ἀνακούφιση δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας πρὸς Δόξα Θεοῦ. Μάλιστα ὅσοι ἔχουν τὸ θάρρος καὶ παρρησία ἐνσυνειδήτως καὶ ἐμπράκτως  νὰ ὁμολογοῦν Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ τοῦτον Σταυρωθέντα καὶ Ἀναστάντα, γίνονται ἀποσυνάγωγοι, ἀπὸ τὶς κλίκες ὅλων, συντεχνιακῶν καὶ συνδικαλιστικῶν ὀργανώσεων,  καὶ περιθωριοποιοῦνται, ὄχι μόνο ἀπὸ τοὺς Σοδομίτες, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ μόνοι τους, ἀδυνατοῦντες νὰ κάνουν συμβιβασμοὺς εἰς τὴν ὀρθὴ συνείδησή των, ἐφαρμόζοντες τὰ γραφικά:
α. «Βλέπετε τοὺς κύναςβλέπετε τοὺς κακοὺς ἐργάταςβλέπετε τὴν κατατομήν». (Φιλιπισ. 3, 2).
β. «...καὶ μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε». (Ἐφεσ. 5, 11)
γ. «διὸ ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν και ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καὶ ἀκαθάρτου  μὴ ἂπτεσθε, κἀγώ εἰσδέξομαι ὑμᾶς». (Β’ Κορινθίους 6,17)
δ. «γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν ( Ποὺ εἶναι ὁ ἀληθινὸς Θεὸς τῆς ἀγάπης, τῆς Δικαιοσύνης καὶ τῆς Λυτρώσεως )  καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς » (Ἰωάν, 8, 32)
ε. «Βλέπετε οὖν πῶς ἀκριβῶς περιπατεῖτε, μὴ ὡς ἄσοφοι, ἀλλ' ὡς σοφοί, ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραὶ εἰσι.» ( Ἐφεσίους 5, 15-16).
στ. « Ἕως θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπέρ σου» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28).
Ὅλοι αὐτοὶ ἐφαρμόζουν:
 Ά) τὸ Παύλειον:
«Ἔχοντες δὲ διατροφάς καὶ σκεπάσματα τούτοις ἀρκεσθησόμεθα». (Παῦλος, Τιμ. Α΄6, 8 )
Β) «μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακλήθησονται »
( Ματθαίος 5,4 )
Γ) «οὐαὶ ὑμῖν οἱ γελῶντες νῦν, ὅτι πενθήσετε καὶ κλαύσετε »
( Λουκάς στ, 25)
7. Πέραν τῶν χιλιάδων ἄλλων σωστικῶν ἐντολῶν τοῦ Θεανθρώπου, ἀκολουθοῦν προθύμως καὶ εὐχαρίστως τὴν σωτηριώδη διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων. Ἀκολουθοῦν καὶ τὶς διδασκαλίες τῶν Ἀρχαίων ἡμῶν προγόνων, ὅπως τοῦ Σωκράτους:
« ὅσας ὀλιγοτέρας ἀνάγκας ἔχει ὁ ἄνθρωπος, τόσον πλησιέστερον πρὸς τὸ Θεῖον ἐστί, τό γὰρ Θεῖον ἀνενδεές ἐστί »
8. Καὶ πράγματι ὅσες περισσοτέρας ἀνάγκας δημιουργεῖ ὁ ἄνθρωπος, τόσο πολύ το σύνδρομο τῆς στερήσεως τὸν κάνει δυστυχῆ, ἐφαρμοζομένου τοῦ γραφικοῦ:
« τὰ γὰρ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος » ( Ρωμαίους 6,23 )
9. Ὁποῖον εἰδεχθέστατο ἔγκλημα πράττομεν, ὅταν παρουσιάζουμε ὡς πρότυπα τοὺς Σοδομίτες καὶ τοὺς  θαυμάζομε καὶ καταπεριφρονοῦμε τοὺς ἔντιμους, ἠθικοὺς καὶ ἐναρέτους ἀνθρώπους τῆς ὑπομονῆς μὲ ἀκέραιον ἦθος καὶ χαρακτήρα.
10. Παρόλα ταῦτα, ὅλοι οἱ παραγκωνιζόμενοι δὲν βαρυγκωμοῦν, ἀλλὰ μὲ καρτερία ἐπαναλαμβάνουν το:
«μὴ φοβηθεῖς αὐτὸν ποὺ ἐστήριξε τὴν πίστη πάνω στὴν ἐλπίδα, τὸν εἶδα στὴ ζωὴ νὰ μάχεται, μὰ πάντα ἀνίκητο τὸν εἶδα ».
11. Καὶ ὁ σπουδαιότατος καλλιτέχνης – τενόρος  Κωνσταντῖνος Παλιατσάρας, ποὺ ἔχει θάρρος νὰ ὁμολόγῃ Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ τοῦτον Σταυρωθέντα καὶ Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν, παραγκωνίζεται παντοιοτρόπως καὶ δὲν ἀξιοποιεῖται.
12. Διὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές, ἐλᾶτε καὶ βεβαιωθεῖτε τὴν 17η Δεκεμβρίου 2017, ἡμέρα Κυριακὴ καὶ ὥρα 11:30, ὡς ἡ συνημμένη πρόσκλησις).
13. Εἶναι μέγιστο αἶσχος νὰ σπαταλάῃ κανεὶς χρήματα  καὶ νὰ πληρώνει, γιὰ εὐτελῆ ἀκροάματα καὶ θεάματα μετριοτήτων καλλιτεχνῶν.
14. Κατωτέρω δημοσιεύουμε αὐτούσιαν τὴν πρόσκλησιν.
15. Καὶ ἐλᾶτε νὰ ψυχαγωγηθῶμεν σωστά, γιατί τὰ ἄλλα δὲν εἶναι ψυχαγωγίες, ἀλλὰ ὁδηγοῦν τοὺς ἀνθρώπους, τῶν ὁποίων ὁ θεὸς εἶναι:
α. ἡ γαστέρα
β. τὸ ὑπογάστριον
γ. οἴησις, φιλοτομαρισμὸς
δ. ἄμετρος ἐγωισμός καὶ τὰ τοιαῦτα.
εἰς τὴν καλλιέργεια τῶν πέντε ζευγῶν βοῶν, δηλαδὴ τὴν ἀπώλειαν.
Παρακαλοῦμε διαδῶστε τὸ παντοῦ.
Φωτεινὴ Γραμμὴ – Τάμα τοῦ Ἔθνους 210.325432