Σάββατο, 4 Νοεμβρίου 2017

Ανοικτός πόλεμος στις ΗΠΑ κατά του γέροντα Εφραίμ της Αριζόνας

AMERIKHSBARTHOLEFRAIM.jpg
Γράφει ὁ Διονύσης Μακρῆς
Θεολόγος-Δημοσιογράφος
Εἶναι ἡλίου φαεινότερον ὅτι τὸ Φανάρι τὸ τελευταῖο διάστημα ἔχει στοχοποιήσει μὲ τὴν ἀλλοπρόσαλλη οἰκουμενιστικὴ καὶ πιθανὸν προσοδοφόρα γιὰ τὰ ταμεῖα του, διπλωματία ποὺ ἀκολουθεῖ, τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς Δημήτριο ἀλλὰ καὶ τὴν πλειάδα τῶν μοναστηριῶν ποὺ ἔχει ἱδρύσει ὁ γέροντας Ἐφραὶμ τῆς Ἀριζόνας!
Μὲ τὸ φθηνὸ πρόσχημα τοῦ ἐλλιποῦς καταλόγου πρὸς ἀρχιερατεία εἶναι γνωστὸ ὅτι ματαίωσε προσφάτως τὴν ἐκλογὴ νέου Μητροπολίτη Σικάγου, προκαλώντας ἀναστάτωση στὰ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς. Τὸ τραγικὸ εἶναι πὼς μόλις τρεῖς μῆνες πρὶν τὴν ἐκλογὴ εἶχε τὸ ἴδιο τὸ Φανάρι ἐγκρίνει τὸν κατάλογο πρὸς ἀρχιερατείαν!!! Ἔκτοτε πιθανὸν καθ’ ὑπόδειξη ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἔχει ξεκινήσει ἕνας πόλεμος ποὺ ἀπώτερο στόχο –ἐμφανῆ πλέον καὶ γιὰ τὸ κοινὸ νοῦ- ἔχει τὸν ἐξαναγκασμὸ σὲ παραίτηση τοῦ ὑπέργηρου Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς Δημητρίου.
Τὰ συνεχῆ δημοσιεύματα περὶ οἰκονομικῶν δῆθεν ἀτασθαλιῶν στὰ οἰκονομικά τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς ἀλλὰ καὶ οἱ ἔμμεσες ἀμφισβητήσεις πρὸς τὸ πρόσωπο τοῦ νῦν Ἀρχιεπισκόπου δεικνύουν τὴν πολιτικὴ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου! Πολιτικὴ γνωστὴ ἐκ τοῦ παρελθόντος... Τὸ ἐρώτημα ὡστόσο, ἔχει νὰ κάνει μὲ τὸ γιατί τὸ Φανάρι ἐπέλεξε αὐτὴ τὴν συγκεκριμένη χρονικὴ περίοδο γιὰ νὰ προσπαθήσει νὰ ἀλλάξει τὴν ἡγεσία στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς.
Σύμφωνα μὲ καλὰ ἐνημερωμένες πηγὲς δύο εἶναι οἱ βασικὲς αἰτίες τοῦ κλονισμοῦ τῆς ἐμπιστοσύνης πρὸς τὸ πρόσωπο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Ἡ πρώτη ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν ἡλικία του καὶ τὸν κίνδυνο ἄμεσου ἐπηρεασμοῦ του ἀπὸ τὸ ἄμεσο περιβάλλον του, γεγονὸς ποὺ πιθανὸν νὰ προκαλοῦσε προβλήματα στὰ τῆς διοίκησης τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐπαρχίας. Ἡ δεύτερη καὶ κυριότερη αἰτία ὡστόσο ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν ἀνερχόμενη ὀρθόδοξη ἱεραποστολικὴ δύναμη τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ἡ ὁποία ἔχει ὡς κινητήριο μοχλὸ τὰ ἀντι-οἰκουμενιστικὰ κατὰ κύριο λόγο ἱεραποστολικά μοναστήρια τοῦ γέροντα Ἐφραὶμ καὶ τὶς δυναμικὲς ἀδελφότητες. Μὲ δεδομένη μάλιστα τὴν ἐμφανῆ ἀδυναμία τοῦ γέροντα Ἐφραὶμ –λόγω ἡλικίας- θεωρεῖται ὡς ἡ καταλληλότερη στιγμὴ γιὰ μία τεχνητὴ σύγκρουση, Ἕναν ἀνοικτό πόλεμο, μὲ ἀπώτερο στόχο καὶ σκοπὸ τὸν ἀπόλυτο ἔλεγχο τῶν ἱερῶν μονῶν ἤ τή διάλυσή τους. Πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ ἄλλωστε ἀποσκοποῦσε καὶ ἡ ἐπιστολὴ ποὺ ἀπέστειλε πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἡ κόρη τοῦ ἀποθανόντος δισεκατομμυριούχου Ἑλληνοαμερικοῦ M. Ζαχάρη, ὁ ὁποῖος, ὡς γνωστό ἔπαιξε σημαντικὸ ρόλο στὴν ἀπομάκρυνση τοῦ προκατόχου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Δημητρίου, Ἀρχιεπισκόπου Σπυρίδωνα...
«Ἡ ταχεία ἐξάπλωση καὶ ἐπιρροὴ τῶν μοναστηριῶν τοῦ Γέροντος Ἐφραὶμ ἔχει φτάσει σὲ μία κρίσιμη φάση. Προσεγγίζει τὸ σημεῖο τῆς μὴ ἀναστρεψιμότητας... Ὁ ἑπόμενος Μητροπολίτης (σ.σ. Σικάγου) πρέπει νὰ εἶναι πρόθυμος καὶ ἱκανὸς νὰ ἀντιμετωπίσει τὴν ἐπιρροὴ τῶν Μοναστηριῶν τοῦ Γέροντος Ἐφραίμ ... Ὁ νέος Μητροπολίτης τῆς Μητροπόλεως τοῦ Σικάγου, ἢ θὰ ἀνοίξει τὸν δρόμο τῆς χαλιναγώγησής τους ἢ θὰ ἐπιτρέψει σὲ αὐτὰ τὰ μοναστήρια νὰ συνεχίσουν νὰ ἀναπτύσσονται, καταστρέφοντας τὴν πίστη μας καὶ τὶς κοινότητές μας, καὶ δημιουργώντας σοβαρὲς γεωπολιτικὲς καὶ νομικὲς ἐπιπτώσεις», ἔγραφε στὴν ἐπιστολή της ποὺ ἀπέστειλε στὸ τέλος Ἰουνίου πρός τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο ἡ Elaine Jaharis!!! Πιθανόν ἡ ἐπιστολή να συνοδευόταν καί ἀπό τά ἀνάλογα δῶρα τῆς οἰκογενείας πρός τόν Πατριάρχη, γεγονός πού συνέβαλε στό νά ληφθεῖ πολύ σοβαρά ὑπόψη.
Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτὸ ὁ «Ἐθνικὸς Κήρυκας» ἔγραφε «...πῶς ἔχει δημιουργηθεῖ ἕνα φονταμενταλιστικὸ κίνημα στὴν Ἀρχιεπισκοπή, ὀνομαζόμενο ‘Ἐφραιμισμός’, τὸ ὁποῖο προέρχεται ἀπὸ τὰ μοναστήρια... Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἔχει πλήρη ἐπίγνωση τῶν μοναστηριῶν καὶ τῶν διδασκαλιῶν τους. Ὑπάρχουν πολλὰ βίντεο στὸ διαδίκτυο μὲ ὁμιλίες τοῦ Γέροντα Ἐφραὶμ οἱ ὁποῖες εἶναι ἀρκετὰ ἀποκαλυπτικὲς ὅσον ἀφορᾶ τὶς διδασκαλίες του, ἀκόμη καὶ ‘τὶς προφητεῖες του’». Καὶ πρόσθετε: «Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Δημήτριος φαίνεται νὰ εἶναι πλήρως ἐνημερωμένος ... ἀλλά, δυστυχῶς, δὲν δείχνει νὰ εἶναι διατεθειμένος νὰ ἀντιμετωπίσει τὸ ζήτημα.. Δὲν ἐφαρμόζονται κἄν οἱ Ἀρχιεπισκοπικοὶ Κανονισμοὶ ποὺ καθορίζουν τὴν λειτουργία τῶν μοναστηριῶν ...»
Ὡς ἐκ τούτου ἀπὸ τὸ Καλοκαίρι ἔχει ξεκινήσει ἕνας ἀνελέητος πόλεμος κατὰ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Δημητρίου ἐνῶ λέγεται πὼς παράλληλα ἔχει δοθεῖ τὸ πράσινο φῶς στὸν ἐκλεκτό τοῦ Φαναρίου νὰ προετοιμάζει τὶς βαλίτσες του γιὰ τὶς ΗΠΑ. Πρέπει νὰ γίνει σαφὲς ὅτι τὸ σημαντικότερο ρόλο στὸ βρώμικο αὐτὸ παιχνίδι διαδραματίζει ἡ μασωνοκρατούμενη Ἡγεσία τῶν 100 ἀλλὰ καὶ τὸ ἐπίσης μασωνοκρατούμενο τάγμα τῶν Ἀρχόντων τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα ποὺ ἀποτελοῦν τὸ βασικὸ χρηματοδότη τοῦ Φαναρίου.
Ὁ ἐπίδοξος διάδοχος, λένε πληροφορίες πέραν τοῦ Ἀτλαντικοῦ, προέρχεται καί πάλι ἀπὸ τὴν ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία, διατηρεῖ καλὲς ἕως ἄριστες σχέσεις μὲ τὸν τεκτονισμό καί ἔχει ἐκκλησιαστικὴ θεολογικὴ παιδεία... τὴν ὁποία χρησιμοποιεῖ κατὰ κόρον γιὰ νὰ ἐξυπηρετεῖ τίς κατά καιρούς φαναριώτικες προπαγάνδες ἀκόμη καὶ πρὸς τὴν κατεύθυνση πολιτικῶν προσώπων ποὺ πρωταγωνιστοῦν σὲ γεωπολιτικὲς ἀλλαγὲς καὶ ἀντιτίθενται ἀνοικτὰ στὴν νεοταξικὴ διπλωματία τῶν ΗΠΑ! Τὸν ἐπίδοξο αὐτὸ διάδοχο, τὸ ὄνομα τοῦ ὁποίου κρατοῦν ὡς ἑπτασφράγιστο μυστικὸ τόσο στὸ Φανάρι, ὅσο καὶ στὶς ΗΠΑ θεωροῦν ὡς τὸν πλέον ἱκανὸ νὰ σταματήσει τὸ «φονταμενταλιστικὸ» κίνημα, ὅπως τὸ ἀποκαλεῖ ἡ ἐφημερίδα «Ἐθνικὸς Κῆρυξ» τοῦ γέροντα Ἐφραὶμ τῆς Ἀριζόνας! Ἤδη, μία συντονισμένη μυστικὴ προπαγάνδα, μὲ τὴ παρασκηνιακὴ συμβολὴ τοῦ Φαναρίου ἀποσκοπεῖ στὴν ἐν Ἑλλάδι ἀναβάθμισή του, γεγονὸς ποὺ θὰ συμβάλει θετικὰ στὴν ἐπιλογή του ἀπὸ τὸ Φανάρι... Ἂν καὶ ἐπιμείναμε ἀπὸ τὸν πληροφοριοδότη μας νὰ μάθουμε περισσότερα γιὰ τὸ ποιὸν προορίζει γιὰ τὶς ΗΠΑ τὸ Φανάρι, ἐκεῖνος μᾶς ἀπάντησε χαρακτηριστικά. «Σᾶς τὸν φωτογράφισα ἀρκετά. Μὴν μὲ πιέζετε ἄλλο. Δὲν θὰ κάψουμε τὸ χαρτί μας. Περιμένετε μέχρι τὰ Χριστούγεννα».
Ὅπως ἄφησε νὰ ἐννοηθεῖ τὸ μέλλον τοῦ νῦν Ἀρχιεπισκόπου Δημητρίου εἶναι ἤδη προδιαγεγραμμένο καὶ οἱ ἀποφάσεις στὰ παρασκηνιακὰ κέντρα τῶν ἐξουσιῶν σὲ Κωνσταντινούπολη καὶ Ν. Ὑόρκη ἔχουν ὁριστικά ληφθεῖ.
«Τὰ πράγματα δείχνουν ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Δημήτριος θεωρεῖται ὑπεύθυνος γιὰ ὅλη αὐτὴν τὴν κατάσταση ποὺ ἔχει δημιουργηθεὶ καὶ ὅτι βρισκόμαστε στὰ πρόθυρα ἑνὸς ἀνελέητου πολέμου ἐναντίον τοῦ Γέροντα Ἐφραὶμ μὲ πρῶτο θύμα ἴσως καὶ τὸν ἴδιο τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Δημήτριο. Ὁ λόγος; Ποιὸς ἄλλος ἀπὸ τὸν προφανῆ. Ἔφτασε ὁ κόμπος στὸ χτένι. Ἡ παρουσία τοῦ Γέροντα Ἐφραὶμ ὄχι μόνο στερεώνει τὸ ποίμνιο στὴν ἀληθινὴ Ὀρθοδοξία καὶ στέκεται ἐμπόδιο στὴν ἀποδοχὴ τῶν ἀποφάσεων τῆς ψευδοΣυνόδου, ἀλλὰ κερδίζει συνεχῶς νέο ἔδαφος», διαβάζαμε προσφάτως σὲ ἀνάλογο σχολιασμὸ τοῦ ἰστολόγιου «Ἀβέρωφ».
Ἔτσι ἄλλωστε ἑρμηνεύεται καὶ ἡ ἐσπευσμένη κλήση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Δημητρίου ἀπὸ τὸ Φανάρι γιὰ νὰ δώσει ἐξηγήσεις γιὰ τὰ οἰκονομικά τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς μετὰ τὰ ἀλλεπάλληλα τελευταῖα δημοσιεύματα τῆς ἐφημερίδας «Ἐθνικὸς Κῆρυξ»! Ἡ Οὐάσιγκτον ἡ ὁποία ἐπένδυσε πολλὰ καὶ παρακολούθησε στενὰ τὰ ὅσα συνέβησαν στὴν ψευτο-σύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου προσδοκᾶ γιὰ τοὺς δικούς της νεοταξικοὺς σχεδιασμοὺς νὰ μεταδώσει καὶ νὰ μεταφέρει τὸ πνεῦμα τῶν ἀποφάσεών της στοὺς πιστοὺς ὀρθοδόξους ὑπηκόους τῶν ΗΠΑ, μέσα στὸ πλαίσιο τοῦ θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ καὶ τῆς πανθρησκείας.
Τὸ δυστύχημα εἶναι πὼς οἱ ἐν Ἑλλάδι Ἀρχιερεῖς δὲν ἔχουν ἀκόμη ἀντιληφθεῖ πὼς ἡ ἀπὸ μέρους τους στήριξη, δῆθεν γιὰ λόγους ἑνότητας, τῶν ἀποφάσεων τοῦ Κολυμπαρίου καὶ ἡ ἐμμονή τους νὰ κλίνουν γόνυ ὑποτελείας στὸ αἱρετικὸ πλέον Φανάρι ἀργὰ ἢ γρήγορα θὰ γυρίσει μπούμερανγκ σὲ βάρος τους. Ἀκόμη καὶ τὰ μοναστήρια τοῦ Ἁγίου Ὄρους θὰ ὑποστοῦν σύντομα τὶς συνέπειες τῆς ἑρμαφρόδιτης τακτικῆς ποὺ ἀκολουθοῦν στὴ σχέση τους μὲ τὸ Φανάρι...
Δημοσιεύουμε ἐκτενῆ ἀποσπάσματα τῆς ἐπιστολῆς τῆς Ε. Ζαχάρη πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη, ἡ ὁποία θεωρεῖται καὶ ἡ αἰτία –ἐντολὴ γιὰ νὰ ἐνεργοποιηθεῖ ἀπὸ τὸ Φανάρι μία προσεκτικὴ ἀλλὰ λίαν ἐπιθετικὴ πολιτικὴ πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς Δημήτριο.
 Ἡ ἐπιστολὴ
«Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ ἑπόμενου Μητροπολίτη τοῦ Σικάγου θὰ διαμορφώσει τὸ μέλλον ὁλόκληρης τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στὴν Ἀμερική – γιὰ καλύτερα ἢ χειρότερα. Δὲν ὑπάρχει μέση ὁδός. Ὑπάρχουν πολλοὶ λόγοι γιὰ τοὺς ὁποίους ἡ παροῦσα κατάσταση δὲν εἶναι βιώσιμη. Αὐτὴ ἡ Μητρόπολη δὲν μπορεῖ νὰ ἐπιβιώσει ἄλλο μὲ ἕνα ἀκόμα «μία ἀπ’ τὰ ἴδια» ἢ μὲ ἕναν «προσωρινὸ ἀντικαταστάτη».
Μία ἐμπνευσμένη ἐπιλογὴ θὰ κατευθύνει τὴν Μητρόπολη σὲ νέες κατευθύνσεις· θὰ ἀναζωογονήσει τοὺς ρόλους ἐπιστασίας· καὶ θὰ ἀποκαταστήσει τὴ χαρὰ στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας ποὺ ἔχει τραυματιστεῖ σοβαρὰ τὰ τελευταῖα χρόνια. Μία ἀκατάλληλη ἐπιλογὴ θὰ καταδικάσει αὐτὴν τὴν Μητρόπολη· θὰ ἐπιταχύνει τὴν πτώση της· καί θά γίνει ἡ ἀφετηρία μίας ἁλυσίδας γεγονότων τὰ ὁποῖα θὰ ἐπηρεάσουν ἀρνητικὰ ὁλόκληρη τὴν Ἀρχιεπισκοπή, καθὼς καὶ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινουπόλεως...
… Ὁ ἑπόμενος Μητροπολίτης πρέπει νὰ εἶναι πρόθυμος καὶ ἱκανὸς νὰ ἀντιμετωπίσει τὴν ἐπιρροὴ τῶν Μοναστηριῶν τοῦ Γέροντος Ἐφραίμ στούς κληρικοὺς καὶ στὶς ἐνορίες τῆς Μητροπόλεως τοῦ Σικάγου, τὰ ὁποία, ἐπεκτείνουν τὴν δράση τους πέρα ἀπὸ τὸν παραδοσιακὸ ρόλο τῶν Μοναστηριῶν ὡς μέρος τῆς Ἐκκλησίας. Θὰ πρέπει νὰ εἶναι πρόθυμος νά ἐπιβάλει σθεναρά τίς ὑποχρεώσεις αὐτῶν τῶν μοναστηριῶν σύμφωνα μὲ τὸν Καταστατικὸ Χάρτη τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς ἤ νά τοὺς ἀφαιρέσει τὴν νομιμότητα πού ἀπορρέει ἀπὸ τὴν ὑπαγωγή τους στὸ Ὠμοφόριό του. Ὁ νέος Μητροπολίτης δὲν μπορεῖ νὰ ἰσχυριστεῖ ὅτι ἀγνοεῖ αὐτὸ τὸ κρίσιμο ζήτημα, τὴν ὥρα ποὺ οἱ ἐνέργειές του καὶ οἱ ἀδράνειές του τὰ ὑποστηρίζουν. [σ.σ. τὰ Μοναστήρια]
Ἡ ταχεία ἐξάπλωση καὶ ἐπιρροὴ τῶν μοναστηριῶν τοῦ Γέροντος Ἐφραὶμ ἔχει φτάσει σὲ μία κρίσιμη φάση. Προσεγγίζει τὸ σημεῖο τῆς μὴ ἀναστρεψιμότητας. Ὁ νέος Μητροπολίτης τῆς Μητροπόλεως τοῦ Σικάγου, ἢ θὰ ἀνοίξει τὸν δρόμο τῆς χαλιναγώγησής τους ἢ θὰ ἐπιτρέψει σὲ αὐτὰ τὰ μοναστήρια νὰ συνεχίσουν νὰ ἀναπτύσσονται, καταστρέφοντας τὴν πίστη μας καὶ τὶς κοινότητές μας, καὶ δημιουργώντας σοβαρὲς γεωπολιτικὲς καὶ νομικὲς ἐπιπτώσεις.
Ἡ Ἐπαρχιακὴ Σύνοδος καὶ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἔχουν τὴν τεράστια εὐθύνη νὰ ἀποφασίσουν γιὰ τὸ μέλλον τῆς Μητρόπολης τοῦ Σικάγου, τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς τῆς Ἀμερικῆς καί, κατ’ ἐπέκταση, τῆς Παγκόσμιας Ἐκκλησίας του Χριστοῦ (!!!). Θὰ φέρουν εὐθύνη γιὰ τὴν ἀπόφαση ποὺ θὰ πάρουν, τώρα καὶ γιὰ πάντα. Προσεύχομαι ὅτι τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, τὸ ὁποῖο εἶναι παρὸν παντοῦ καὶ γεμίζει ὅλα τὰ πράγματα, θὰ ἔρθει καὶ θὰ κατοικήσει μεταξὺ τῶν Ἱεραρχῶν μας, γιὰ νὰ κάνουν μία ἐπιλογὴ ποὺ θὰ «εὐαρεστήσει τὸν Θεὸ» καὶ ὅλο τὸν λαό Του».
Συντάκτης: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ, Θεολόγος, Δημοσιογράφος
Πηγή: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (ΤΕΥΧ. 192) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017